ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

airing

EH1 R IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -airing-, *airing*, air
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airing(n) การตากลม, See also: การผึ่งลมเพื่อให้แห้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airing(แอ' ริง) n. การตาก, การสนทนาโต้แย้ง (ข้อ คิดเห็น, ข้อเสนอ) , การเดินหรือขับรถในที่โล่งแจ้ง
despairing(ดิสแพ'ริง) adj. หมดหวัง, สิ้นหวัง
fairing(แฟ' ริง) n. โครงสร้างภายนอกของเครื่องบิน
pairing seasonn. ฤดูผสมพันธุ์

English-Thai: Nontri Dictionary
airing(n) การตาก, การตากอากาศ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(MOTHER): Ring the bell for Hill! An airing will do me a great deal of good, /'m sure.สั่นกระดิ่งเพื่อเรียกฮีลล์ให้หน่อย อากาศดีๆ จะทำให้รู้สึกดีมากๆ แม่แน่ใจ Episode #1.6 (1995)
So we've already taped several shows and we're going to start airing them this week.เอาล่ะ เราอัดไปหลายเทปแล้ว และก็จะเริ่ม ออกอากาศกันในอาทิตย์นี้เลย Music and Lyrics (2007)
Thank you for airing my stories.ขอบคุณที่รับฟังเรื่องของฉันเสมอมา Scandal Makers (2008)
Airing your views so publicly could land you in trouble.แสดงความเห็นในที่สาธารณะอย่างงี้ จะทำให้แม่เดือดร้อนได้นะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
I'm airing out my shirt.ฉันจะตากลมเสื้อฉันไง I Love You, Beth Cooper (2009)
Airing my dirty laundry to yale and sending the lord marcus "gossip girl" blast makes you officially my enemy number one.ส่งเรื่องแย่ๆของชั้นไปที่เยล แล้วก็ส่งเรื่องลอร์ดมาร์คัสไปดังระเบิดใน gossip girl เป็นการประกาศตัวเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของชั้นอย่างเป็นทางการ The Age of Dissonance (2009)
I'm-- i'm airing it out.ผม ผมเอาไว้เป็นที่ตากอากาศ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
When were you planning on airing that?คุณวางแผนจะให้เทปนั่นออกอากาศเมื่อไร? The Rocky Horror Glee Show (2010)
We're airing out all this dirty laundry.เพื่อที่หลังจากนี้ เราจะได้ไม่ทะเลาะกันอีก Paradigms of Human Memory (2011)
This just started airing on TV.มันกำลังออก ทีวี ด้วย Matter of Time (2012)
Maybe she was just swatting away mosquitoes or airing out her pits.บางทีหล่อนอาจจะแค่กำลังปัดยุง หรืออาจจะแค่ตากรักแร้ของเธอ Portrait of a Lady Alexander (2012)
With or without your comments, I'm airing a report tomorrow night on Dr. Arthur Arden, a man you hired to run the medical unit at Briarcliff.จะมีหรือไม่มีความเห็นของท่าน ดิฉันก็จะออกอากาศรายงานข่าว คืนพรุ่งนี้เรื่องคุณหมออาร์เธอร์ อาร์เดน คนที่ท่านจ้างให้ดำเนินงาน หน่วยบริการทางการแพทย์ที่ไบรอาร์คลิฟฟ์ Madness Ends (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
airingThis kind of blanket needs good airing.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตากอากาศ[tāk-ākāt] (v) EN: void the summer heat ; escape the summer heat ; go for a change of air ; take an airing ; get out in the open  FR: prendre le frais
ตากลม[tāk lom] (v, exp) EN: be exposed to the wind ; be aired ; have some fresh air ; take an airing  FR: aérer ; exposer au vent ; prendre l'air

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AIRING EH1 R IH0 NG
AIRINGTON EH1 R IH0 NG T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
airing (v) ˈɛəʳrɪŋ (e@1 r i ng)
airings (n) ˈɛəʳrɪŋz (e@1 r i ng z)
airing-cupboard (n) ˈɛəʳrɪŋ-kˌʌbəd (e@1 r i ng - k uh2 b @ d)
airing-cupboards (n) ˈɛəʳrɪŋ-kˌʌbədz (e@1 r i ng - k uh2 b @ d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
修理[しゅうり(P);しゅり;すり, shuuri (P); shuri ; suri] (n, vs, adj-no) repairing; mending; servicing; (P) #4,922 [Add to Longdo]
スタイリング[sutairingu] (n) styling; (P) [Add to Longdo]
タイリング[tairingu] (n) { comp } tiling [Add to Longdo]
タイリングウィンドウ方式[タイリングウィンドウほうしき, tairinguuindou houshiki] (n) { comp } tiling window method [Add to Longdo]
トリリンガル;トライリンガル[toriringaru ; torairingaru] (adj-f) trilingual [Add to Longdo]
バイリンガリズム[bairingarizumu] (n) bilingualism [Add to Longdo]
バイリンガル[bairingaru] (n) bilingual; (P) [Add to Longdo]
ファイリング[fairingu] (n, vs) filing [Add to Longdo]
ファイリングシステム[fairingushisutemu] (n) filing system; (P) [Add to Longdo]
ペアリング[pearingu] (n) (1) pairing; (2) unmarried couple living together; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Air \Air\ ([^a]r), v. t. [imp. & p. p. {Aired} ([^a]rd); p. pr.
   & vb. n. {Airing}.] [See {Air}, n., and cf. {A["e]rate}.]
   1. To expose to the air for the purpose of cooling,
    refreshing, or purifying; to ventilate; as, to air a room.
    [1913 Webster]
 
       It were good wisdom . . . that the jail were aired.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Were you but riding forth to air yourself. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To expose for the sake of public notice; to display
    ostentatiously; as, to air one's opinion.
    [1913 Webster]
 
       Airing a snowy hand and signet gem.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To expose to heat, for the purpose of expelling dampness,
    or of warming; as, to air linen; to air liquors.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Airing \Air"ing\ ([^a]r"[i^]ng), n.
   1. A walk or a ride in the open air; a short excursion for
    health's sake.
    [1913 Webster]
 
   2. An exposure to air, or to a fire, for warming, drying,
    etc.; as, the airing of linen, or of a room.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 airing
   n 1: the opening of a subject to widespread discussion and
      debate [syn: {dissemination}, {airing}, {public exposure},
      {spreading}]
   2: a short excursion (a walk or ride) in the open air; "he took
     the dogs for an airing"
   3: the act of supplying fresh air and getting rid of foul air
     [syn: {ventilation}, {airing}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top