ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aftershock

AE1 F T ER0 SH AA2 K   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aftershock-, *aftershock*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aftershock[N] แผ่นดินไหวเล็กน้อยที่เกิดหลังจากแผ่นดินไหวรุนแรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aftershockแผ่นดินไหวตาม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Okay! - Aftershock! Aftershock!อาฟเตอร์ช็อคๆ Transformers (2007)
Aftershock!อาฟเตอร์ช็อคๆ ! The Simpsons Movie (2007)
- Aftershock.-อาฟเตอร์ช๊อก Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
Aftershock.อาฟเตอร์ช๊อก. Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
But I should warn you that sometimes for a day or so after strange events, much like aftershocks from an earthquake.แต่บางที วันสองวันนี้ อาจมมีอะไรแปลกๆ คล้ายอาฟเตอร์ช็อค หลังแผ่นดินไหวน่ะ The Haunting in Connecticut (2009)
They've registered more than 1,000 aftershocks ...เป็นผลมาจากการเกิดอ๊าฟเตอร์ช็อคมากกว่า 1,000 ครั้ง Trollhunter (2010)
The cosmic microwave background image shows us the Universe the way it was 13.7 billion years ago -- a hot liquid vibrating with aftershocks of the Big Bang, like water rippling in a bathtub.ภาพพื้นหลังไมโครเวฟจักรวาล แสดงให้เราเห็นจักรวาลทางที่มัน เป็น 13,700,000,000 ปีที่ผ่านมา - ของเหลวร้อนสั่นกับผลพวงของบิ๊ กแบง Is There an Edge to the Universe? (2011)
Josh, you cannot stay here, okay? You know as well as I do this is gonna bring aftershocks with it.จอช คุณอยู่ที่นี่ไม่ได้ คุณก็รู้ไม่ต่างกับเรา Bait (2012)
But my guess is these readings are just aftershocks... from the Philippine earthquake.แต่ถ้าให้ผมเดา ค่าที่วัดได้คงเป็นอาฟเตอร์ช๊อคจากแผ่นดินไหวที่ฟิลิปินล์ Godzilla (2014)
In all likelihood, There will be minor aftershocks...เราคาดว่าผลพวงที่มีขนาดเล็ก... San Andreas Quake (2015)
There will be minor aftershocks, But if any do occur, The frequency of these events should taper off quickly.มันจะเป็นอาฟเตอร์ช็อกขนาดเล็ก แต่ ผลกระทบของพวกเขาควรจะม้วนลงเร็ว ๆ นี้ San Andreas Quake (2015)
I been asking for aftershock activity since 1 A.M.,คุณจะไม่เชื่อว่ามัน ผมได้ถามระลอก ไม่มีภัยพิบัติ San Andreas Quake (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
AFTERSHOCK    AE1 F T ER0 SH AA2 K
AFTERSHOCKS    AE1 F T ER0 SH AA2 K S

Japanese-English: EDICT Dictionary
余震[よしん, yoshin] (n) aftershock; (P) [Add to Longdo]
揺り返し[ゆりかえし, yurikaeshi] (n) aftershock; afterquake [Add to Longdo]
揺り戻し[ゆりもどし, yurimodoshi] (n) (See バックラッシュ) swinging back; aftershock; backlash [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  aftershock
      n 1: a tremor (or one of a series of tremors) occurring after
           the main shock of an earthquake

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top