ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

animus

AE1 N IH0 M AH0 S   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -animus-, *animus*, animu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
animus[N] ความตั้งใจ, Syn. intention

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
animus(แอน' นิมัส) n. ความเป็นปรปักษ์, ความเกลียด, เจตจำนง, Syn. animosity

English-Thai: Nontri Dictionary
animus(n) ความเกลียดชัง,ความเป็นอริ,ความเป็นปรปักษ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
animus (L.)เจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
animus et factum (L.)เจตนาประกอบกับการกระทำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now is not the time for personal animus, your honor.นี่ไม่ใช่เรื่องความเกลียดชังส่วนตัวค่ะท่าน Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
ANIMUS    AE1 N IH0 M AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
animus    (n) ˈænɪməs (a1 n i m @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
蟹虫;擬蠍[かにむし;カニムシ, kanimushi ; kanimushi] (n) (uk) pseudoscorpion (any arachnid of order Pseudoscorpionida); false scorpion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Animus \An"i*mus\, n.; pl. {Animi}. [L., mind.]
   Animating spirit; intention; temper.
   [1913 Webster]
 
   {nimus furandi} [L.] (Law), intention of stealing.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 animus
   n 1: a feeling of ill will arousing active hostility [syn:
      {animosity}, {animus}, {bad blood}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 animus
  soul

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top