ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*abstinent*

AE1 B S T AH0 N AH0 N T   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: abstinent, -abstinent-
English-Thai: Longdo Dictionary
abstinent(adj) ที่ค่อยๆกินอย่างไม่มูมมาม, ที่สามารถระงับอารมณ์หรือความอยากได้ดี เช่น the longer the intake, the greater the likelihood that a patient will stay continuously abstinent even after termination of alcohol deterrents.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You said that you'd been abstinent for the last three years.นายบอกว่า นายเก็บตัว มาสามปีแล้ว Hard-Hearted Hannah (2009)
Huh. Jason Stackhouse, abstinent.หือ เจสัน สแต๊กเฮ้าส์ ครองตัว Hard-Hearted Hannah (2009)
I know asking high school seniors to be abstinent is like asking a porcupine to poop goat cheese.การขอความร่วมมือจากศิษย์เก่าของโรงเรียน ก็เหมือน ขอให้เม่นขี้ใส่เนยแพะ ไม่เข่าท่าเลย 17 Again (2009)
Don't tell me he got married and swore off the booze?Doch wohl nicht verheiratet und abstinentCarry on Cruising (1962)
No red-blooded drinking man is more temperate than I am.Kein heißblütiger Trinker ist abstinenter als ich. The Hallelujah Trail (1965)
Our supply of temperance men is extremely limited.Wir haben nur wenige abstinente Soldaten. The Hallelujah Trail (1965)
I'm a teetotallerIch bin abstinentCremator (1969)
The Temperance Union?Der Abstinentenverein? The Wild Bunch (1969)
I drink alone because newcomers are always abstainers.Ich trinke allein. Neuankömmlinge sind immer abstinentThe Holy Mountain (1973)
The lady doesn't drink.Die Ladies sind abstinentHitch-Hike (1977)
To our wonderful ... abstaining ... womanless Fuhrer, who rose gloriously from an apprentice painter to become the world's greatest battle strategist.An unseren herrlichen, abstinenten, unbeweibten Führer, - ...der in glorreicher Karriere vom Malerlehrling zum weltweit größten Kriegsstrategen aufstieg. Das Boot (1981)
I haven't had a drink in about a year now... not that I don't want one all the time.Seit einem Jahr bin ich abstinent. Nicht, dass mir nicht danach gewesen wäre. The Tommyknockers (1993)
If I'd have been celibate, do you think I'd have been happier?Wenn ich abstinent gewesen wäre, denken Sie ich wäre glücklicher gewesen? Good Intentions (2002)
By lying, you tarnish the legitimate grievances of the men and boys who have been abused by the clergy, and you do harm to the many priests who have lived celibate and spiritual lives.Indem du lügst, wirfts du einen Schatten auf alle gerechtfertigten Anzeigen der Männer und Jungs, die durch Geistlichkeiten missbraucht wurden, und du verletzt viele Priester, die abstinent und geistlich gelebt haben. See No Evil, Hear No Evil, Smell No Evil (2003)
- They famously abstain.- Ja, die leben völlig abstinentThe Nanny and the Professor (2004)
What you are not is a massage-giving, windsurfing, bongo-playing, teetotaling, vegan, peacenik, hippy like you soon to be ex-boyfriend, Gael.Was du nicht bist, ist ein Massage-gebende, surfende, Bongo-spielende, abstinente, veganische, Pazifistin, Hippie, wie dein zukünftiger Ex-Freund Gael. We're Not from Here (2007)
The best thing in life is when it has abstained from sex -- and then not having sex, it's the best feeling.Das ist das Beste. Wenn man abstinent war und dann wieder Sex praktiziert, das ist das beste Gefühl der Welt. Tyson (2008)
But evan doesn't drink at all.Aber Evan ist absolut abstinentLiving the Dream (2008)
You said that you'd been abstinent for the last three years.Du sagtest, du wärst abstinent, schon seit drei Jahren. Hard-Hearted Hannah (2009)
Jason Stackhouse, abstinent.Jason Stackhouse. AbstinentHard-Hearted Hannah (2009)
Since that little wake-up call of yours years ago I'm a teetotaler and an utter bore.Seitdem Sie mich vor einigen Jahren wach gerüttelt haben, bin ich abstinent und absolut langweilig. Hostage (2010)
What, we can't defend the Wall unless we're celibate?Was, können wir die Mauer nicht verteidigen, wenn wir nicht abstinent sind? Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
No, he has his strength of will!- Nein, er hat Willenskraft! Wir sind auch abstinent... Innocent Saturday (2011)
- Some day, yeah!- Abstinent gewesen! Innocent Saturday (2011)
Believe all that nonsense about him being celibate?Glaubst den ganzen Quatsch, den er erzählt hat, von wegen abstinentChanges (2011)
I figured you for an abstainer.Ich habe gedacht, Sie leben abstinentDisturbing Behavior (2011)
I mean, I haven't exactly been celibate.Ich meine, ich war nicht gerade abstinentWhat a Lovely Landing Strip (2011)
So, how's the sobriety coming along?Und? Sind Sie abstinentThe Rum Diary (2011)
I have been sober for five years.Ich bin inzwischen seit fünf Jahren abstinentThanks for Sharing (2012)
No, I'm just saying that he's been through some hard times, and now he's doing great.Ich wollte nur sagen, dass er harte Zeiten durchgemacht hat, abstinent ist, er bringt seine Freundin mit. Thanks for Sharing (2012)
And maybe I have replaced alcohol with chocolate-chip cookies and vanilla wafers, banana pudding, doughnuts, jelly doughnuts to be specific, potato salad, shawarma,- Der Konrektor? - Ja, er... Wie sich herausstellt, ist er abstinent... und hat mich zu einem Meeting eingeladen. Smashed (2012)
What? What? What?Ich bin nur deshalb bis heute abstinent... weil ich mir nicht vorstellen möchte, das noch einmal durchzumachen. Smashed (2012)
Yeah, it sounds bad now when you repeat it. I'm gonna go inside where I live with my husband. Yeah.Als ich abstinent wurde, begann ich, mich zu verändern. Smashed (2012)
With your mom?Du bist abstinent und verheiratet. Smashed (2012)
Really pretty, really pretty bag.Er wurde abstinent und verließ uns. Smashed (2012)
I just keep thinking how I... I wish I was meeting you for the first time... in a bar.Noch so ein beschissener Slogan, den ich gehört habe, besagt... dass wenn man eine Weile abstinent ist und wieder anfängt... die Sucht dort auf einen lauert, wo man aufgehört hat. Smashed (2012)
So there's no such thing as an abstinent gay man?Also gibt es nicht sowas wie einen abstinenten schwulen Mann? Don't Haze Me, Bro (2012)
And if someone kills an abstinent gay man, you're saying that's not a hate crime?- nicht schwul. - Und wenn jemand einen abstinenten schwulen Mann tötet, dann sagen Sie, ist es kein Hassverbrechen? Don't Haze Me, Bro (2012)
There's nothing "ooh ducky" about being teetotal, about walking into a pub after a rugby match and ordering a tap water at a bar packed full of big ugly bastards wearing warpaint.Es gibt nichts, ooh ducky darum, abstinent, Über das Gehen in einer Kneipe nach einem Rugby-Spiel. Und der Bestellung eines Leitungswasser in einer Bar voll gepackt mit großen hässlichen Bastarde tragen Kriegsbemalung. The World's End (2013)
Andy can drive, he's teetotal!Andy fahren kann, ist er abstinentThe World's End (2013)
It occurs when the long-time abuse of alcohol is followed by... by a sudden abstinence.Es tritt auf, wenn man nach langem Alkoholmissbrauch plötzlich abstinent wird. Nymphomaniac: Vol. I (2013)
So much for the temperance household.So viel zum abstinenten Haushalt. Dead Man's Chest (2013)
But aren't you celibate?Aber bist du nicht abstinentCharlie and the Sex Addict (2013)
I need you to take a year, a full year and just be celibate, okay?Du solltest ein Jahr, ein ganzes Jahr, abstinent sein, okay? Platonish (2013)
The hard part is learning to live with yourself sober.Schwierig ist es, sein Leben abstinent weiter zu führen. Elegy for April (2014)
Okay, when you die, how would you feel if a bunch of judgmental creeps, celibate against their will, snarkily reported on every fucking detail of your body decomposing?Okay, wenn du stirbst, wie würdest du dich fühlen wenn ein Haufen voreingenommener Fieslinge... abstinent wider Willen, hinterhältig über jedes verdammte Detail von der Verwesung deines Körpers berichten? Dead Inside (2014)
Oh that's right, you're on the wagon.Oh richtig, du bist ja abstinentHome Sweet Zombie (2014)
Yeah, um-- yeah, you know lynchburg, Tennessee, is a dry county?Dir ist schon klar, dass Lynchburg, Tennessee, sehr abstinent ist? Muck (2015)
So it's with great pride that I finally get to announce that Seeley Booth is 30 days sober.Ich kann also mit großem Stolz endlich verkünden, dass Seeley Booth seit 30 Tagen abstinent ist. The Life in the Light (2015)
No, thanks. Are you sober?- Lebst du abstinentIt Begins (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
ABSTINENT AE1 B S T AH0 N AH0 N T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abstinent {adj}abstinent [Add to Longdo]
abstinent; enthaltsam {adj}teetotal [Add to Longdo]
enthaltsam {adj} | enthaltsamer | am enthaltsamstenabstinent | more abstinent | most abstinent [Add to Longdo]
enthaltsam {adv}abstinently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abstinent \Ab"sti*nent\, a. [F. abstinent, L. abstinens, p. pr.
   of abstinere. See {Abstain}.]
   Refraining from indulgence, especially from the indulgence of
   appetite; abstemious; continent; temperate. --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abstinent \Ab"sti*nent\, n.
   1. One who abstains.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl. Hist.) One of a sect who appeared in France and
    Spain in the 3d century.
    [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 abstinent /apstiːnɛnt/
  abstinent; teetotal

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top