ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

baloney

B AH0 L OW1 N IY0   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baloney-, *baloney*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baloney[N] การพูดคุยไร้สาระ (คำสแลง), See also: คำพูดไร้สาระ, Syn. boloney

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, Pop's right, Take the baloney sandwich for instanceอัลบั้มแห่งความทรงจำ Full House (1987)
The baloney. And where's the baloney?ตลอดระยะเวลาสามเดือนที่พวกเค้าอยู่ด้วยกัน Full House (1987)
Steph, what all this baloney and cookie talk is getting to is that every position in the family is special in it's own wayตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ในบ้าน Full House พวกเรามีความสุขกันมาก ครั้งแรกที่เจอกัน ผมทำได้ไม่ดีนัก Full House (1987)
You saved the presentation and my phony baloney job.คุณช่วยรักษางานแสดงเอาไว้ และยังช่วยรักษาการงานฉันด้วย Mannequin: On the Move (1991)
Baloney! What you think you're selling me?ไร้สาระ นายคิดว่าฉันจะเชื่องั้นเหรอ Of Mice and Men (1992)
That is so much baloney.นั่นมันไร้สาระมากเลย Mulholland Dr. (2001)
I know it might sound like baloney but my wife and kids were real supportive of the whole thing all the way around.ผมรู้ว่านี่อาจจะฟังดูเหลวไหล... ...แต่ภรรยากับลูกผม สนับสนุนผมทุกอย่างในเรื่องนี้ The Astronaut Farmer (2006)
Baloney, you are. You hate her success.พูดจาไร้สารนะ คุณเกลียดความสำเร็จของเธอ The Ugly Truth (2009)
Baloney. They're not gonna cut sports.เรื่องเหลวไหลน่า\พวกเขาไม่ตัดกีฬาหรอก Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
- Baloney.- ไส้กรอกยักษ์ Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
- Baloney. That is a food.- ไส้กรอกนั่นก็เป็นอาหารไง Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Ahjussi, you were doing so well until you started with this baloney. Huh?คุณนี่ก็นะ เล่ามาดีไหงมาโม้เอาตอนขบได้ล่ะเนี่ยห้ะ? Episode #1.13 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
baloneyKen told me he got 95 on the math exam, but that's a bunch of baloney.

CMU English Pronouncing Dictionary
BALONEY    B AH0 L OW1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
baloney    (n) bˈəlˈouniː (b @1 l ou1 n ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
益体もない[やくたいもない, yakutaimonai] (exp) useless; worthless; absurd; baloney [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 baloney \ba*lo"ney\, n.
   1. [Believed to be derived form balogna, but perhaps also
    influenced by blarney.] nonsense; foolishness; bunk; --
    also used as an interjection. [Also spelled {boloney}.]
    [slang]
    [PJC]
 
       No matter how thin you slice it, it's still baloney!
                          --Al Smith.
    [PJC]
 
   2. informal variant of {bologna[2]}, for {bologna sausage}.
    [informal]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bologna \Bo*lo"gna\, n.
   1. A city of Italy which has given its name to various
    objects.
    [1913 Webster]
 
   2. A Bologna sausage; also informally called {baloney}.
    [1913 Webster]
 
   {Bologna sausage} [It. salsiccia di Bologna], a large sausage
    made of bacon or ham, beef, veal, and pork, cooked and
    smoked, chopped fine and inclosed in a skin.
 
   {Bologna stone} (Min.), radiated barite, or barium sulphate,
    found in roundish masses composed of radiating fibers,
    first discovered near Bologna. It is phosphorescent when
    calcined.
 
   {Bologna vial}, a vial of unannealed glass which will fly
    into pieces when its surface is scratched by a hard body,
    as by dropping into it a fragment of flint; whereas a
    bullet may be dropped into it without injury.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 baloney
   n 1: pretentious or silly talk or writing [syn: {baloney},
      {boloney}, {bilgewater}, {bosh}, {drool}, {humbug},
      {taradiddle}, {tarradiddle}, {tommyrot}, {tosh}, {twaddle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top