ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aniseed

AE1 N AH0 S IY2 D   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aniseed-, *aniseed*, anise, anisee
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aniseed[N] เมล็ดพืชชนิดหนึ่งใช้เป็นตัวแต่งกลิ่นแต่งรส, Syn. anise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aniseed(แอน' นิซีด) n. เมล็ดจำพวกผักชีหรือยี่ห่าใช้เป็นตัวแต่งกลิ่นแต่งรส seed of the anise

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โป๊ยกั้ก[n.] (pōikak) EN: star anise ; Chinese star aniseed   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANISEED AE1 N AH0 S IY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aniseed (n) ˈænɪsiːd (a1 n i s ii d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大茴香子[dà huí xiāng zi, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄤ ㄗ˙, ] aniseed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aniseed \An"i*seed\, n.
   The seed of the anise; also, a cordial prepared from it. "Oil
   of aniseed." --Brande & C.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aniseed
   n 1: liquorice-flavored seeds, used medicinally and in cooking
      and liquors [syn: {anise}, {aniseed}, {anise seed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top