ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

airily

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -airily-, *airily*, airy
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airily[ADV] คล่องแคล่ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airily(แอร์' ริลี) adv. คล่องแคล่ว,สบายใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
airily(adv) เบาเหมือนอากาศ,สบายใจ,ร่าเริง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
airily (a) ˈɛəʳrəliː (e@1 r @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふんわり(P);フンワリ[, funwari (P); funwari] (adv-to,adv) (on-mim) gently; airily; fluffily; (P) [Add to Longdo]
漂々;漂漂[ひょうひょう, hyouhyou] (n) buoyantly; airily; with a light heart [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Airily \Air"i*ly\ ([^a]r"[i^]*l[y^]), adv.
   In an airy manner; lightly; gaily; jauntily; flippantly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 airily
   adv 1: in a flippant manner; "he answered the reporters'
       questions flippantly"; "this cannot be airily explained
       to your children" [syn: {flippantly}, {airily}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top