ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anomalously

AH0 N AA1 M AH0 L AH0 S   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anomalously-, *anomalously*, anomalous
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา anomalously มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *anomalously*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anomalous[ADJ] ที่ต่างไปจากปกติ, See also: ที่ต่างจากเกณฑ์ปกติ, Syn. abnormal, atypical, irregular

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anomalous(อะนอม' มะเลิส) adj. ผิดปกติ, ผิดหลัก, ผิดที่, ผิดปกติ, วิปริต, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์. -anamalousness n., Syn. irregular, abnormal ###A. regular, normal)

English-Thai: Nontri Dictionary
anomalous(adj) วิปริต,ผิดปกติ,ผิดหลัก,ผิดที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anomalousผิดธรรมดา, วิกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anomalous trichromasyตาบอดจางสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trichromasy, anomalousตาบอดจางสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coronary Arteries, Anomalousหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ผิดปกติ [การแพทย์]
Innervation, Anomalousความผิดปกติของประสาทที่เป็นแต่กำเนิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We've spoken about Hal's anomalous behavior.เราได้พูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรม ที่ผิดปกติของ แฮล 2010: The Year We Make Contact (1984)
Everything from the anomalous effects of barometric pressureทุกสิ่งที่เป็นความผิดปกติ ของความกดอากาศ Road Kill (2009)
The markers on these bones are anomalous, even for an immigrant.ตำหนิที่เห็นบนกระดูกนี้ ผิดส่วน ถึงแม้ว่าจะเป็นคนต่างถิ่น The Plain in the Prodigy (2009)
At first,I thought it was some kind of mineralized connective tissue, but then I remembered in your book,Dr.Reichs is confounded y the anomalous 13th rib.ตอนแรก ฉันคิดว่าเป็นอะไรเหมือนกับแร่ที่ติดกับเนื้อเยื้อ แต่แล้วฉันนึกขึ้นได้ในหนังสือของคุณ ที่ดร.ไรซ์สับสนในซี่โครงที่ 13 ผิดปกติ The Bones on the Blue Line (2010)
anomalous energy signature detected.ตรวจพบสัญญาณพลังงานผิดปกติ. Over There: Part 1 (2010)
I find it anomalous that you would leave her since you believe so emphatically in the mythic powers of love.- ฉันรู้สึกว่ามันต่างไปจากที่เคยๆ คุณทิ้งเธอมา อาจเป็นเพราะ คุณมีความรู้สึก ว่ามันช่างว่างเปล่า ในปฏิหาริย์แห่งรัก The Couple in the Cave (2010)
While pleasant, it was clearly a fantasy, because we are also anomalous.- สร้างความพึงพอใจได้สักครู่ มันก็เป็นแค่จินตนาการ ฝันเฟื่องไปเรื่อย เพราะว่าเราก็ต่างแตกต่างกันไป จากสภาพการณ์ปกติ The Couple in the Cave (2010)
Anomalous energy signature detected. Class two breach.เป็นรอยแยกระดับ 2 Amber 31422 (2010)
Mrs. Martinez, please understand this is probably anomalous, random electrical activity in the brain.คุณนายมาร์ติเนซ ได้โปรดเข้าใจด้วยครับว่า อาจเป็นอาการผิดปกติ การทำงานของคลื่นไฟฟ้าในสมองแบบไม่มีแบบแผน The Beginning of the End (2011)
An anomalous projectile completed a transparietal trajectory.การขับเคลื่อนผิดปกติ เป็นการยิงในวิถีกระสุน The But in the Joke (2012)
Is this behavior anomalous with your teenage experience?แล้วนี่มันแตกต่างจากประสบการณ์ ตอนวัยรุ่นของคุณมั้ย The Friend in Need (2013)
they are calling it anomalous object, whatever that means.พวกเขาเรียกมันว่าวัตถุประหลาด ไม่รู้หมายถึงอะไร Man of Steel (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผิดปรกติ[ADV] abnormally, See also: deviantly, anomalously, oddly, peculiarly, unnaturally, irregularly, Example: ปีใดถ้าฝนมาล่าและแล้งผิดปรกติชาวบ้านก็วิตกร้อนใจกลัวจะทำนาไม่ได้, Thai definition: อย่างแปลกไปจากธรรมดา, อย่างไม่เป็นไปตามที่เคยเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดปรกติ[adv.] (phitprokkati) EN: abnormally ; deviantly ; anomalously ; oddly; peculiarly ; unnaturally ; irregularly   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANOMALOUS    AH0 N AA1 M AH0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anomalous    (j) ˈənˈɒmələs (@1 n o1 m @ l @ s)
anomalously    (a) ˈənˈɒmələsliː (@1 n o1 m @ l @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变态[biàn tài, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄞˋ, / ] metamorphosis; abnormal; anomalous, #6,476 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnormität {f} | Abnormitäten {pl}anomalousness | abnormalities [Add to Longdo]
anomal; von der Regel abweichend; regelwidrig; ungewöhnlich {adj} | anomaler | am anomalstenanomalous | more anomalous | most anomalous [Add to Longdo]
anomal {adv}anomalously [Add to Longdo]
anormalanomalous [Add to Longdo]
regelwidrig {adv}anomalously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
異常状態[いじょうじょうたい, ijoujoutai] (n) {comp} anomalous condition [Add to Longdo]
異常震域[いじょうしんいき, ijoushin'iki] (n) region of anomalous seismic intensity [Add to Longdo]
超常[ちょうじょう, choujou] (n,adj-f) paranormality; anomalous phenomenon [Add to Longdo]
超常現象[ちょうじょうげんしょう, choujougenshou] (n) supernatural phenomenon; paranormal phenomenon; anomalous phenomenon [Add to Longdo]
部分的肺静脈還流異常[ぶぶんてきはいじょうみゃくかんりゅういじょう, bubuntekihaijoumyakukanryuuijou] (n) partial anomalous pulmonary venous connection; PAPVC; partial anomalous pulmonary venous drainage; PAPVD; partial anomalous pulmonary venous return; PAPVR [Add to Longdo]
部分肺静脈還流異常[ぶぶんはいじょうみゃくかんりゅういじょう, bubunhaijoumyakukanryuuijou] (n) partial anomalous pulmonary venous connection; PAPVC; partial anomalous pulmonary venous drainage; PAPVD; partial anomalous pulmonary venous return; PAPVR [Add to Longdo]
部分肺静脈還流異常症[ぶぶんはいじょうみゃくかんりゅういじょうしょう, bubunhaijoumyakukanryuuijoushou] (n) partial anomalous pulmonary venous connection; PAPVC; partial anomalous pulmonary venous drainage; PAPVD; partial anomalous pulmonary venous return; PAPVR [Add to Longdo]
変体仮名[へんたいがな, hentaigana] (n) anomalous cursive syllabary; non-standard kana [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
異常状態[いじょうじょうたい, ijoujoutai] anomalous condition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Anomalously \A*nom"a*lous*ly\, adv.
     In an anomalous manner.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  anomalously
      adv 1: in an anomalous manner; "this man behaves anomalously"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top