หรือคุณหมายถึง be heartleß?
Search result for

be heartless

(8 entries)
(0.0079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be heartless-, *be heartless*, be heartles
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I may be heartless, but you're naive.ฉันอาจจะไร้หัวใจ แต่นายน่ะ ไร้เดียงสา The Unblairable Lightness of Being (2010)
I hired you to do a job. Don't get sidetracked. I thought bankers were all supposed to be heartless bastards.ฉันจ้างนายให้มาทำงานน่ะ อย่าล้ำเส้นสิ พวกเจ้าของธนาคารนี่ช่างไร้หัวใจ ฉันอยากให้นายไปที่ คริสเปียน The Blind Banker (2010)
We're gonna be heartless. If you haven't touched it in a year, toss it.เราต้องใจแข็ง ของที่ไม่ได้ใช้ตลอดหนึ่งปี ทิ้งไป Spring Cleaning (2011)
Be heartless. Got it.ต้องใจแข็ง เข้าใจค่ะ Spring Cleaning (2011)
Attaboy, Brick. Way to be heartless.เก่งมาก บริค ต้องใช้แข็งแบบนี้ Spring Cleaning (2011)
Come on. We have to be heartless about this stuff.ไม่เอาน่า เราต้องไร้หัวใจกับของพวกนี้ Dance with Somebody (2012)
You may be heartless, Lexa, but at least you're smart.เธออาจจะไร้หัวใจ แต่อย่างน้อยเธอก็ฉลาด Survival of the Fittest (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลือดเย็น[V] be heartless, See also: be cold-hearted, be cruel, be merciless, Syn. เหี้ยม, โหด, ใจร้าย, ใจยักษ์, อำมหิต, Example: พี่ชายของเธอเลือดเย็นมากขึ้นทุกวันๆ, Thai definition: ไร้ความกรุณา, ไม่มีความเมตตา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top