ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

authentication

AO0 TH EH2 N T AH0 K EY1 SH AH0 N   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -authentication-, *authentication*
English-Thai: Longdo Dictionary
authentication(n) สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่รับรองว่าเป็นของแท้หรือแสดงที่มา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
authenticationการพิสูจน์ตัวจริง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
authenticationการพิสูจน์ตัวจริง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Authentication การพิสูจน์ตัวจริง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
authentication unitหน่วยรับรองความน่าเชื่อถือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Colonel Everett Young, authentication 1619414.น.อ.เอเวอร์เรต ยังก์ รหัสยืนยัน 1619414 Subversion (2010)
This is President Howard Lewis, proceed with authentication.นี่ประธานาธิบดี โอเวิร์ด เลวิส เริ่มยืนยันรหัส ครับ ท่านประธานาธิบดี Salt (2010)
Ready to commence authentication, sir.พร้อมยืนยันรหัส Salt (2010)
Authentication is confirmed.รหัสตรงกัน \ ยืนยัน ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านตัดสินใจแล้วครับ ท่านประธานาธิบดี Salt (2010)
Upload the new authentication codes.อัพโหลดรหัสใหม่ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
They're sending our swatch out to an authentication lab at 11:00 A.M. tomorrow morning.พวกเขากำลังส่งสีของพวกเราไปยังห้องปฏิบัติการตรวจสอบ 11 นาฬิกา พรุ่งนี้เช้า On Guard (2011)
Authentication from the gallery. The canvas is mid-1930s.ผลการตรวจจากห้องภาพ รับรองว่าภาพวาดสีน้ำมันอยู่ในยุค 1930 On Guard (2011)
Fire order, authentication codeคำสั่ง ยิง รหัสคำสั่ง Captain (2012)
Well, once I got past Blackhawk's authentication system, there wasn't anything about a scavenger hunt.ก็ เมื่อฉันได้ผ่านระบบการตรวจสอบ ของแบล็คฮอว์ก ไม่มีอะไรเกี่ยวกับเกมล่าสมบัติ Trust But Verify (2013)
Secondary authentication?ผ่านการรับรองขั้นที่สองแล้วหรอ? Trojan Horse (2013)
Transport authentication number?หมายเลขพิสูจน์การขนส่ง Mors Praematura (2013)
No authentication number, no access.ถ้าไม่มีหมายเลขพิสูจน์ตัวตน ก็ไม่ให้เข้าถึงข้อมูล Mors Praematura (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
AUTHENTICATION    AO0 TH EH2 N T AH0 K EY1 SH AH0 N
AUTHENTICATIONS    AO0 TH EH2 N T AH0 K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
authentication    (n) ˈɔːθˌɛntɪkˈɛɪʃən (oo1 th e2 n t i k ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beglaubigung {f}; Beurkundung {f} | Beglaubigungen {pl}authentication | authentications [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポスティーユ;アボスティル[, aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille [Add to Longdo]
データ確認[データかくにん, de-ta kakunin] (n) {comp} (data) authentication [Add to Longdo]
データ発信元認証[データはっしんもとにんしょう, de-ta hasshinmotoninshou] (n) {comp} data origin authentication [Add to Longdo]
デジタル証明[デジタルしょうめい, dejitaru shoumei] (n) {comp} digital certificate; digital authentication [Add to Longdo]
トークン[, to-kun] (n) {comp} token; authentication token [Add to Longdo]
メッセージ発生源認証[メッセージはっせいげんにんしょう, messe-ji hasseigenninshou] (n) {comp} message origin authentication [Add to Longdo]
ユーザー認証[ユーザーにんしょう, yu-za-ninshou] (n) {comp} user authentication [Add to Longdo]
簡易認証[かんいにんしょう, kan'ininshou] (n) {comp} simple authentication [Add to Longdo]
顔認証[かおにんしょう, kaoninshou] (n,vs) authentication by facial recognition [Add to Longdo]
厳密認証[げんみつにんしょう, genmitsuninshou] (n) {comp} strong authentication [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ確認[データかくにん, de-ta kakunin] (data) authentication [Add to Longdo]
データ発信元認証[データはっしんもとにんしょう, de-ta hasshinmotoninshou] data origin authentication [Add to Longdo]
デジタル証明[デジタルしょうめい, dejitaru shoumei] digital certificate, digital authentication [Add to Longdo]
トークン[とーくん, to-kun] authentication token, token [Add to Longdo]
メッセージ発生源認証[メッセージはっせいげんにんしょう, messe-ji hasseigenninshou] message origin authentication [Add to Longdo]
ユーザー認証[ユーザーにんしょう, yu-za-ninshou] user authentication [Add to Longdo]
簡易認証[かんいにんしょう, kan'ininshou] simple authentication [Add to Longdo]
厳密認証[げんみつにんしょう, genmitsuninshou] strong authentication [Add to Longdo]
打診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] probe origin authentication [Add to Longdo]
同位エンティティ認証[どういエンティティにんしょう, doui enteitei ninshou] peer-entity authentication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 authentication \authentication\ n.
   a mark on an article of trade to indicate its origin and
   authenticity.
 
   Syn: hallmark, assay-mark.
     [WordNet 1.5]
 
   2. validating the authenticity of something or someone.
 
   Syn: certification.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 authentication
   n 1: a mark on an article of trade to indicate its origin and
      authenticity [syn: {authentication}, {hallmark}, {assay-
      mark}]
   2: validating the authenticity of something or someone [syn:
     {authentication}, {certification}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top