ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

avouch

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -avouch-, *avouch*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
avouch for(phrv) รับรอง, See also: รับประกัน, Syn. vouch for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avouch(อะเวาชฺ') vt. รับประกัน, รับรอง, รับผิดชอบ, ยอมรับ, สารภาพ. -avoucher n.

English-Thai: Nontri Dictionary
avouch(vt) รับผิดชอบ, ยอมรับ, รับรอง, รับประกัน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
avouch (v) ˈəvˈautʃ (@1 v au1 ch)
avouched (v) ˈəvˈautʃt (@1 v au1 ch t)
avouches (v) ˈəvˈautʃɪz (@1 v au1 ch i z)
avouching (v) ˈəvˈautʃɪŋ (@1 v au1 ch i ng)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Avouch \A*vouch"\, v. t. [imp. & p. p. {Avouched} (?); p. pr. &
   vb. n. {Avouching}.] [OF. avochier, LL. advocare to recognize
   the existence of a thing, to advocate, fr. L. advocare to
   call to; ad + vocare to call. Cf. {Avow} to declare,
   {Advocate}, and see {Vouch}, v. t.]
   1. To appeal to; to cite or claim as authority. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They avouch many successions of authorities. --Coke.
    [1913 Webster]
 
   2. To maintain a just or true; to vouch for.
    [1913 Webster]
 
       We might be disposed to question its authenticity,
       it if were not avouched by the full evidence.
                          --Milman.
    [1913 Webster]
 
   3. To declare or assert positively and as matter of fact; to
    affirm openly.
    [1913 Webster]
 
       If this which he avouches does appear. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Such antiquities could have been avouched for the
       Irish.                --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. To acknowledge deliberately; to admit; to confess; to
    sanction.
    [1913 Webster]
 
       Thou hast avouched the Lord this day to be thy God.
                          --Deut. xxvi.
                          17.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Avouch \A*vouch"\, n.
   Evidence; declaration. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      The sensible and true avouch
      Of mine own eyes.            --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 avouch
   v 1: admit openly and bluntly; make no bones about [syn: {avow},
      {avouch}] [ant: {disavow}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top