ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

annunciate

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -annunciate-, *annunciate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
annunciate[VT] แจ้งให้ทราบ, Syn. announce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annunciate(อะนัน' ซีเอท) vt. แจ้งให้ทราบ, ประกาศ, ประกาศให้ทราบ -annunciable adj., Syn. tell, announce) -annunciation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
annunciate(vt) ประกาศ,แจ้ง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
annunciate    (v) ˈənˈʌnsɪɛɪt (@1 n uh1 n s i ei t)
annunciated    (v) ˈənˈʌnsɪɛɪtɪd (@1 n uh1 n s i ei t i d)
annunciates    (v) ˈənˈʌnsɪɛɪts (@1 n uh1 n s i ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Annunciate \An*nun"ci*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Annunciated};
   p. pr. & vb. n. {Annunciating}.] [L. annuntiare. See
   {Announce}.]
   To announce.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Annunciate \An*nun"ci*ate\, p. p. & a.
   Foretold; preannounced. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 annunciate
   v 1: foreshadow or presage [syn: {announce}, {annunciate},
      {harbinger}, {foretell}, {herald}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top