Search result for

arming

(47 entries)
(0.0386 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arming-, *arming*, arm
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
charming(ชาร์ม'มิง) adj. มีเสน่ห์,ซึ่งทำให้หลงใหล,ซึ่งใช้อำนาจเวทมนตร์., See also: charmingly adv., Syn. enchanting,
disarming(ดิสอาร์'มิง) adj.ซึ่งขจัดอารมณ์ (โกรธ,ความเป็นปฏิปักษ์,ความสงสัย), See also: disarmingly adv.
farming(ฟาร์ม'มิง) n. การทำไร่,การทำนา,การทำฟาร์ม
heartwarmingadj. อบอุ่นใจ,เป็นที่พอใจ
housewarmingn. งานขึ้นบ้านใหม่

English-Thai: Nontri Dictionary
charming(adj) มีเส่นห์,จับใจ,ยั่วยวนใจ,สวยงาม,ทีดึงดูดใจ
housewarming(n) พิธีขึ้นบ้านใหม่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Armor piercing, self arming... accurate to a thousand yards.กระสุนเจาะเกราะ ระยะยิง2000หลา Death Race (2008)
Sent an arming signal to the car bombs when they went through the gate.ส่งสัญญาณเตรียมพร้อมให้กับระเบิดรถยนต์ เมื่อพวกเขาเดินผ่านประตู หน่วยรักษาความปลอดภัยบอกว่า Law Abiding Citizen (2009)
Stop scumbags from arming scumbags.หยุดพวกชาิติชั่ว จากพวกชาติชั่วกองกำลังติดอาวุธ Albification (2009)
Zobelle's the one arming the Mayans, helping 'em take over heroin.โซเบลล่าหนุนหลังพวกมายัน ช่วยพวกเขาเข้าควบคุมตลาดเฮโรอีน The Culling (2009)
They're arming themselves with the most... powerful weapon out there.ทุกวินาทีที่ลูกไม่อยู่ V (2009)
They're arming themselves with the most powerful weapon out there.มีกองกำลังติดอาวุธ ที่ทรงอานุภาพ There Is No Normal Anymore (2009)
Arming all pods.ยิงมันให้ราบเลย Avatar (2009)
Let's just focus on arming it, all right?หาวิธีติดอาวุธมันเถอะ Iron Man 2 (2010)
We had indications Alamut was arming our enemies.เราได้รับสัญญานว่า อโลเมท กำลังติดอาวุธให้ศัตรูของเรา Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
He's arming the terrorists.เขากำลังเตรียมอาวุธให้พวกผู้ก่อการร้าย The Next Seduction (2011)
Arming silver grenade!อาวุธระเบิดเงิน! Underworld Awakening (2012)
You're arming me? Well, just in case.เจ้าให้อาวุธข้าไว้หรอ The Evil Queen (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้องสลัด[N] arming object, See also: tube to eject weapon, Count unit: กล้อง, ตัว, Thai definition: กล้องที่ใช้ใส่อาวุธซัดไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช้งวับ[adv.] (chēngwap) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly   
เจริญใจ[adj.] (jaroēnjai) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive   FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming   FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēn tā jaroēn jai) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye   FR: plaisant ; charmant
การทำนา[n.] (kān tham nā) EN: farming   FR: agriculture [f]
กสิกรรม[n.] (kasikam) EN: agriculture ; farming ; animal husbandry   FR: agriculture [f]
เก๋[adj.] (kē) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome   FR: élégant ; chic ; beau
ขำ[adj.] (kham) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive   FR: beau ; joli
มโนหร[adj.] (manōhøn) EN: pretty ; beautiful ; charming ; fascinating   
มโนชญ์[adj.] (manōt) EN: attractive ; beautiful ; charming ; pretty ; lovable ; pleasing   

CMU English Pronouncing Dictionary
ARMING    AA1 R M IH0 NG
ARMINGTON    AA1 R M IH0 NG T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arming    (v) (aa1 m i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
くるっ[, kurutsu] (adv-to) (See 転・1) turn around; rapid turn; round and charming (e.g. eyes) [Add to Longdo]
アーミング[, a-mingu] (n) arming [Add to Longdo]
ウォーミング[, uo-mingu] (n) warming [Add to Longdo]
ウォーミングアップ;ウオーミングアップ[, uo-minguappu ; uo-minguappu] (n,vs) warming-up [Add to Longdo]
オーガニック農法[オーガニックのうほう, o-ganikku nouhou] (n) (See 有機農業) organic farming [Add to Longdo]
カリスマ先生[カリスマせんせい, karisuma sensei] (n) (col) charismatic teacher; charming professor [Add to Longdo]
シャルマン[, sharuman] (adj-na,n) charming (fre [Add to Longdo]
チャーミング[, cha-mingu] (adj-na,n) charming; (P) [Add to Longdo]
ハートウォーミング;ハート・ウォーミング[, ha-touo-mingu ; ha-to . uo-mingu] (n) heartwarming [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保险解开系统[bǎo xiǎn jiě kāi xì tǒng, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˇ ㄎㄞ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] arming system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arm \Arm\, v. t. [imp. & p. p. {Armed}; p. pr. & vb. n.
   {Arming}.] [OE. armen, F. armer, fr. L. armare, fr. arma,
   pl., arms. See {arms}.]
   1. To take by the arm; to take up in one's arms. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And make him with our pikes and partisans
       A grave: come, arm him.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Arm your prize;
       I know you will not lose him.     --Two N. Kins.
    [1913 Webster]
 
   2. To furnish with arms or limbs. [R.]
    [1913 Webster]
 
       His shoulders broad and strong,
       Armed long and round.         --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   3. To furnish or equip with weapons of offense or defense;
    as, to arm soldiers; to arm the country.
    [1913 Webster]
 
       Abram . . . armed his trained servants. --Gen. xiv.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   4. To cover or furnish with a plate, or with whatever will
    add strength, force, security, or efficiency; as, to arm
    the hit of a sword; to arm a hook in angling.
    [1913 Webster]
 
   5. Fig.: To furnish with means of defense; to prepare for
    resistance; to fortify, in a moral sense.
    [1913 Webster]
 
       Arm yourselves . . . with the same mind. --1 Pet.
                          iv. 1.
    [1913 Webster]
 
   {To arm a magnet}, to fit it with an armature.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arming \Arm"ing\, n.
   1. The act of furnishing with, or taking, arms.
    [1913 Webster]
 
       The arming was now universal.     --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) A piece of tallow placed in a cavity at the lower
    end of a sounding lead, to bring up the sand, shells,
    etc., of the sea bottom. --Totten.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. (Naut.) Red dress cloths formerly hung fore and aft
    outside of a ship's upper works on holidays.
    [1913 Webster]
 
   {Arming press} (Bookbinding), a press for stamping titles and
    designs on the covers of books.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arming
   n 1: the act of equiping with weapons in preparation for war
      [syn: {arming}, {armament}, {equipping}] [ant:
      {disarmament}, {disarming}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top