ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

befit

B IH0 F IH1 T   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -befit-, *befit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
befit[VT] เหมาะสม, See also: สมควรพอดี, สมควรเหมาะเจาะ, Syn. become

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
befit(บิฟิท') {befitted,befitting,befits} vt. เหมาะสมกับ,เหมาะ
befitting(บิฟิท'ทิง) adj. เหมาะ,เหมาะสม, See also: befittingness n., Syn. fitting

English-Thai: Nontri Dictionary
befit(vt) เหมาะสมกับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
might more befit a knight of Narnia.พูดถึงสุภาพษุรุษในนาเนีย พะยะค่ะ. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
There is nothing to fear. It is a fair and honourable agreement that befits two great kingdoms.ไม่มีอะไรต้องกลัว, ข้อตกลงนี้ยุติธรรมและทรงเกียรติ The Hunter's Heart (2011)
We were very close, as befits blood brothers.เราสนิทกันมาก สมกับเป็นพี่น้องร่วมสายเลือด All Change (2013)
I go to the one place on Earth that befit my high-minded ambitions.ฉันไปที่สถานที่แห่งหนึ่งบนโลก ที่เหมาะสมกับความ ทะเยอทะยานสูงใจของฉัน The Wolf of Wall Street (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
befitModesty is befitting to a young girl.
befitThat kind of remark does not befit you.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สม[v.] (som) EN: become ; suit ; fit ; befit   FR: convenir
สมฐานะ[X] (som thāna) EN: as befits one's status/position/place   
ตามฐานะ[adv.] (tām thāna) EN: according to one's economic capacity ; according to one's status ; in accordance with one's means ; befittingly   FR: selon son rang ; selon ses moyens

CMU English Pronouncing Dictionary
BEFIT B IH0 F IH1 T
BEFITS B IH0 F IH1 T S
BEFITTING B IH0 F IH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
befit (v) bˈɪfˈɪt (b i1 f i1 t)
befits (v) bˈɪfˈɪts (b i1 f i1 t s)
befitted (v) bˈɪfˈɪtɪd (b i1 f i1 t i d)
befitting (v) bˈɪfˈɪtɪŋ (b i1 f i1 t i ng)
befittingly (a) bˈɪfˈɪtɪŋliː (b i1 f i1 t i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
相当[そうとう, soutou] (adj-na,n-adv,vs) (1) befitting; becoming; worthy of; proportionate; in keeping with; suitable; (2) considerable; substantial; (vs) (3) to be worthy of; to be proportionate to; (4) to correspond to (in meaning, function, etc.); to be equivalent; (adv) (5) extremely; considerably; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Befit \Be*fit"\, v. t. [imp. & p. p. {Befitted}; p. pr. & vb. n.
   {Befitting}.]
   To be suitable to; to suit; to become.
   [1913 Webster]
 
      That name best befits thee.       --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 befit
   v 1: accord or comport with; "This kind of behavior does not
      suit a young woman!" [syn: {befit}, {suit}, {beseem}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top