ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

athletics

AE0 TH L EH1 T IH0 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -athletics-, *athletics*, athletic
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
athletics(n) การกีฬา, Syn. sports, games

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
athletics(แอธเลท'ทิคซฺ) n. การกีฬา, การ

English-Thai: Nontri Dictionary
athletics(n) การกรีฑา, การกีฬา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Athleticsกรีฑา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
YOU WERE INTERESTED IN ATHLETICS AT ALL.ว่าเธอสนใจ พวกกีฬามาก่อน Poison Ivy (2007)
Well, they like my athletics and my good looks, my sex abilities, but they don't like me for me.พวกนั้นแค่ชอบฝีมือกีฬาของฉัน กับความหล่อ ความอึด แต่ไม่เคยชอบที่ตัวฉันเลย I Will Rise Up (2009)
I am very tired of athletics always taking a back seat.ฉันเบื่อที่กีฬา มาทีหลังเสมอ Dream On (2010)
'B' had transferred to our school, and joined the P.E club, but it was all just athletics and they wouldn't even let him hold a racket.บีย้ายมาอยู่โรงเรียนเราและเข้าชมรมพละศึกษา ...เขาทำได้ดีแค่กรีฑาเท่านั้น... พวกนั้นไม่ยอมให้เขาจับแร็คเก็ตด้วยซ้ำ Confessions (2010)
You were third place in Junior championships in Athletics 400m.เธอเคยได้ที่ 3 ของการแข่งขันกรีฑา 400 เมตร \ ใน Junior championships Episode #1.1 (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรีฑา(n) athletics, See also: track and field sports, Example: ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคมีการแข่งขันกรีฑารวมอยู่ด้วย, Thai Definition: กีฬาประเภทหนึ่ง แบ่งออกเป็นประเภทลู่ และประเภทลาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กีฬากรีฑา[kīlā krīthā] (n, exp) EN: track and field ; athletics  FR: athlétisme [ m ]
กรีฑา[krīthā] (n, exp) EN: track and field sports ; athletics  FR: athlétisme [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ATHLETICS AE0 TH L EH1 T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
athletics (n) ˈæθlˈɛtɪks (a1 th l e1 t i k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
レコード[reko-do] (n) (1) record (e.g. LP); (2) record (e.g. athletics); (P) #1,265 [Add to Longdo]
体育[たいいく, taiiku] (n) physical education; gymnastics; athletics; (P) #2,079 [Add to Longdo]
アスレチックス[asurechikkusu] (n) athletics [Add to Longdo]
スポ根[スポこん, supo kon] (n) heart (athletics); tenacity [Add to Longdo]
ペース配分[ペースはいぶん, pe-su haibun] (n, vs) pacing (e.g. in athletics, etc.); pacing oneself [Add to Longdo]
運動競技[うんどうきょうぎ, undoukyougi] (n) athletic sports; athletics [Add to Longdo]
国際陸上競技連盟[こくさいりくじょうきょうぎれんめい, kokusairikujoukyougirenmei] (n) International Association of Athletics Federations; IAAF [Add to Longdo]
世界陸上[せかいりくじょう, sekairikujou] (n) World Championships in Athletics [Add to Longdo]
陸連[りくれん, rikuren] (n) (abbr) track-and-field association; athletics association [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Athletics \Ath*let"ics\, n.
   The art of training by athletic exercises; the games and
   sports of athletes.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 athletics
   n 1: an active diversion requiring physical exertion and
      competition [syn: {sport}, {athletics}]
   2: a contest between athletes [syn: {athletic contest},
     {athletic competition}, {athletics}]
   3: participation in sports events as an extracurricular activity

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top