Search result for

armory

(32 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -armory-, *armory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
armory[N] คลังแสง, See also: สถานที่สำหรับเก็บอาวุธ, Syn. munitions plant, arms factory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armory(อาร์'มะรี) n. ที่เก็บอาวุธ, คลังแสง,โรงงานคลังแสง. = heraldry, Syn. arsenal)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
armoryคลังอาวุธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Armory Showอาร์เมอรีโชว์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
armory; armouryคลังอาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Armory...อย่าให้ใครผ่านไปได้ Yankee White (2003)
The armory. They have keys to the armory.คุณครับ กรุณาหยุดตรงนั้น Yankee White (2003)
all guns to the armory.เอาปืนเก็บที่คลังอาวุธ Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
Model 7 Russian State's Armory RPGs.เครื่องยิงระเบิดรัสเซีย โมเดล7 Death Race (2008)
He did, but the department advised, that he and I not have any contact until the investigation into the armory shooting is closed.แต่ทางสำนักงานใหญ่แนะนำ เขากับฉันไม่ควรติดต่อกัน จนกระทั่งการสืบสวนคดี ยิงกันที่คลังสรรพาวุธจะจบ Hostile Takeover (2009)
When I was stationed here We used a room in the basement as an armory.ตอนฉันประจำสถานี ที่นี่ ชั้นใต้ดินมีคลังแสง Resident Evil: Afterlife (2010)
How far down is the armory?คลังแสงนั่นมันอยู่ลึกแค่ไหน Resident Evil: Afterlife (2010)
Get down to the armory, break out every weapon we've got.ไปที่คลังแสงเร็ว โจมตีด้วยอาวุธทุกอย่างที่เรามี Trial and Error (2010)
40 minutes ago someone walked out of our on-site armory with 100 ccs of liquid scandium.เมื่อ 40 นาทีก่อนมีคนเดินออกจากคลังแสง พร้อมกับสแกนเดียมเหลว 100 ซีซี Loyalty (2010)
Who's authorized to access the armory?ใครได้รับอนุญาติให้ผ่านเข้าคลังแสงได้ Loyalty (2010)
Someone took the scandium that was used to dose the coffee shop from our armory.มีคนเอาสแกนเดียม ไปใช้ที่ร้านกาแฟ จากคลังแสงของเรา Loyalty (2010)
The only people with armory access are the field teams.คนที่ผ่านเข้าคลังแสงได้ คือทีมภาคสนามเท่านั้น Loyalty (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังสรรพาวุธ[N] arsenal, See also: armory, Example: เขาเป็นตัวแทนของคนไทยที่ไปร่วมศึกษาตรวจสอบคลังสรรพาวุธทลายโลกของอิรัก, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานที่เก็บรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหาร
คลังแสง[N] armory, See also: arsenal, Syn. คลังแสงสรรพวุธ, Example: ชาวบ้านไม่ควรเข้าใกล้บริเวณคลังแสง เพราะอาจเกิดอันตรายขึ้นได้, Thai definition: สถานที่เก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ของกองทัพ, ที่เก็บรักษาปืน, กระสุน และวัตถุระเบิดของทหาร
คลังแสงสรรพาวุธ[N] arsenal, See also: armory, weapons storehouse, arms depot, the royal arsenal, Syn. โรงแสง, Example: เหตุการณ์คลังแสงสรรพาวุธระเบิดเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนขวัญอย่างมากสำหรับประชาชนแถวนั้น, Thai definition: โรงสำหรับทำ หรือเก็บอาวุธ

CMU English Pronouncing Dictionary
ARMORY    AA1 R M ER0 IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Waffenkammer {f} [mil.] | Waffenkammern {pl}armory [Am.]; armoury [Br.] | armories; armouries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーマリー[, a-mari-] (n) armory [Add to Longdo]
造兵廠[ぞうへいしょう, zouheishou] (n) armory; armoury; arms factory; arsenal [Add to Longdo]
武器庫[ぶきこ, bukiko] (n) armory; armoury; ordnance department [Add to Longdo]
武器倉[ぶきぐら, bukigura] (n) armory; armoury; arsenal [Add to Longdo]
武庫[ぶこ, buko] (n) armory; armoury [Add to Longdo]
兵器庫[へいきこ, heikiko] (n) armory; armoury [Add to Longdo]
兵器工場[へいきこうじょう, heikikoujou] (n) arsenal; ordnance factory; armoury; armory [Add to Longdo]
兵器廠[へいきしょう, heikishou] (n) armory; armoury; arsenal; ordnance department [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Armory \Ar"mo*ry\, n.; pl. {Armories}. [OF. armaire, armarie, F.
   armoire, fr. L. armarium place for keeping arms; but confused
   with F. armoiries. See {Armorial}, {Ambry}.]
   1. A place where arms and instruments of war are deposited
    for safe keeping.
    [1913 Webster]
 
   2. Armor; defensive and offensive arms.
    [1913 Webster]
 
       Celestial armory, shields, helms, and spears.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. A manufactory of arms, as rifles, muskets, pistols,
    bayonets, swords. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
   4. Ensigns armorial; armorial bearings. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   5. That branch of heraldry which treats of coat armor.
    [1913 Webster]
 
       The science of heraldry, or, more justly speaking,
       armory, which is but one branch of heraldry, is,
       without doubt, of very ancient origin. --Cussans.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 armory
   n 1: a collection of resources; "he dipped into his intellectual
      armory to find an answer" [syn: {armory}, {armoury},
      {inventory}]
   2: all the weapons and equipment that a country has [syn:
     {arsenal}, {armory}, {armoury}]
   3: a military structure where arms and ammunition and other
     military equipment are stored and training is given in the
     use of arms [syn: {arsenal}, {armory}, {armoury}]
   4: a place where arms are manufactured [syn: {armory},
     {armoury}, {arsenal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top