ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bantam

B AE1 N T AH0 M   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bantam-, *bantam*
Possible hiragana form: ばんたん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bantam[N] ไก่ชนิดหนึ่ง, See also: ไก่แจ้
bantam[ADJ] เล็กพริกขี้หนู, Syn. tiny
bantamweight[N] นักมวยรุ่นน้ำหนักตัว 51-53.5 กิโลกรัม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bantam(แบน'เทิม) n. ไก่ขนาดเล็ก,คนรูปร่างเล็กที่ชอบทะเลาะวิวาท adj. เล็ก (diminutive)
bantamweight(แบน'เทิมเวท) n. นักมวยรุ่นแบนตัมเวท (อยู่ระหว่างไฟลเวทกับเฟทเธอร์เวท)

English-Thai: Nontri Dictionary
bantam(n) ไก่แจ้,ไก่เตี้ย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bantam chickensไก่แจ้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This... is a gray bantam-wing mosquito, which are most common where?ยุงนี่... เป็นยุงก้นป่องสีเทา ซึ่งถูกพบมากที่สุดอยู่ที่ไหน Mr. Monk and the Other Detective (2005)
[Laughing] Bantam-wing mosquito.ยุงก้นป่อง Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Lil B-Hop drops out of high school and heads down to Florida, taking a job as the sparring partner for the bantamweight champion of the world, Carlos Payano, who's preparing to defend his title.ลิล บีฮอพก็ลาออกจากโรงเรียน และมุ่งหน้าไปฟลอริดา (ฟอร์ตลอเดอร์เดล รัฐฟลอริดา) รับงานเป็นคู่ฝึกซ้อม CounterPunch (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไก่แจ้[N] bantam, Example: ลักษณะขนของไก่แจ้มีสีสวยงามกว่าไก่พันธุ์อื่น, Count unit: ตัว, Thai definition: ไก่ชนิดหนึ่ง ตัวเล็กเตี้ย หงอนใหญ่ ตัวผู้มีสีสันสวยงามกว่าไก่ตัวผู้ชนิดอื่น

CMU English Pronouncing Dictionary
BANTAM    B AE1 N T AH0 M
BANTAMS    B AE1 N T AH0 M Z
BANTAM'S    B AE1 N T AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bantam    (n) bˈæntəm (b a1 n t @ m)
bantams    (n) bˈæntəmz (b a1 n t @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwerghuhn {n} [ornith.] | Zwerghühner {pl}bantam | bantams [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジュニアバンタム級[ジュニアバンタムきゅう, juniabantamu kyuu] (n) junior bantamweight [Add to Longdo]
バンタム[, bantamu] (n) bantam (weight) [Add to Longdo]
バンタム級[バンタムきゅう, bantamu kyuu] (n) bantam-weight (boxer); (P) [Add to Longdo]
矮鶏[チャボ, chabo] (n) (uk) (Japanese) bantam (vie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bantam \Ban"tam\, n.
   A variety of small barnyard fowl, with feathered legs,
   probably brought from Bantam, a district of Java.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bantam
   adj 1: very small; "diminutive in stature"; "a lilliputian chest
       of drawers"; "her petite figure"; "tiny feet"; "the
       flyspeck nation of Bahrain moved toward democracy" [syn:
       {bantam}, {diminutive}, {lilliputian}, {midget},
       {petite}, {tiny}, {flyspeck}]
   n 1: any of various small breeds of fowl

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top