ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anise

AE1 N AH0 S   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anise-, *anise*
Possible hiragana form: あにせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anise[N] เมล็ดพืชชนิดหนึ่งใช้เป็นตัวแต่งกลิ่นแต่งรส, Syn. aniseed
aniseed[N] เมล็ดพืชชนิดหนึ่งใช้เป็นตัวแต่งกลิ่นแต่งรส, Syn. anise
anisette[N] เหล้าเจือรสของเมล็ดพืชชนิดหนึ่ง (anise)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anise(แอน' อิส) n. พืชจำพวก ผักชีหรือยี่หร่าโดยให้เมล็ดที่เรียกว่า aniseed, เมล็ดผักชีหรือ
aniseed(แอน' นิซีด) n. เมล็ดจำพวกผักชีหรือยี่ห่าใช้เป็นตัวแต่งกลิ่นแต่งรส seed of the anise
aniseilonia(แอนไนไซโค' เนีย) n. ความบกพร่องของสายตาภาพเรตินามีขนาดไม่เท่ากัน., Syn. anisoiconia, anisokonia, aniseikonic adj.
anisette(แอนนิเซท') n. เหล้าเจือเมล็ด aniseed (a cordial or liqueur)
americanise(อะเม' ริคะไนซ) vt.,vi. ทำให้หรือกลายเป็นลักษณะของอเมริกา, ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมหรือประเพณีของอเมริกา. -Americanis (z) ation n., -Americanis (z) er n..
christianise(คริส'ชะไนซ) vt. =Christianize
disorganisevt. ทำให้สับสน,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ., See also: disorganiser n. ดูdisorganize disorganizer n. ดูdisorganize
galvanise(แกล'วะไนซ) vt. กระตุ้นโดยกระแสไฟฟ้า,กระตุ้นหรือปล่อยกระแสไฟฟ้าสลับชักนำ,กระตุ้น,ปกคลุมด้วยสังกะสี., See also: galvanization,galvanisation n. galvanizer,galvanizer n.
humanise(ฮิว'เมินไนซ) vt.,vi. ทำให้จิตใจเมตตากรุณา,ทำให้มีลักษณะของมนุษย์,กลายเป็นลักษณะของมนุษย์., See also: humanisation,humanization n. humaniser,humanizer n., Syn. scholar
mechanise(เมค'คะไนซ) vt. ทำให้เป็นเครื่องกลไก,เคลื่อนด้วยเครื่องกลไก, See also: machanisation n. mechaniser n.

English-Thai: Nontri Dictionary
humanise(vt) ทำให้เป็นมนุษย์,ทำให้ใจอ่อน,มีเมตตากรุณา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aniseikoniaอาการตาเห็นรูปต่างกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aniseอะไนส [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Aniseเทียนสัตตบุษย์ (เครื่องเทศคล้ายโป๊ยกั๊ก-star anise) บางครั้งเรียก fennel seeds

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ANISE ROOT AND FENNEL.รากและต้นยี่หร่า If There's Anything I Can't Stand (2007)
IT'S GOT,UH, ANISE ROOT,FENNEL.จำพวกยี่หร่า ผักชีอะไรทำนองนั้น If There's Anything I Can't Stand (2007)
So I tell the lady in the booth that her anise smells delicious.เราตัวติดกันอย่างกะตังเม มันจะไม่มีวันเปลี่ยนไป ใช่มั้ย? The Dark... Whatever (2012)
- Okay. - Some ginger and some anise seeds.โอเค ขิงสักนิดนึงและเมล็ดพันธุ์ต้นแอนิซ Unburied (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาหนี[N] anise, Thai definition: เหล้าชนิดหนึ่งผสมด้วยเมล็ดผลไม้ซึ่งมีกลิ่นหอมฉุน, Notes: (ฝรั่งเศส)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหนี[n.] (āni) EN: anise   FR: anis [m]
จัด[v.] (jat) EN: arrange ; fix up ; put in order ; tidy ; straighten up ; organize ; prepare ; adjust ; manage   FR: ranger ; arranger ; mettre en ordre ; organiser ; aménager ; agencer
จัดฉาก[v. exp.] (jat chāk) EN: arrange the scenery ; prepare the scenery ; set the scene ; stage-manage   FR: arranger un scénario ; organiser une mise en scène
จัดงาน[v.] (jatngān) EN: arrange ; organize   FR: organiser
จัดตั้ง[v.] (jattang) EN: establish ; found ; set up ; establish ; form ; organize   FR: établir ; former ; organiser
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: invite ; give a party ; give a banquet ; entertain ; celebrate   FR: inviter ; organiser une réception
มั่วสุม[n.] (mūasum) EN: assemble for unlawful purposes ; meet or gather for unlawful purpose   FR: organiser un gang
ผงพะโล้[n. exp.] (phong phalō) EN: anise seed powder   
โป๊ยกั้ก[n.] (pōikak) EN: star anise ; Chinese star aniseed   
ทัวร์[n.] (thūa) EN: tour ; sight-seeing tour ; trip   FR: périple [m] ; circuit [m] ; voyage organisé [m] ; séjour [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANISE    AE1 N AH0 S
ANISEED    AE1 N AH0 S IY2 D
ANISETTE    AE2 N AH0 S EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anise    (n) ˈænɪs (a1 n i s)
anises    (n) ˈænɪsɪz (a1 n i s i z)
aniseed    (n) ˈænɪsiːd (a1 n i s ii d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
八角[bā jiǎo, ㄅㄚ ㄐㄧㄠˇ, ] anise; star anise; aniseed; octagonal, #21,339 [Add to Longdo]
大茴香子[dà huí xiāng zi, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄤ ㄗ˙, ] aniseed [Add to Longdo]
茴芹[huí qín, ㄏㄨㄟˊ ㄑㄧㄣˊ, ] anise (Pimpinella anisum); aniseed; chervil (Anthriscus cerefolium) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どちらにせよ[, dochiraniseyo] (exp) in either case (used specifically in the instance of two possible outcomes or situations); either way; one way or another; (P) [Add to Longdo]
アニス[, anisu] (n) anise [Add to Longdo]
アニゼット[, anizetto] (n) anisette (fre [Add to Longdo]
アメリカナイズ[, amerikanaizu] (n,vs) Americanize; Americanise [Add to Longdo]
オーガナイザー;オルガナイザー[, o-ganaiza-; oruganaiza-] (n) organizer; organiser [Add to Longdo]
オーガナイズ;オルガナイズ[, o-ganaizu ; oruganaizu] (n,vs) organize; organise [Add to Longdo]
オルグ[, orugu] (n,vs) (1) (abbr) (See オルガナイザー) organizer; organiser; (2) organizing; organising; organization; organisation; (P) [Add to Longdo]
システム手帳[システムてちょう, shisutemu techou] (n) personal organiser (e.g. Filofax) [Add to Longdo]
スターアニス[, suta-anisu] (n) star anise (spice) [Add to Longdo]
バルカンファイバー[, barukanfaiba-] (n) vulcanized fiber; vulcanised fiber; vulcanized fibre; vulcanised fibre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anise \An"ise\ ([a^]n"[i^]s), n. [OE. anys, F. anis, L. anisum,
   anethum, fr. Gr. 'a`nison, 'a`nhqon.]
   1. (Bot.) An umbelliferous plant ({Pimpinella anisum})
    growing naturally in Egypt, and cultivated in Spain,
    Malta, etc., for its carminative and aromatic seeds.
    [1913 Webster]
 
   2. The fruit or seeds of this plant.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apiaceae \Apiaceae\ prop. n.
   A natural family of plants bearing flowers in umbels;
   examples are: {parsley}; {carrot}; {anise}; {caraway};
   {celery}; {dill}.
 
   Syn: Umbelliferae, family {Umbelliferae}, family {Apiaceae},
     carrot family
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anise
   n 1: native to Egypt but cultivated widely for its aromatic
      seeds and the oil from them used medicinally and as a
      flavoring in cookery [syn: {anise}, {anise plant},
      {Pimpinella anisum}]
   2: liquorice-flavored seeds, used medicinally and in cooking and
     liquors [syn: {anise}, {aniseed}, {anise seed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top