Search result for

burly

(25 entries)
(0.0282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -burly-, *burly*, bur
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
burly[ADJ] (ชาย) ร่างใหญ่ แข็งแรงและหนัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
burly(เบอร์'ลี) adj. ซึ่งมีขนาดใหญ่,กำยำล่ำสัน,กำยำ,ล่ำสัน,โผงผาง,ขวานผ่าซาก., See also: burliness n. ดูburly, Syn. thickest,hefty

English-Thai: Nontri Dictionary
burly(adj) แข็งแรง,กำยำ,แข็งแกร่ง
HURLY-hurly-burly(n) ความอลหม่าน,ความฉุกละหุก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A big, burly, bowlegged brat.ท่าทางตัวใหญ่ กำยำ ขาโก่ง The Legend (2008)
Latin kinda burly goatee.คนลาติน ค่อนข้างตัวใหญ่ เคราแพะ Do You Take Dexter Morgan? (2008)
Bob Sayles is a big, burly man.บ๊อบ ซายส์เป็นคนมีลำตัวใหญ่ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Mm-hmm. Who would want to bug a burly bail bondsman so badly?ใครกันที่อยากจะดักฟังผู้ค้ำประกันขนาดนี้ Under the Gun (2010)
"the old faiths light their candles all about, but burly truth comes by and puts them out."Lizette Reese กล่าวไว้ว่า ความเชื่อเก่าทั้งหมดของพวกเขา เกี่ยวกับแสงเทียน With Friends Like These (2011)
I don't know, because I'm burly or something.ไม่รู้สิ เพราะฉันอาจจะ ร่างใหญ่หรืออะไรซักอย่าง The First Time (2011)
Burly son of a bitch.ไอ้ลูกหมาเอ้ย Chained Heat (2012)
Big burly agent like you will intimidate the pencil necks.เจ้าหน้าที่กล้ามปูอย่างคุณ จะข่มไอ้ขี้ก้างพวกนั้น The Gunk in the Garage (2012)
A big, burly, hairy, muscular man is called a Bear.ชายร่างใหญ่แข็งเเรงและบึกบึนมีขนและกล้าม เราเรียกว่าหมี. Bear Fight (2012)
A big, burly, muscular, hairy woman is called a Lesbian.หญิงที่ตัวใหญ่ บึกบึน ขนเยอะ เราก็ยังเรียกว่าเลสเบี้ยน. Bear Fight (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำยำ[adj.] (kamyam) EN: sturdy ; strong ; stout ; stalwart ; robust ; strong-built ; burly ; muscular   FR: fort ; robuste ; costaud ; vigoureux ; baraqué (ram.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BURLY    B ER1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
burly    (j) (b @@1 l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kräftig; stramm; stämmig {adj} | kräftoger; strammer; stämmiger | am kräftigsten; am strammsten; am stämmigstenburly | burlier | burliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちょい悪オヤジ;ちょい悪おやじ[ちょいわるオヤジ(ちょい悪オヤジ);ちょいわるおやじ(ちょい悪おやじ), choiwaru oyaji ( choi aku oyaji ); choiwaruoyaji ( choi waruo yaji )] (n) (col) older and fashionable man (wild-looking, burly, etc.) [Add to Longdo]
やっさもっさ[, yassamossa] (n,vs,adv-to) (on-mim) hurly-burly; helter-skelter; hustle and bustle; turmoil [Add to Longdo]
頑丈(P);岩乗(oK)[がんじょう, ganjou] (adj-na,n) solid; firm; stout; burly; strong; sturdy; (P) [Add to Longdo]
逞しい[たくましい, takumashii] (adj-i) (1) (uk) burly; strong; sturdy; (2) (uk) indomitable; indefatigable; strong-willed; resolute; bold; (3) (uk) robust (vitality, appetite, economic growth, etc.); strong; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
彪形大汉[biāo xíng dà hàn, ㄅㄧㄠ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄚˋ ㄏㄢˋ, / ] burly chap; husky fellow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burly \Bur"ly\ (b[^u]r"l[y^]), a. [OE. burlich strong,
   excellent; perh. orig. fit for a lady's bower, hence
   handsome, manly, stout. Cf. {Bower}.]
   1. Having a large, strong, or gross body; stout; lusty; --
    now used chiefly of human beings, but formerly of animals,
    in the sense of stately or beautiful, and of inanimate
    things that were huge and bulky. "Burly sacks." --Drayton.
    [1913 Webster]
 
       In his latter days, with overliberal diet, [he was]
       somewhat corpulent and burly.     --Sir T. More.
    [1913 Webster]
 
       Burly and big, and studious of his ease. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. Coarse and rough; boisterous.
    [1913 Webster]
 
       It was the orator's own burly way of nonsense.
                          --Cowley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 burly
   adj 1: muscular and heavily built; "a beefy wrestler"; "had a
       tall burly frame"; "clothing sizes for husky boys"; "a
       strapping boy of eighteen"; "`buirdly' is a Scottish
       term" [syn: {beefy}, {burly}, {husky}, {strapping},
       {buirdly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top