ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

admirab

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -admirab-, *admirab*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admirable[ADJ] น่าชมเชย, See also: น่าชื่นชม, น่ายกย่อง, Syn. excellent, splendid
admirably[ADV] อย่างน่าชื่นชม, See also: อย่างน่าชมเชย, อย่างดียิ่ง, Syn. perfectly, wonderfully, excellently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admirable(แอด' มิระเบิล) adj. น่าเลื่อมใส, น่าศรัทธา, ดียอดยิ่ง, น่าชมเชย, Syn. attracitve)

English-Thai: Nontri Dictionary
admirable(adj) น่าชมเชย,น่าเลื่อมใส,น่ายกย่องสรรเสริญ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
admirabHe acquitted himself admirably at the track meet.
admirabHe did it by himself, and admirably.
admirabHe made an admirable speech about protecting the environment.
admirabHis conduct was admirable.
admirabMy mother has borne her sorrow admirably.
admirabThe single-minded way he gets on with his life is admirable.
admirabYou motive was admirable, but your action was not.
admirabYour essay is admirable in regard to style.
admirabYour motive was admirable, but your action was not.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โบแดง[ADJ] admirable, See also: praiseworthy, Example: โครงการต่อเรือรบของกองทัพเรือนับเป็นผลงานชิ้นโบแดงและชิ้นแรกที่ทุกคนยอมรับว่าหินมากๆ, Thai definition: ที่เป็นงานชิ้นสำคัญซึ่งได้รับการยกย่องสรรเสริญ
น่าชมเชย[ADJ] admirable, See also: praiseworthy, Syn. น่าสรรเสริญ, น่าชื่นชม, น่ายกย่อง, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, Thai definition: ควรยกย่องสรรเสริญ
น่าชื่นชม[ADJ] praiseworthy, See also: admirable, laudable, commendable, Syn. น่าชื่นชอบ, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง
น่ายกย่อง[ADJ] admirable, See also: praiseworthy, Syn. น่าสรรเสริญ, น่าเชิดชู, น่าเคารพ, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, Thai definition: ที่ควรยกย่องสรรเสริญ
น่าสรรเสริญ[ADJ] admirable, See also: praiseworthy, Syn. น่ายกย่อง, น่าเชิดชู, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม, Thai definition: ควรยกย่องสรรเสริญ
โบแดง[N] masterpiece, See also: admirable performance, blue-ribbon (e.g. livestock), Example: ผลงานที่เป็นโบแดงที่ทุกคนยอมรับว่าหินมากๆ คือโครงการต่อเรือรบของกองทัพเรือ, Thai definition: งานชิ้นสำคัญซึ่งได้รับการยกย่องสรรเสริญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming   FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēn tā jaroēn jai) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye   FR: plaisant ; charmant
น่าชื่นชม[adj.] (nācheūnchom) EN: praiseworthy ; admirable ; laudable ; commendable   FR: admirable
น่าชม[v.] (nāchom) EN: be attractive ; be remarkable ; be pleasant to look at ; be worthy of looking at   FR: être admirable ; être remarquable
น่าชมเชย[adj.] (nāchomchoēi) EN: admirable ; praiseworthy   FR: admirable
น่าสรรเสริญ[adj.] (nāsansoēn) EN: admirable   FR: admirable
น่าศรัทธา[adj.] (nāsatthā) EN: faithful ; pious ; admirable   
อย่างน่าสรรเสริญ[adv.] (yāng nāsansoēn) FR: admirablement

CMU English Pronouncing Dictionary
ADMIRABLE    AE1 D M ER0 AH0 B AH0 L
ADMIRABLE    AE1 D M R AH0 B AH0 L
ADMIRABLY    AE1 D M ER0 AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
admirable    (j) ˈædmərəbl (a1 d m @ r @ b l)
admirably    (a) ˈædmɪrəbliː (a1 d m i r @ b l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
令人钦佩[lìng rén qīn pèi, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄑㄧㄣ ㄆㄟˋ, / ] admirable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いみじくも[, imijikumo] (adv) admirably; exquisitely; aptly [Add to Longdo]
偉い(P);豪い[えらい, erai] (adj-i) (1) great; excellent; admirable; remarkable; distinguished; important; celebrated; famous; eminent; (2) (uk) awful; terrible; (P) [Add to Longdo]
見事(P);美事(ateji)[みごと, migoto] (adj-na) (1) splendid; magnificent; beautiful; admirable; (n) (2) praiseworthy act; feat; commendable deed; (adj-na) (3) (usu. 見事に) utter (esp. defeat); total; complete; (P) [Add to Longdo]
殊勝[しゅしょう, shushou] (adj-na,n) admirable; laudable; (P) [Add to Longdo]
床しい;懐しい[ゆかしい, yukashii] (adj-i) (1) admirable; charming; refined; (2) nostalgic; (3) (uk) curious; eager to know (or see, experience, etc.) [Add to Longdo]
心憎い[こころにくい, kokoronikui] (adj-i) refined; admirable; superb [Add to Longdo]
善くぞ[よくぞ, yokuzo] (adv) (uk) (pol) how admirably; how wonderfully; how skillfully [Add to Longdo]
憎い(P);悪い[にくい, nikui] (adj-i) (1) hateful; abominable; poor-looking; detestable; (2) (often with irony) amazing; fantastic; admirable; lovely; wonderful; (P) [Add to Longdo]
天晴れ;天晴;遖[あっぱれ, appare] (adj-na,n) (1) (uk) splendid; praiseworthy; admirable; brilliant; (int) (2) (uk) well done!; bravo! [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top