ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bathos

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bathos-, *bathos*, batho
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bathos[N] การเสแสร้งสงสารหรือเห็นใจมากเกินไป, Syn. sentimentality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bathos(เบ'ธอส) n. วิธีการลดหรือเปลี่ยนอย่างฮวบฮาบ,ความไม่จริงใจ,ความแสร้ง,ความตรงกันข้าม,ความธรรมดาหรือจืดชืด, See also: bathetic adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bathosการลดระดับ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bathos    (n) bˈɛɪθɒs (b ei1 th o s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bathos \Ba"thos\ (b[=a]"th[o^]s), n. [Gr. ba`qos depth, fr.
   baqy`s deep.] (Rhet.)
   A ludicrous descent from the elevated to the low, in writing
   or speech; anticlimax.
   [1913 Webster] bath towel

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bathos
   n 1: triteness or triviality of style
   2: insincere pathos [syn: {mawkishness}, {bathos}]
   3: a change from a serious subject to a disappointing one [syn:
     {anticlimax}, {bathos}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top