Search result for

robot

(79 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -robot-, *robot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
robot[N] หุ่นยนต์, Syn. automaton
robotic[ADJ] เกี่ยวกับหุ่นยนต์
robotics[N] การออกแบบหุ่นยนต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
robot(โร'เบิท,-บอท,รอท'เบิท) n. หุ่นยนต์,คนที่ทำงานเหมือนเครื่องจักร, See also: robotism n. robotistic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
robot(n) มนุษย์กล,มนุษย์หุ่นยนต์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
robotหุ่นยนต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
robotหุ่นยนต์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
roboticsวิทยาการหุ่นยนต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
roboticsวิทยาการหุ่นยนต์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
robotหุ่นยนต์
อุปกรณ์อัตโนเอาไว้ หุ่นยนต์ที่มัติสำหรับทำหน้าที่ต่างๆ ตามที่เขียนโปรแกรมการสั่งงานเอาไว้ หุ่นยนต์ที่ใช้กันมากในเวลานี้เป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial robot) มีลักษณะเป็นแขนกล ทำหน้าที่หยิบสิ้นส่วนต่างๆ ในโรงงานเพื่อป้อนเข้าสู่เครื่องจักรอัตโนมัติหรือเพื่อทำงานอื่นๆ [คอมพิวเตอร์]
Robot handsมือกล [TU Subject Heading]
Robot visionการรับภาพของหุ่นยนต์ [TU Subject Heading]
Robot wristsแขนกล [TU Subject Heading]
roboticsวิทยาการหุ่นยนต์
วิทยาการว่าด้วยการออกแบบสร้างและประยุกต์หุ่นยนต์ [คอมพิวเตอร์]
Roboticsวิทยาการหุ่นยนต์ [TU Subject Heading]
Robotsหุ่นยนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Robotsหุ่นยนต์ [TU Subject Heading]
Robots, Industrialหุ่นยนต์อุตสาหกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Swollen feet, morning sickness, constipation, strange food cravings, hot flashes, loop swings, sore asshole, but that could be from the robot rape\ N การ-บวมฟุต เช้าเจ็บป่วยท้องผูก, \ Nstrange อาหาร cravings, ร้อนกะพริบ \ Nloop swings, Gas Pills (2008)
It's the robot vacuum.ก็แค่ หุ่นยนต์ดูดฝุ่นน่ะ Scandal Makers (2008)
- Well, Mr. Daniels, it's the robots!- ก็ คุณ เดเนียลส์ หุ่นยนต์ ไงล่ะ ! Pilot (2008)
- Robots...- หุ่นยนต์... Pilot (2008)
A shooter with some kind of robot leg.มือปืน ที่มีขาแบบหุ่นยนต์ Pilot (2008)
A shooter with some kind of robot leg...มือปืน ที่มีขาแบบหุ่นยนต์... Pilot (2008)
So you are a robot?งั้นเธอก็เป็นหุ่นยนต์น่ะสิ? Cyborg Girl (2008)
Don't call me a robot.อย่าเรียกฉันว่าหุ่นยนต์เชียวนะ Cyborg Girl (2008)
Dance like this. Do you know the Robot?เต้นแบบนี้น่ะ เค้าเรียกว่าท่าหุ่นยนต์ล่ะ? Cyborg Girl (2008)
I found a robot that looks like you.ฉันเจอหุ่นยนต์ที่เหมือนกันเธอเปี๊ยบเลย Cyborg Girl (2008)
This robot was called Bruce Lee and it was knocked down... to 6 billion caps.หุ่นยนต์ตัวนี้ชื่อว่า บรูซ ลี และตอนนี้ก็ขายอยู่ที่ราคา.. ถึง 6 พันล้าน ตัวอักษร Cyborg Girl (2008)
This robot is named Elvis Presley.หุ่นยนต์ ตัวนี้ชื่อ เอลวิส เพสลี่ Cyborg Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
robotA high school student made this robot.
robot"Animals in the wild are not robots," she says.
robotA robot can do more work than a man can.
robotBoston Dynamic's robot, RHex, is an amazing piece of work that can run over various terrains.
robotBut the robot made trouble.
robotCar manufacturing is carried out by computer-programmed robots in place of human workers.
robotEach robot is equipped with a talking machine.
robotHa-ha ... She isn't human. She's a robot; A-n-d-r-o-i-d.
robotHe is, so to speak, a human robot.
robotHe made a robot.
robotHe tried to make the robot run.
robotIn this show the accent is on robots.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หุ่นยนต์[N] robot, See also: automaton, Syn. หุ่นสมองกล, Example: นักศึกษากลุ่มนี้ได้รับรางวัลการประดิษฐ์หุ่นยนต์ระดับประเทศ, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องกลไกบังคับให้เดินหรือทำงานได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุ่นยนต์[n.] (hunyon) EN: robot ; automaton ; cyborg   FR: robot [m] ; automate [m] ; androïde [m]
หุ่นยนต์จิ๋ว[n. exp.] (hunyon jiu) EN: tiny robot   
วิทยาการหุ่นยนต์[n.] (witthayākān hunyon) EN: robotics   FR: robotique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROBOT    R OW1 B AA2 T
ROBOT    R OW1 B AH2 T
ROBOTS    R OW1 B AA2 T S
ROBOTS    R OW1 B AH2 T S
ROBOT'S    R OW1 B AA2 T S
ROBOT'S    R OW1 B AH2 T S
ROBOTIC    R OW2 B AA1 T IH0 K
ROBOTICS    R OW2 B AA1 T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
robot    (n) (r ou1 b o t)
robots    (n) (r ou1 b o t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Roboter {m} | Roboter {pl}robot | robots [Add to Longdo]
Roboteringenieur {m}roboticist [Add to Longdo]
Robotersystem {n} | Robotersysteme {pl}robot system | robot systems [Add to Longdo]
Robotertechnik {f}robotics [Add to Longdo]
Robotik {f}robotics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アシモ[, ashimo] (n) ASIMO (bipedal robot created by Honda) [Add to Longdo]
クローラー[, kuro-ra-] (n) crawler (e.g. a web crawler or robot) [Add to Longdo]
スカラー;スカラ;スケーラー;スケーラ[, sukara-; sukara ; suke-ra-; suke-ra] (n) (1) scalar; (2) (スカラ only) Selective Compliant Assembly Robot Arm (type of industrial robot); Selective Compliant Articulated Robot Arm; SCARA [Add to Longdo]
スチールカラー[, suchi-rukara-] (n) steel collar worker; robot [Add to Longdo]
ブイロボット[, buirobotto] (n) buoy robot [Add to Longdo]
ロボット[, robotto] (n,adj-no) robot; (P) [Add to Longdo]
ロボットの視覚[ロボットのしかく, robotto noshikaku] (n) robot vision [Add to Longdo]
ロボットアーム[, robottoa-mu] (n) {comp} robot arm [Add to Longdo]
ロボットカー[, robottoka-] (n) robot car; driverless car [Add to Longdo]
ロボット雨量計[ロボットうりょうけい, robotto uryoukei] (n) robot rain gauge [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ロボットアーム[ろぼっとあーむ, robottoa-mu] robot arm [Add to Longdo]
ロボット工学[ロボットこうがく, robotto kougaku] robotics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 electronic device \electronic device\ n.
   a device depending on the principles of electronics and using
   the manipulation of electron flow for its operation.
   [PJC]
 
   Note: Numerous electronic devices are in daily use, among
      them the {television}, {radio}, {computer}, {robot},
      {transmitter}, {receiver}, {VCR}, {CD player}, etc.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 robot
   n 1: a mechanism that can move automatically [syn: {automaton},
      {robot}, {golem}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 robot
  n.
 
   See {bot}.
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 robot [robo]
   robot
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 robot [robɔt]
   robot
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 robot
 
 1. insan gibi çalışan makina, robot
 2. her türlü emirleri makina gibi yerine getiren vicdansız ve duygusuz kimse. robot bomb kendi kuvvetiyle uçan bomba.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top