หรือคุณหมายถึง äon?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aeon

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aeon-, *aeon*
Possible hiragana form: あえおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aeon[N] ช่วงเวลาที่ยาวนานไม่สิ้นสุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aeon(อี' ออน. อี' อัน) n. ระยะเวลาที่ยาวนานไม่สิ้นสุด, ชั่วนิรันดร., Syn. eon
paeon(พี'อัน) n. การสัมผัสเสียงของพยางค์ 4 เสียง
paeony(เพียน'นี) n. = peony (ดู)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
AEON FLUXอีออน ฟลักซ์ สวยเพชรฆาต Æon Flux (2005)
Aeon Flux is the best on Monicans staff.อีออน ฟลักซ์เป็นหนึ่งในมือดีที่สุดของโมนิกัน Æon Flux (2005)
Aeon failed.อีออนทำไม่สำเร็จ Æon Flux (2005)
Aeon Flux is now considered a fugitive.ขณะนี้ถือว่าอีออน ฟลักซ์เป็นผู้แปรพักตร์ Æon Flux (2005)
Cover Aeon Cover Goodchild.คุ้มกันอีออน คุ้มกันกู๊ดชายลด์ Æon Flux (2005)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aeon (n) ˈiːən (ii1 @ n)
aeons (n) ˈiːənz (ii1 @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
牡丹[ぼたん;ボタン, botan ; botan] (n) (1) (uk) tree peony (Paeonia suffruticosa); moutan; (2) wild boar (meat) [Add to Longdo]
壊劫[えこう, ekou] (n) {Buddh} (See 四劫) the kalpa of destruction (the third aeon of the universe) [Add to Longdo]
空劫[くうこう;くうごう, kuukou ; kuugou] (n) {Buddh} (See 四劫) the kalpa of nothingness (the final aeon of the universe) [Add to Longdo]
[こう;ごう, kou ; gou] (n) (1) {Buddh} kalpa (eon, aeon); (2) (こう only) (uk) ko (in Go, the arrangement that allows for the eternal capture and recapture of the same stones) [Add to Longdo]
住劫[じゅうこう, juukou] (n) {Buddh} (See 四劫) the kalpa of existence (the second aeon of the universe) [Add to Longdo]
成劫[じょうこう;じょうごう, joukou ; jougou] (n) {Buddh} (See 四劫) the kalpa of formation (the first aeon of the universe) [Add to Longdo]
冬牡丹[ふゆぼたん, fuyubotan] (n) Paeonia suffrutticosa; tree peony [Add to Longdo]
芍薬[しゃくやく;シャクラク, shakuyaku ; shakuraku] (n) (uk) Chinese peony (Paeonia lactiflora) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 aeon \aeon\, AEon \[AE]"on\, n.
   1. A period of immeasurable duration. See {Eon}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gnosticism) a divine power or nature emanating from the
    Supreme Being and playing various roles in the operation
    of the universe.
 
   Syn: eon
     [WordNet 1.5]
 
   3. the longest division of geological time; two or more eras.
 
   Syn: eon
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eon \E"on\, aeon \[ae]"on\, n. [L. aeon, fr. Gr. a'iwn space or
   period of time, lifetime, age; akin to L. aevum. See {Age}.]
   1. An immeasurable or infinite space of time; eternity; a
    long space of time; an age.
    [1913 Webster]
 
       The eons of geological time.     --Huxley.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gnostic Philos.) One of the embodiments of the divine
    attributes of the Eternal Being.
    [1913 Webster]
 
       Among the higher [ae]ons are Mind, Reason, Power,
       Truth, and Life.           --Am. Cyc.
    [1913 Webster]
 
   Note: Eons were considered to be emanations sent forth by God
      from the depths of His grand solitude to fulfill
      various functions in the material and spiritual
      universe.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aeon
   n 1: (Gnosticism) a divine power or nature emanating from the
      Supreme Being and playing various roles in the operation of
      the universe [syn: {eon}, {aeon}]
   2: the longest division of geological time [syn: {eon}, {aeon}]
   3: an immeasurably long period of time; "oh, that happened eons
     ago" [syn: {eon}, {aeon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top