ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

academician

AE2 K AH0 D AH0 M IH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -academician-, *academician*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
academician(n) สมาชิกของสโมสร (ทางด้านต่างๆเช่น ศิลปะ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์)

English-Thai: Nontri Dictionary
academician(n) นักวิชาการ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักวิชาการ(n) academician, See also: scholar, academic, Example: งานนี้เหมาะกับพวกนักวิชาการมากกว่าศิลปินอย่างเรา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีความรู้ ความชำนาญ และศึกษาลึกซึ้งในสาขาวิชานั้นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักวิชาการ[nakwichākān] (n) EN: academician ; scholar ; academic

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACADEMICIAN AE2 K AH0 D AH0 M IH1 SH AH0 N
ACADEMICIANS AE2 K AH0 D AH0 M IH1 SH AH0 N Z
ACADEMICIANS AH0 K AE2 D AH0 M IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
academician (n) ˈəkˌædəmˈɪʃən (@1 k a2 d @ m i1 sh @ n)
academicians (n) ˈəkˌædəmˈɪʃənz (@1 k a2 d @ m i1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカデミシャン[akademishan] (n) academician [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Academician \Ac`a*de*mi"cian\ (#; 277), n. [F. acad['e]micien.
   See {Academy}.]
   1. A member of an academy, or society for promoting science,
    art, or literature, as of the French Academy, or the Royal
    Academy of arts.
    [1913 Webster]
 
   2. A collegian. [R.] --Chesterfield.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 academician
   n 1: someone elected to honorary membership in an academy
   2: a scholar who is skilled in academic disputation [syn:
     {academician}, {schoolman}]
   3: an educator who works at a college or university [syn:
     {academician}, {academic}, {faculty member}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top