ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

all-round

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -all-round-, *all-round*, all-roun
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all-round[ADJ] ทุกรูปแบบ, See also: ทั้งหมด
all-round[ADJ] รอบด้าน, Syn. all-around

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
all-round(ออล' เรานดฺ) adj. all-around. -all-rounder n., Syn. all round

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Corporal of Musket Transom, my troop sergeant and a good all-rounder.จ่าทหารของฉันและดีทั้งหมด กลม อยู่ที่นั่น. How I Won the War (1967)
For a general purpose product I think the level two ...provide visible all-round improvement ...without adverse effects.ผิวหน้าโดยรวม ตึง กระชับดีขึ้น โดย ไม่มีผลลัพท์ที่ไม่ต้องการ แต่ ครีม No.5 ความเข้มข้นสูงสุด สามารถ สร้างปาฏิหาริย์ได้ Upside Down (2012)
The point I'm trying to make is that I am the most unpleasant, rude, ignorant and all-round obnoxious arsehole that anyone could possibly have the misfortune to meet.ถึงได้สร้างให้สร้างงานสร้างโอกาสให้กับครอบครัวโง่ๆ สิ่งที่ผมจะสื่อก็คือ ผมเป็นคนที่ นิสัยไม่ดี หยาบคาย หยิ่งยโส และน่ารังเกียจ The Sign of Three (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
all-roundHe is an all-round man.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รอบตัว[adj.] (røptūa) EN: all-round ; surrounding ; on all sides of ; all-around ; around ; general   FR: environnant ; général

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
all-round    (j) ˈɔːl-raund (oo1 l - r au n d)
all-rounder    (n) ˈɔːl-rˈaundər (oo1 l - r au1 n d @ r)
all-rounders    (n) ˈɔːl-rˈaundəz (oo1 l - r au1 n d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全才[quán cái, ㄑㄩㄢˊ ㄘㄞˊ, ] all-rounder; versatile, #55,515 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オールラウンダー[, o-ruraunda-] (n) all-rounder [Add to Longdo]
オールラウンド[, o-ruraundo] (adj-na) all-round; (P) [Add to Longdo]
オールラウンドプレーヤー[, o-ruraundopure-ya-] (n) all-round player [Add to Longdo]
一斉安[いっせいやす, isseiyasu] (n) all-round (market) decline [Add to Longdo]
一斉高[いっせいだか, isseidaka] (n) all-round (market) advance [Add to Longdo]
全人教育[ぜんじんきょういく, zenjinkyouiku] (n) all-round education [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Round \Round\, adv.
   1. On all sides; around.
    [1913 Webster]
 
       Round he throws his baleful eyes.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Circularly; in a circular form or manner; by revolving or
    reversing one's position; as, to turn one's head round; a
    wheel turns round.
    [1913 Webster]
 
   3. In circumference; as, a ball is ten inches round.
    [1913 Webster]
 
   4. From one side or party to another; as to come or turn
    round, -- that is, to change sides or opinions.
    [1913 Webster]
 
   5. By or in a circuit; by a course longer than the direct
    course; back to the starting point.
    [1913 Webster]
 
   6. Through a circle, as of friends or houses.
    [1913 Webster]
 
       The invitations were sent round accordingly. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   7. Roundly; fully; vigorously. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {All round}, over the whole place; in every direction.
 
   {All-round}, of general capacity; as, an all-round man.
    [Colloq.]
 
   {To bring one round}.
    (a) To cause one to change his opinions or line of
      conduct.
    (b) To restore one to health. [Colloq.]
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 all-round \all-round\ adj. prenom.
   1. many-sided. an all-round athlete
 
   Syn: all-around(prenominal), well-rounded
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 all-round
   adj 1: many-sided; "an all-around athlete"; "a well-rounded
       curriculum" [syn: {all-around(a)}, {all-round(a)}, {well-
       rounded}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 all‐round‐
  all‐round

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top