ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

astir

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -astir-, *astir*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astir(แอสเทอร์') adj. เคลื่อนไหว,ลุกขึ้น,ไป ๆ มา ๆ ,ลุกจากเตียง, Syn. stirring,out of bed)

English-Thai: Nontri Dictionary
astir(adv) เคลื่อนไหวไปมา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
astir    (j) ˈəstˈɜːʳr (@1 s t @@1 r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホーローウェア[, ho-ro-uea] (n) (See 琺瑯) hollowware, esp. enamelled castiron pots, pans, etc. [Add to Longdo]
騒めく[ざわめく, zawameku] (v5k,vi) (uk) to be noisy; to be astir; to rustle; to murmur; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Astir \A*stir"\, adv. & a. [Pref. a- + stir.]
   Stirring; in a state of activity or motion; out of bed.
   [1913 Webster] Astomatous

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 astir
   adj 1: out of bed; "are they astir yet?"; "up by seven each
       morning" [syn: {astir(p)}, {up(p)}]
   2: on the move; "up and about"; "the whole town was astir over
     the incident" [syn: {about(p)}, {astir(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top