ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

behoove

B IH0 HH UW1 V   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -behoove-, *behoove*
Possible hiragana form: べほおう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
behoove[VT] เป็นสิ่งจำเป็นต่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
behoove(บิโฮฟว',บิฮูฟว) {behoved,behooved,behoving,behooving,behoves,behooves} vt.,vi. เป็นความจำเป็น,เป็นความเหมาะสม, Syn. become

English-Thai: Nontri Dictionary
behoove(vi,vt) จำเป็น,เหมาะสม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At this time, it would behoove you to cease any investigation of matters that have long since passed and concentrate on the concerns of our present.ตอนนี้, คุณจะต้อง... ...ยุติการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา... ...แล้วหันมาให้ความสนใจ เฉพาะกับเรื่องที่เราเผชิญอยู่ในตอนนี้. V for Vendetta (2005)
It'd behoove you to fix it.It'd behoove you to fix it. Hot Tub Time Machine (2010)
It behooves me to tell you that even if we save the world tomorrow, and mutants are accepted into society, my feet and your natural blue form will never be deemed beautiful.ฉันจำเป็นจะต้องบอกเธอ ถึงแม้พรุ่งนี้เราจะปกป้องโลกไว้ได้ ถึงแม้สังคมจะยอมรับพวกกลายพันธุ์ เท้าของฉันและตัวสีฟ้าธรรมชาติของเธอ X-Men: First Class (2011)
Then it behooves me to inform you that you are fired, Aibileen.งั้นฉันจำเป็นต้องบอกว่า เธอถูกไล่ออกแล้ว เอบิลีน The Help (2011)
What, you don't think it behooves me to be able to explain any of this?อะไร คุณไม่คิดว่าผมจำเป็น ต้องอธิบายเรื่องนี้อะไรเลยงั้นเหรอ Bullet Points (2011)
It behooves you to be a pro, that's all I'm saying.สิ่งที่มันจำเป็นก็คือคุณเป็นนักพนันมืออาชีพ นั่นแหล่ะทั้งหมดที่ฉันหมายถึง Bullet Points (2011)
Well, it behooves a person in my position to cover his bases.มันจำเป็นที่คนอย่างฉัน จะปกปิดเรื่องไม่ดีของตัวเอง Justice (2012)
It would behoove you to respond in kind.มันจะดีกับนายนะ ถ้าคิดเหมือนกัน In the Beginning (2012)
Or I can remain silent, in which case, it behooves the federal government to keep me safe, should I one day care to speak.หรือผมก็ไม่พูดอะไรเลย แบบนั้น รัฐบาลคุณก็ต้อง ทำให้ผมปลอดภัย เผื่อวันหนึ่งผมเกิดอยากพูดขึ้นมา King's Castle (2013)
And not behoove a man whose name is Pollard... or Chase, for that matter.และไม่หน้าที่คนที่มีชื่อเป็น พอลลาร์หรือเชสสำหรับเรื่องที่ In the Heart of the Sea (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
behooveIt behooves us to do our best.

CMU English Pronouncing Dictionary
BEHOOVE B IH0 HH UW1 V
BEHOOVES B IH0 HH UW1 V Z

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Behoove \Be*hoove"\, v. t. [imp. & p. p. {Behooved}; p. pr. &
   vb. n. {Behooving}.] [OE. bihoven, behoven, AS. beh?fian to
   have need of, fr. beh?f. See {Behoof}.]
   To be necessary for; to be fit for; to be meet for, with
   respect to necessity, duty, or convenience; -- mostly used
   impersonally.
   [1913 Webster]
 
      And thus it behooved Christ to suffer.  --Luke xxiv.
                          46.
   [1913 Webster] [Also written {behove}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Behoove \Be*hoove"\, v. i.
   To be necessary, fit, or suitable; to befit; to belong as
   due. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Behoove \Be*hoove"\, n.
   Advantage; behoof. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      It shall not be to his behoove.     --Gower.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 behoove
   v 1: be appropriate or necessary; "It behooves us to reflect on
      this matter" [syn: {behoove}, {behove}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top