ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anonymous

AH0 N AA1 N AH0 M AH0 S   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anonymous-, *anonymous*, anonymou
English-Thai: Longdo Dictionary
anonymous(adj) ไม่เป็นที่เปิดเผย เช่น Anonymous writers are no less accountable than any other form of writer.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anonymous[ADJ] ซึ่งไม่มีลักษณะเฉพาะ, See also: ซึ่งไม่มีลักษณะเด่น
anonymous[ADJ] นิรนาม, See also: ซึ่งไม่ระบุชื่อ, Syn. nameless, unsigned, unknown, Ant. named, signed
anonymous letter[N] บัตรสนเท่ห์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anonymous(อะนอม' นิเมิส) adj. ไม่ระบุชื่อ, ปิดบังชื่อ. -anonymity, anonymousness n., Syn. nameless ###A. signed)
alcoholics anonymousสมาคมอดเหล้าของอเมริกา ใช้อักษรย่อว่า AA หรือ A. A.

English-Thai: Nontri Dictionary
anonymous(adj) ไม่ระบุชื่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anonymousนิรนาม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anonymous FTPเอฟทีพีแบบนิรนาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anonymousไม่่ปรากฏชื่อผู้แต่ง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Anonymousไม่่ปรากฏชื่อผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Anonymous classicงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง, หนังสือแบบฉบับที่ไม่มีชื่อผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Anonymous personsคนไร้เอกสารพิสูจน์ตน [TU Subject Heading]
Anonymous workงานเขียนที่ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง

Anonymous work หมายถึง งานเขียนที่ไม่ระบุชื่อผู้แต่งไว้ในเล่ม และไม่สามารถค้นหาชื่อผู้แต่งได้จากตัวเล่มหรือจากแหล่งสืบค้นอื่นใด ดังนั้น ในการทำบัตรรายการหรือการทำบรรณานุกรมจะลงรายการที่ชื่อสิ่งพิมพ์เป็นรายการหลัก ตัวอย่างเช่น

ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2548. 2548. กรุงเทพฯ: ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร.

สงกรานต์สานใจไทย. 2552. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Thailand: a traveller’s companion. 2000. Singapore: Editions Didier Miller Pte.

Great sporting graphics. 1995. Rockport, Mass.: Rockport Pub.

สำหรับข้อความเกี่ยวกับชื่อผู้แต่งหรือผู้อื่นที่ไม่ได้รับผิดชอบในฐานะผู้แต่ง เช่น ผู้แปล ผู้รวบรวม บรรณาธิการ เป็นต้น ที่สืบค้นได้จากที่อื่น เมื่อนำมาใช้ลงรายการในบัตรหรือรายการบรรณานุกรม ให้ใส่ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยมเพื่อให้เห็นชัดเจน ดังตัวอย่าง

ประเพณีโบราณ / [รวบรวมโดยลุงรัถ]

ล่าข้ามโลก / [แปลโดยพจน์] [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Somewhere in our midst, lucky Kapos still survive, reinstated officers and anonymous informers.ในความมืดมนนั้น คาโปว บางคนก็รอดจากสงคราม กลับเข้าไปในรัฐ โดยไม่รู้อีกแล้ว ว่าใครเป็นใคร Night and Fog (1956)
Look, we could make an anonymous call.ฟังนะ เราอาจจะโทรไปโดยไม่บอกชื่อ Stand by Me (1986)
In the end, we decided that an anonymous phone call was the best thing to do.ท้ายที่สุดเราตัดสินใจว่าไม่ระบุชื่อ ในโทรศัพท์ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำ Stand by Me (1986)
One million dollars to anonymous hero!นี่ลุงของพวกเธอเคยโกหกป่ะล่ะ Hero (1992)
Colleague of mine. An anonymous harvest.เพื่อนฉันเอง ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม Junior (1994)
Who is that guy? You said a colleague of yours had an anonymous harvest.เขาเป็นใครน่ะ นายบอกว่าเพื่อนร่วมงานของนายมีไข่นิรนาม Junior (1994)
You're supposed to get an anonymous egg.นายควรที่จะใช้ไข่นิรนามนี่ Junior (1994)
Larry was supposed to find an anonymous egg... and he couldn't.ลาร์รี่ควรที่จะหาไข่นิรนาม แต่เขาหาไม่ได้ Junior (1994)
"Customs was told Davis and Marano carried narcotics by an anonymous informant's phone call."ทางกงสุลได้รับแจ้งเรื่องเดวิสและมาราโนขน Narcotics... ... โดยบุคคลนิรนามทางโทรศัพท์ Brokedown Palace (1999)
This is a recording from the anonymous informant who called customs.นี่เป็นเทปอัดเสียงผู้แจ้งนิรนามที่โทรมายังกงสุล Brokedown Palace (1999)
You want to be a boxer? [Information on the anonymous letter]แต่ต้องการไปเป็นนักมวยงั้นหรอ? GTO (1999)
I hear the priest has received anonymous letters saying her lover is this man, that man.ฉันได้ข่าวว่า บาทหลวงได้รับจดหมายนิรนาม... บอกว่าคู่รักของเธอเป็นชายคนนี้คนนั้น Malèna (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anonymousHe anonymously donated a large sum of money to the Red Cross.
anonymousI want to remain anonymous in this.
anonymousThe poem was composed by an anonymous author.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิรนาม[ADJ] nameless, See also: anonymous, Example: บุรุษนิรนามเดินหายไปท่ามกลางสายฝน, Thai definition: ที่ไม่มีชื่อ, ที่ไม่ปรากฏชื่อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรสนเท่ห์[n. exp.] (bat sonthē) EN: anonymous letter ; poison pen letter ; anonymous accusation   FR: lettre anonyme [f]
ไม่ระบุชื่อ [adj.] (mai rabu cheū) EN: anonymous   FR: anonyme
นิรนาม [adj.] (niranām) EN: nameless ; anonymous ; unnamed   FR: anonyme

CMU English Pronouncing Dictionary
ANONYMOUS AH0 N AA1 N AH0 M AH0 S
ANONYMOUSLY AH0 N AA1 N AH0 M AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anonymous (j) ˈənˈɒnɪməs (@1 n o1 n i m @ s)
anonymously (a) ˈənˈɒnɪməsliː (@1 n o1 n i m @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
匿名[nì míng, ㄋㄧˋ ㄇㄧㄥˊ, ] anonymous, #18,967 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アノニマス[, anonimasu] (n) anonymous [Add to Longdo]
アノニマスFTP[アノニマスエフティーピー, anonimasuefutei-pi-] (n) {comp} anonymous ftp [Add to Longdo]
アノニマスエフティーピー[, anonimasuefutei-pi-] (n) {comp} anonymous FTP [Add to Longdo]
アノニマスサーバ[, anonimasusa-ba] (n) {comp} anonymous server [Add to Longdo]
作者不知[さくしゃしらず, sakushashirazu] (n) anonymous [Add to Longdo]
作者未詳[さくしゃみしょう, sakushamishou] (n) anonymous; author unknown [Add to Longdo]
足長おじさん[あしながおじさん, ashinagaojisan] (n) (1) (See 大蚊) anonymous scholarship system for orphans whose parents have been killed in traffic accidents (from Daddy-Long-Legs, a 1912 novel by Jean Webster); (2) harvestman; daddy longlegs (arachnid of order Opiliones) [Add to Longdo]
匿名FTP[とくめいエフティーピー, tokumei efutei-pi-] (n) {comp} anonymous FTP [Add to Longdo]
匿名組合[とくめいくみあい, tokumeikumiai] (n) anonymous partnership; silent partnership; anonymous association [Add to Longdo]
匿名批評[とくめいひひょう, tokumeihihyou] (n) anonymous criticism [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
匿名[とくめい, tokumei] anonymous (as in "anonymous ftp"), anonymity [Add to Longdo]
アノニマスエフティーピー[あのにますえふていーぴー, anonimasuefutei-pi-] anonymous FTP [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anonymous \A*non"y*mous\, a. [Gr. ? without name; 'an priv. + ?,
   Eol. for ? name. See {Name}.]
   Nameless; of unknown name; also, of unknown or unavowed
   authorship; as, an anonymous benefactor; an anonymous
   pamphlet or letter.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anonymous
   adj 1: having no known name or identity or known source;
       "anonymous authors"; "anonymous donors"; "an anonymous
       gift" [syn: {anonymous}, {anon.}] [ant: {onymous}]
   2: not known or lacking marked individuality; "brown anonymous
     houses"; "anonymous bureaucrats in the Civil Service"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top