ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alpaca

AE0 L P AE1 K AH0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alpaca-, *alpaca*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alpaca(แอลแพค' คะ) n. สัตว์คล้ายแกะในอเมริกาใต้ จำพวก Lama ขนของสัตว์ดังกล่าว, สิ่งทอที่ทำด้วยขนสัตว์ดังกล่าว, สิ่งทอที่ทำคล้ายหรือเลียนขนสัตว์ดังกล่าว (genus Lama)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So the alpacas start there and, uh, travel down towards Guatemala.ตัวอัลพัคค่า เริ่มจากที่นี่ แล้วเดินทางไปยัง กัวเตมาลา Ballad (2009)
Well, now that I know there's an Alpaca out back,เอ่อ ตอนนี้ผมรู้แล้วว่า มีลามะอยู่หลังบ้าน The French Mistake (2011)
Well, Alpacas are the greenest animal.คือ ลามะเป็น สัตว์ที่ไร้เดียงสาที่สุด. The French Mistake (2011)
Lady Hummel and Grandma Berry both play bingo down at the V.A. and knit alpaca mittens on Saturday nights.คุณหญิงฮัมเมลกับยายแก่เบอรี่ ต่างก็เล่นบิงโก ที่วีเอแล้วก็ถักถุงมือขนอัลปาท่าคืนวันเสาร์ All or Nothing (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alpacaAn alpaca looks like a horse and a camel.
alpacaThey sit on the ground or on blankets made of the wool of the llama or alpaca.
alpacaTo record something, they used knotted cords made of the wool of the llama or alpaca.

CMU English Pronouncing Dictionary
ALPACA AE0 L P AE1 K AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alpaca (n) ˈælpˈækə (a1 l p a1 k @)
alpacas (n) ˈælpˈækəz (a1 l p a1 k @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
羊驼[yáng tuó, ㄧㄤˊ ㄊㄨㄛˊ, / ] alpaca, #62,430 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alpakawolle {f} [textil.]alpaca wool [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルパカ[, arupaka] (n) alpaca [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alpaca \Al*pac"a\, n. [Sp. alpaca, fr. the original Peruvian
   name of the animal. Cf. {Paco}.]
   1. (Zool.) An animal of Peru ({Lama paco}), having long,
    fine, wooly hair, supposed by some to be a domesticated
    variety of the llama.
    [1913 Webster]
 
   2. Wool of the alpaca.
    [1913 Webster]
 
   3. A thin kind of cloth made of the wooly hair of the alpaca,
    often mixed with silk or with cotton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alpaca
   n 1: wool of the alpaca
   2: a thin glossy fabric made of the wool of the Lama pacos, or
     made of a rayon or cotton imitation of that wool
   3: domesticated llama with long silky fleece; believed to be a
     domesticated variety of the guanaco [syn: {alpaca}, {Lama
     pacos}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 alpaca
  alpaca

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 alpaca /ɑlpaka/
  alpaca

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top