ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adhering

AH0 D HH IH1 R IH0 NG   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adhering-, *adhering*, adher
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's funny because you're satirizing bureaucratic rules by adhering to the letter of the regulations instead of the spirit of it.นั่นตลกดี เพราะว่าคุณกำลังเสียดสีระบบราชการ โดยการยึดมันในตัวอักษรของกฎข้อบังคับ The Predator in the Pool (2010)
What is adhering to the victim's C6,มีบางอย่างยึดติดกับ กระดูกซี6ของเหยื่อ The Partners in the Divorce (2012)
No, he's recently had his hair cut, you can see the little hairs adhering to the perspiration stains on the inside.ไม่ แต่เพราะเขาเพิ่งตัดผมมาเร็วๆนี้ต่างหาก นายจะเห็นว่ามีเศษผมติดอยู่ตามคราบเหงื่อด้านใน The Empty Hearse (2014)
This adventure is made possible by generations of searchers strictly adhering to a simple set of rules:การผจญภัยนี้จะทำไป โดยรุ่นของผู้ค้นหา อย่างเคร่งครัดยึดมั่น ในชุดที่เรียบง่ายของกฎ Standing Up in the Milky Way (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
ADHERING AH0 D HH IH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adhering (v) ˈədhˈɪəʳrɪŋ (@1 d h i@1 r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
移着[いちゃく, ichaku] (n,vs) adhering or embedding of wear debris in the opposing surface [Add to Longdo]
旧套墨守[きゅうとうぼくしゅ, kyuutoubokushu] (n,vs) clinging to old customs; adhering to old traditions [Add to Longdo]
持戒[じかい, jikai] (n) strictly adhering to Buddhist precepts [Add to Longdo]
石に漱ぎ流れに枕す[いしにくちすすぎながれにまくらす, ishinikuchisusuginagarenimakurasu] (exp) (id) (obsc) refusing to admit being wrong and adhering to the far-fetched argument [Add to Longdo]
枕流漱石[ちんりゅうそうせき, chinryuusouseki] (n) sore loser stubbornly refusing to admit being wrong and adhering to the far-fetched argument [Add to Longdo]
漱石枕流[そうせきちんりゅう, sousekichinryuu] (n) sore loser stubbornly refusing to admit being wrong and adhering to the far-fetched argument [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adhere \Ad*here"\, v. i. [imp. & p. p. {Adhered}; p. pr. & vb.
   n. {Adhering}.] [L. adhaerere, adhaesum; ad + haerere to
   stick: cf. F. adh['e]rer. See {Aghast}.]
   1. To stick fast or cleave, as a glutinous substance does; to
    become joined or united; as, wax to the finger; the lungs
    sometimes adhere to the pleura.
    [1913 Webster]
 
   2. To hold, be attached, or devoted; to remain fixed, either
    by personal union or conformity of faith, principle, or
    opinion; as, men adhere to a party, a cause, a leader, a
    church.
    [1913 Webster]
 
   3. To be consistent or coherent; to be in accordance; to
    agree. "Nor time nor place did then adhere." "Every thing
    adheres together." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To attach; stick; cleave; cling; hold
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top