ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bearish

B EH1 R IH0 SH   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bearish-, *bearish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bearish[ADJ] งุ่มง่าม, See also: ชักช้า, Syn. clumsy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bearish(แบ'ริช) adj. คล้ายหมี,หยาบ,งุ่มง่าม,อารมณ์ร้าย, Syn. clumsy

English-Thai: Nontri Dictionary
bearish(adj) คล้ายหมี,งุ่มง่าม,หยาบคาย,อารมณ์ร้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bearishIt's a bearish market now.

CMU English Pronouncing Dictionary
BEARISH B EH1 R IH0 SH
BEARISHLY B EH1 R IH0 SH L IY0
BEARISHNESS B EH1 R IH0 SH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bearish (j) bˈɛəʳrɪʃ (b e@1 r i sh)

Japanese-English: EDICT Dictionary
下げ相場[さげそうば, sagesouba] (n) bearish market [Add to Longdo]
弱含み[よわふくみ, yowafukumi] (n) bearish (stock market) [Add to Longdo]
弱気[よわき, yowaki] (adj-na,adj-no,n) (1) timid; weak-kneed; fainthearted; (2) (See 強気・つよき・2) bearish (e.g. market); (P) [Add to Longdo]
弱気筋[よわきすじ, yowakisuji] (n) bearish traders; bear interests [Add to Longdo]
弱材料[よわざいりょう, yowazairyou] (n) bearish factor [Add to Longdo]
軟調[なんちょう, nanchou] (adj-na,n,adj-no) weakness; bearish tone [Add to Longdo]
軟派[なんぱ;ナンパ, nanpa ; nanpa] (n) (1) seducer; smooth talker; ladies' man; playboy; playgirl; (n,vs) (2) (uk) (col) (usu. written as ナンパ) (See 逆ナン) picking up women (on the street); (n) (3) (See 硬派・1) moderate party; moderate; (4) social story (in a newspaper, etc.); society columnist (of a newspaper); (5) bearish trader; bear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bearish \Bear"ish\, a.
   1. Partaking of the qualities of a bear; resembling a bear in
    temper or manners. --Harris.
    [1913 Webster]
 
   2. (Stock market) Fearful of or anticipating falling prices,
    as in the stock market; as, bearish sentiment inhibited
    buying.
    [PJC]
 
   3. (Stock market) Tending to cause prices to fall. "bearish
    news about inflation caused a sharp drop in the Dow."
    [PJC]
 
   4. Hence: Pessimistic.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bearish
   adj 1: expecting prices to fall

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top