ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*appalled*

AH0 P AO1 L D   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: appalled, -appalled-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I can still be appalled.Well, I can still be appalledAnna and the King (1999)
Peter, I'm appalled.ปีเตอร์ นี่มันน่าตกใจมาก Death Has a Shadow (1999)
You're not disgusted... appalled, horrified?คุณไม่ขยะแขยงเหรอ ไม่น่าดู สยดสยอง See-Through (2007)
Al gore would be Appalled.The home...อัลกอร์จะต้องตกใจ,บ้านที่... 97 Seconds (2007)
- you of all people act appalled.คนอย่างนาย จะตกใจทำไมกัน Road Kill (2009)
I'm not jealous. I'm appalled. And as long as we're together,ฉันไม่ได้หึง และตราบที่เราอยู่ด้วยกัน Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
i'm appalled. I'm...ผมรู้แย่กับเรื่องนี้ ผม The Scarlet Letter (2009)
She was appalled by his table manners...พฤติกรรมของเขาทำให้เธอสยอง Don't Walk on the Grass (2009)
Why, Sir, I am-- I'm just appalled.ทำไมละฉันแค่.. Something Wicked This Fae Comes (2011)
Your values and decency are present yet shocked at your associations, appalled at your dreams.คุณเป็นคนฉลาด และพิเศษ นั่นคือของขวัญ กระนั้น ก็ยังมีปัญหาในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ทำให้คุณรู้สึกกลัวแม่อยู่ในความฝัน Apéritif (2013)
I'm appalled.ช็อคเลย Inferno (2016)
Are you not appalled by that?คุณไม่ได้ตกใจโดยที่? Denial (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appalledI'm appalled. You leave me speechless.
appalledI was appalled at the sight.

CMU English Pronouncing Dictionary
APPALLED    AH0 P AO1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appalled    (v) ˈəpˈɔːld (@1 p oo1 l d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entsetzen; anekeln; erschrecken | entsetzt; erschreckt | entsetzt; erschreckt | entsetzte; erschreckteto appal; to appall [Am.] | appalled | appalls | appalled [Add to Longdo]
(über etw.) entsetzt seinto be appalled (at sth.; by sth.) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
魂消る[たまげる, tamageru] (v5r,vi) (arch) (See 魂消る) to be astonished; to be startled; to be appalled [Add to Longdo]
魂消る[たまげる, tamageru] (v1,vi) (derived from たまきえる) to be astonished; to be startled; to be appalled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 appalled \appalled\ adj.
   1. struck with fear, dread, or consternation.
 
   Syn: aghast(predicate), dismayed, shocked.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appall \Ap*pall"\, v. t. [imp. & p. p. {Appalled}; p. pr. & vb.
   n. {Appalling}.] [OF. appalir to grow pale, make pale; a (L.
   ad) + p[^a]lir to grow pale, to make pale, p[^a]le pale. See
   Pale, a., and cf. {Pall}.]
   1. To make pale; to blanch. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The answer that ye made to me, my dear, . . .
       Hath so appalled my countenance.   --Wyatt.
    [1913 Webster]
 
   2. To weaken; to enfeeble; to reduce; as, an old appalled
    wight. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Wine, of its own nature, will not congeal and
       freeze, only it will lose the strength, and become
       appalled in extremity of cold.    --Holland.
    [1913 Webster]
 
   3. To depress or discourage with fear; to impress with fear
    in such a manner that the mind shrinks, or loses its
    firmness; to overcome with sudden terror or horror; to
    dismay; as, the sight appalled the stoutest heart.
    [1913 Webster]
 
       The house of peers was somewhat appalled at this
       alarum.                --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To dismay; terrify; daunt; frighten; affright; scare;
     depress. See {Dismay}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top