ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beefy

B IY1 F IY0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beefy-, *beefy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beefy[ADJ] อ้วนมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
beefy(adj) อ้วน,มีแต่เนื้อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I also like them big and beefy.แต่ชั้นก็ชอบกล้ามใหญ่และเจ้าเนื้อนะ Ken Park (2002)
Ask this beefy guy what his name is for me.ถามหนุ่มล่ำนี่ที ว่าเขาชื่ออะไร Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Hi, Thom. Hi, beefy guy.ไง ธอม หวัดดี หนุ่มบีฟี่ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
I have to go out there to those beefy, heartless thugs and take it like a grown man.ฉันต้องออกไปเจอหน้า กับเจ้าพวกอันพาลนั่น แล้วทำเหมือนที่คนที่โตแล้วทำกัน Chuck Versus the Best Friend (2009)
I ordered an extra-large boy with beefy arms, extra guts and glory on the side.ข้าไม่ได้สั่งลูกชายแบบนี้ ข้าสั่งตัวใหญ่ๆ บึ้กๆ How to Train Your Dragon (2010)
He looked beefy and was wearing a long coat and a hat.ค่อนข้างท้วมแล้วก็ใส่เสื้อโค้ดสีดำ พร้อมกับหมวกครับ The After-Dinner Mysteries (2013)
One beefy badass coming up right up.ตัวร้ายหนึ่งคน กำลังมาแล้ว Happy Endings (2013)
Mm-hmm. I'm hoping hot and beefy. You make him sound like a hot dog.อาฮะ ฉันหวังว่าน่าจะดูฮอท และกล้ามเป็นมัด นายบรรยายเหมือน เป็นฮอทดอกเลยนะ Win Some, Lose Some (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
BEEFY    B IY1 F IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beefy    (j) bˈiːfiː (b ii1 f ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fleischig; kräftig {adj} | fleischiger; kräftiger | am fleischigsten; am kräftigstenbeefy | beefier | beefiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beefy \Beef"y\, a.
   Having much beef; of the nature of beef; resembling beef;
   fleshy.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beefy
   adj 1: muscular and heavily built; "a beefy wrestler"; "had a
       tall burly frame"; "clothing sizes for husky boys"; "a
       strapping boy of eighteen"; "`buirdly' is a Scottish
       term" [syn: {beefy}, {burly}, {husky}, {strapping},
       {buirdly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top