ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

altocumulus

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -altocumulus-, *altocumulus*, altocumulu
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
altocumulus(แอลโทคิว' มิสลัส) n., (pl. -lus) ชั้นเมฆที่อยู่สูงปานกลางระดับ 8,000-20,000 ฟุต มีลักษณะเป็นก้อนกลุ่มที่กลม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Altocumulusเมฆแอลโตคิวมูลัส (อค. - Ac) [อุตุนิยมวิทยา]
altocumulusอัลโตคิวมูลัส, เมฆที่มีลักษณะเป็นก้อน ที่ความสูง 3,000-7,500 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมฆอัลโตคิวมูลัส[n.] (mēk altōkhiūmūlas) EN: altocumulus   FR: altocumulus [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高积云[gāo jī yún, ㄍㄠ ㄐㄧ ㄩㄣˊ, / ] altocumulus; high cumulus cloud, #191,342 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひつじ雲;羊雲[ひつじぐも, hitsujigumo] (n) (See 高積雲) altocumulus cloud [Add to Longdo]
高積雲[こうせきうん, kousekiun] (n) altocumulus clouds [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alto-cumulus \Al`to-cu"mu*lus\, n. [L. altus high + L. & E.
   cumulus.] (Meteor.)
   A fleecy cloud formation consisting of large whitish or
   grayish globular cloudlets with shaded portions, often
   grouped in flocks or rows.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 altocumulus
   n 1: a cumulus cloud at an intermediate altitude of 2 or 3 miles
      [syn: {altocumulus}, {altocumulus cloud}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top