ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

befouled

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -befouled-, *befouled*, befoul, befoule
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา befouled มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *befouled*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
befoul(บิเฟาลฺ') vt. ทำให้เปื้อน,ทำให้เสีย,ทำให้ยุ่ง, See also: befouler n. ดูbefoul befoulment n. ดูbefoul

English-Thai: Nontri Dictionary
befoul(vi) ทำสกปรก,ทำเปื้อน,กำยุ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Twice a day, you boys stain your mother's drapes, or befoul a gym sock that has to jump from the hamper straight into therapy.สองครั้งต่อวัน รู้นะ พวกเธอ เด็กผู้ชายนี่สำเร็จความใคร่ ใส่ชุดเดรฟแม่บ้างละ ไม่ก็ใส่ถุงเท้าบอลบ้างละ ซึ่งก็จะลงตระกร้าก่อนส่งทำความสะอาด The Spanish Teacher (2012)
We may be dealing with befoulment on a molecular level.เราอาจต้องกำจัด ในระดับโมเลกุลเลยล่ะ The Parking Spot Escalation (2012)
Our first week as roommates and I've befouled the kitchen.พักด้วยกันสัปดาห์แรก ผมก็ทำครัวเลอะแล้ว Whispers in the Dark (2015)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
befoul (v) bˈɪfˈaul (b i1 f au1 l)
befouls (v) bˈɪfˈaulz (b i1 f au1 l z)
befouled (v) bˈɪfˈauld (b i1 f au1 l d)
befouling (v) bˈɪfˈaulɪŋ (b i1 f au1 l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beschmutzen; verschmutzen; vergiften; verpesten | beschmutzend; verschmutzend; vergiftend; verpestend | beschmutzt; verschmutzt; vergiftet; verpestet | beschmutzt | beschmutzteto befoul | befouling | befouled | befouls | befouled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Befoul \Be*foul"\, v. t. [imp. & p. p. {Befouled}; p. pr. & vb.
   n. {Befouling}.] [Cf. AS. bef?lan; pref. be- + f?lan to foul.
   See {Foul}, a.]
   1. To make foul; to soil.
    [1913 Webster]
 
   2. To entangle or run against so as to impede motion.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 befouled \befouled\ adj.
   made disgustingly dirty. a building befouled with soot
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 befouled
   adj 1: made dirty or foul; "a building befouled with soot";
       "breathing air fouled and darkened with factory soot"
       [syn: {befouled}, {fouled}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top