ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

befoul

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -befoul-, *befoul*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
befoul(บิเฟาลฺ') vt. ทำให้เปื้อน, ทำให้เสีย, ทำให้ยุ่ง, See also: befouler n. ดูbefoul befoulment n. ดูbefoul

English-Thai: Nontri Dictionary
befoul(vi) ทำสกปรก, ทำเปื้อน, กำยุ่ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Twice a day, you boys stain your mother's drapes, or befoul a gym sock that has to jump from the hamper straight into therapy.สองครั้งต่อวัน รู้นะ พวกเธอ เด็กผู้ชายนี่สำเร็จความใคร่ ใส่ชุดเดรฟแม่บ้างละ ไม่ก็ใส่ถุงเท้าบอลบ้างละ ซึ่งก็จะลงตระกร้าก่อนส่งทำความสะอาด The Spanish Teacher (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
befoul (v) bˈɪfˈaul (b i1 f au1 l)
befouls (v) bˈɪfˈaulz (b i1 f au1 l z)
befouled (v) bˈɪfˈauld (b i1 f au1 l d)
befouling (v) bˈɪfˈaulɪŋ (b i1 f au1 l i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Befoul \Be*foul"\, v. t. [imp. & p. p. {Befouled}; p. pr. & vb.
   n. {Befouling}.] [Cf. AS. bef?lan; pref. be- + f?lan to foul.
   See {Foul}, a.]
   1. To make foul; to soil.
    [1913 Webster]
 
   2. To entangle or run against so as to impede motion.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 befoul
   v 1: spot, stain, or pollute; "The townspeople defiled the river
      by emptying raw sewage into it" [syn: {foul}, {befoul},
      {defile}, {maculate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top