ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aborts

AH0 B AO1 R T   
267 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aborts-, *aborts*, abort
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา aborts มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *aborts*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abort[VT] ทำให้ล้มเหลว, See also: ไม่เป็นผล, Syn. miscarry, fall, miss
abort[VI] แท้ง, See also: แท้งลูก, แท้งบุตร
abort[VT] แท้ง
abortion[N] การทำแท้ง, See also: การแท้งลูก
abortion[N] การยกเลิก
abortion[N] ความล้มเหลว, See also: ความไม่สำเร็จ, ความไม่สามารถไปถึงจุดมุ่งหมาย, Syn. failure, disaster
abortive[ADJ] ซึ่งไร้ผล, See also: ซึ่งไม่สำเร็จ, Syn. stillborn, unsuccessful
aborticide[N] การทำแท้ง
abortionist[N] ผู้ทำแท้งอย่างผิดกฎหมาย
abortifacient[ADJ] ที่ทำให้แท้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abort(อะบอร์ท') vt. แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ล้มเหลว, เจริญไม่สมบูรณ์, ด้านการแพร่พันธ์ของโรค, Syn. miscarry, go wrong
aborticide(อะบอร์' ทิไซดฺ) n. การทำแท้ง, สารที่ทำให้เกิดการแท้ง, Syn. feticide
abortion(อะบอร์' เชิน) n. การทำแท้ง, การคลอดก่อนกำหนด, Syn. miscarriage
abortionist(อะบอร์' เชินนิสทฺ) n. ผู้ทำแท้ง (อย่างผิดกฎหมาย)
abortive(อะบอร์' ทิฟว) adj. ไร้ผล, ไม่สำเร็จ, แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ซึ่งทำให้แท้ง, ซึ่งมี
abortusเด็กแท้งซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม ตอนคลอดซึ่งไม่มีโอกาสรอด

English-Thai: Nontri Dictionary
abort(vi) แท้ง,คลอดก่อนกำหนด
abort(vt) ทำแท้ง,รีดลูก
aborticide(n) การทำแท้ง
abortion(n) การแท้ง,การคลอดก่อนกำหนด
abortive(adj) ซึ่งแท้ง,ซึ่งคลอดก่อนกำหนด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
postabortal-หลังแท้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lifetime abortion rateอัตราทำแท้งชั่วชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legal abortionการทำให้แท้งที่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
spontaneous abortion; miscarriageการแท้งเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spontaneous abortionการแท้งเอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
obsolescent; abortive; obsoleteฝ่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
obsolete; abortive; obsolescentฝ่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
abortยกเลิก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
abort๑. แท้ง๒. ตัดระยะโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abortแท้ง, ทำแท้ง, ทำให้แท้ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abortยกเลิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aborticide; abortifacientยาแท้ง [มีความหมายเหมือนกับ abortient ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abortient๑. ยาแท้ง [มีความหมายเหมือนกับ aborticide; abortifacient]๒. -ทำให้แท้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abortifacient; aborticideยาแท้ง [มีความหมายเหมือนกับ abortient ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abortifacientยาแท้ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abortion๑. การแท้ง๒. การทำแท้ง [มีความหมายเหมือนกับ abortion, artificial] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abortionการแท้ง, การทำแท้ง, การทำให้แท้ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abortionการทำให้แท้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abortion by curettageการทำให้แท้งโดยการขูดมดลูก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abortion by dilatation and curettageการทำให้แท้งโดยการขยายปากมดลูกและขูดมดลูก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abortion by dilatation and evacuationการทำให้แท้งโดยการขยายปากมดลูกเอาเด็กออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abortion by medical induction proceduresการทำให้แท้งโดยวิธีทางการแพทย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abortion by saline injectionการทำให้แท้งโดยการฉีดน้ำเกลือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abortion by suctionการทำให้แท้งโดยการดูดออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abortion by vacuum aspirationการทำให้แท้งโดยเครื่องดูดสุญญากาศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abortion rateอัตราทำแท้ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abortion ratioอัตราส่วนการทำแท้ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abortion, artificialการทำแท้ง [มีความหมายเหมือนกับ abortion ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abortion, criminalการทำแท้งผิดกฎหมาย, การรีดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abortion, incompleteการแท้งค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abortion, missedการแท้งหลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abortion, spontaneous; miscarriageการแท้งเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abortion, therapeuticการทำแท้งเพื่อรักษา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abortionistนักรีดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abortionistผู้ทำให้แท้ง, นักรีดลูก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abortive๑. -แท้ง๒. -คลอดก่อนกำหนด๓. -ยุติก่อนกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abortive; obsolescent; obsoleteฝ่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
artificial abortionการทำแท้ง [มีความหมายเหมือนกับ abortion ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
miscarriage; abortion, spontaneousการแท้งเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
missed abortionการแท้งหลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
criminal abortionการทำแท้งผิดกฎหมาย, การรีดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
criminal abortionการทำให้แท้งที่เป็นความผิดอาญา, การรีดลูก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
induced abortionการทำให้แท้ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
intentional abortionการทำให้แท้งโดยเจตนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
incomplete abortionการแท้งค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
illegal abortionการทำให้แท้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
therapeutic abortionการทำแท้งเพื่อรักษา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapeutic abortionการทำให้แท้งเพื่อการรักษา (โรคหรือสุขภาพ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abortยกเลิก
สั่งเลิกการทำงานของโปรแกรมกลางคัน [คอมพิวเตอร์]
Abortion counselingการให้คำปรึกษาการทำแท้ง [TU Subject Heading]
Abortion, Inducedการทำแท้ง [TU Subject Heading]
Abortion, Threatenedภาวะแท้งคุกคาม [TU Subject Heading]
Abortifacient Drugsยาทำแท้ง [การแพทย์]
Abortionการทำแท้ง, แท้ง, การทำให้แท้ง, การแท้ง, การแท้งบุตร, แท้ง, การแท้งบุตร [การแพทย์]
Abortion Actพระราชบัญญัติการทำแท้ง [การแพทย์]
Abortion Rateจำนวนทารกที่แท้ง, อัตราการแท้ง [การแพทย์]
Abortion Ratioอัตราส่วนการแท้ง [การแพทย์]
Abortion Technologyวิทยาการในการทำแท้ง [การแพทย์]
Abortion, Completeการแท้งครบ, แท้งครบ [การแพทย์]
Abortion, Completedแท้งครบ [การแพทย์]
Abortion, Criminalการทำแท้งผิดกฏหมาย, การทำแท้งโดยผิดกฏหมาย, การทำแท้งที่ผิดกฎหมาย, ทำแท้ง, แท้ง, ทำแท้งอาญา, การแท้งผิดกฎหมาย, การรีดลูก, การทำให้แท้งโทษอาญา [การแพทย์]
Abortion, Criminal Septicการทำแท้งอาญา [การแพทย์]
Abortion, Electiveการทำแท้งที่ถูกกฏหมายแต่ไม่มีเหตุผลทางการแพทย์ [การแพทย์]
Abortion, Habitualการแท้งเป็นอาจิณ, การแท้งเป็นนิสัย, แท้งเป็นอาจิณ, แท้งเป็นนิจสิน, การแท้งอาจิณ [การแพทย์]
Abortion, Illegal Inducedการทำแท้งโดยผิดกฎหมาย [การแพทย์]
Abortion, Incompleteการแท้งไม่ครบ, แท้งไม่ครบ, การแท้งค้าง, แท้งค้าง [การแพทย์]
Abortion, Inducedการทำให้แท้ง, การทำแท้ง, การทำแท้งโดยเจตนา, การแท้งที่เกิดจากการกระทำ, แท้งจากการกระทำ [การแพทย์]
Abortion, Inevitableการแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้, แท้งหลีกไม่พ้น, แท้งห้ามไม่หยุด [การแพทย์]
Abortion, Inevitableการแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้, แท้งหลีกไม่พ้น, แท้งห้ามไม่หยุด [การแพทย์]
Abortion, Legalการทำแท้งถูกกฎหมาย, การทำแท้งโดยถูกต้องตามกฎหมาย [การแพทย์]
Abortion, Legalisedทำแท้งถูกต้องตามกฏหมาย [การแพทย์]
Abortion, Missedแท้งค้าง, การแท้งค้าง, การแท้งค้างนาน, การแท้งโดยไม่รู้ [การแพทย์]
Abortion, Recurrentแท้งบ่อยๆ, การแท้งเป็นอาจิณ [การแพทย์]
Abortion, Repeatedการแท้งเป็นอาจิณ [การแพทย์]
Abortion, Selectiveการเลือกทำแท้ง [การแพทย์]
Abortion, Septicแท้งติดเชื้อ, การแท้งติดเชื้อ [การแพทย์]
Abortion, Spontaneousการแท้งเอง, การแท้งที่เกิดขึ้นเอง, แท้งเอง, แท้งที่เกิดขึ้นเอง [การแพทย์]
Abortion, Therapeuticแท้งที่กระทำเพื่อการรักษา, การทำแท้งเพื่อรักษา, การทำแท้งเพราะมารดามีความเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะจะตั้งครรภ์, การแท้งที่ต้องทำเพื่อรักษา, การทำแท้งเมื่อมีข้อบ่งทางแพทย์, การทำแท้งเพื่อการรักษา, ทำแท้งเพื่อการรักษา, การทำแท้งเมื่อมีข้อบ่งทางการแพทย์, การทำให้แท้งเพื่อการรักษา [การแพทย์]
Abortion, Threatenedการแท้งคุกคาม, แท้งคุกคาม, สภาวะที่คุกคามต่อการแท้งบุตร [การแพทย์]
Abortion, Tubalแท้งเข้าไปในช่องท้อง, การแท้งจากท่อรังไข่ [การแพทย์]
Abortion, Veterinaryการแท้งของสัตว์ [การแพทย์]
Brucella Abortusบรูเซลล่าอะบอร์ตัส [การแพทย์]
Endometritis Post Abortion, Chronicเยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบเรื้อรังหลังการแท้ง [การแพทย์]
Endometritis, Post Abortalการอักเสบเรื้อรังหลังการทำแท้ง [การแพทย์]
Infection, Abortiveเชื้อชนิดไม่ปรากฏอาการ [การแพทย์]
International Reference Center for Abortion Resศูนย์บรรณนุกรมนานาชาติสำหรับการวิจัยเกี่ยวกับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You want me to have an abortion.คุณอยากให้ฉันไปทำแท้ง Airplane! (1980)
Don't you think I should abort the countdown so that you can remain and study it?คุณไม่คิดว่าฉันควรจะยกเลิก การนับถอยหลัง เพื่อให้คุณสามารถยังคงอยู่ใน การศึกษาได้หรือไม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
No screwing, no drinking, no opium, no midnight abortions, no illegitimate children, no shady finances.ไม่เจ้าชู้ ไม่ดื่มเหล้า... ไม่เสพยา ไม่รับทำแท้ง... ไม่มีลูกนอกกฎหมาย Field of Dreams (1989)
And the star decides whether to make the meeting or abort.และดาวตัดสินใจว่าจะทำให้การประชุมหรือยกเลิก The Russia House (1990)
Abort. - Don't!- ทำไม่ได้! The Russia House (1990)
Abortion, same-sex marriage...ทำแท้งการแต่งงานเพศเดียวกัน ... The Birdcage (1996)
Of course, it's wrong to kill an abortion doctor.แน่นอนมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่จะฆ่าหมอทำแท้ง The Birdcage (1996)
stop the doctors, you stop the abortions.หยุดการแพทย์ที่คุณหยุดการทำแท้ง The Birdcage (1996)
But the fetus is going to be aborted, so let it go down with the ship.แต่ทารกในครรภ์เป็นไปได้ยกเลิกเพื่อให้มันลงไปกับเรือ The Birdcage (1996)
We're approaching our abort limits.เรากำลังเข้าใกล้ขีด จำกัด ของการยกเลิกของเรา Contact (1997)
- We came here to do a job. - We're aborting, Doctor!-ผมไม่ทำงานนี้แล้ว ด๊อกเตอร์ Event Horizon (1997)
But he didn't abort! Why?ทำไมห๊ะ ทำไม The Jackal (1997)
Acne, abortion alcoholism, anorexia...Acne, abortion alcoholism, anorexia... Show Me Love (1998)
Abortion... acne... anal sex...Abortion... acne... anal sex... Show Me Love (1998)
- We're aborting this mission now.ทิ้งไป Fight Club (1999)
When I got pregnant, I was sure he'd tel I me to have an abortion.เมื่อฉันตั้งท้อง ฉันแน่ใจว่าเขาจะให้ฉันไปทำแท้งแน่ Platonic Sex (2001)
Say it: "have an abortion."ที่พูดว่า จะทำแท้ง Platonic Sex (2001)
I had...an abortion.ฉันได้ ... ทำแท้ง. Platonic Sex (2001)
Aren't you glad your mom didn't abort you?เธอดีใจมั้ยหละ ที่แม่เธอไม่เอาเธอออกน่ะ Ken Park (2002)
Have you ever had an abortion?คุณเคยทำแท้งมาใช่ไหม? 21 Grams (2003)
Um, you know, there's the damage from the abortion that wasn't handled properly,อ้อ.. คุณรู้หรือเปล่าว่า มดลูกเธอไม่ดี จากการทำแท้งมันไม่ใช่ภาวะอุดตัน ท่อรังไข่ 21 Grams (2003)
- still blockage in... - (Paul) What abortion?อะไรนะทำแท้ง 21 Grams (2003)
What abortion, Mary?แมรี่,ทำแท้งนี่เรื่องอะไร 21 Grams (2003)
She's gotta get an abortion, right?เธอก็ต้องเอาเด็กออกอ่ะดิ? 11:14 (2003)
She already had abortions, even five times!เธอเคยทำแท้งมาแล้วตั้ง 5 ครั้ง Crazy First Love (2003)
Aborted Mission.หมายเหตุ: ยกเลิกปฏิบัติการ ละทิ้งหน้าที่ สาเหตุที่เป็นไปได้: The Bourne Supremacy (2004)
We need to abort.เราต้องยกเลิกแล้ว. Fantastic Four (2005)
Maybe I should have aborted...บางทีฉันน่าจะยกเลิกมัน... Fantastic Four (2005)
I told you to abort.ฉันให้นายยกเลิกสัญญา. Fantastic Four (2005)
Abort?ยกเลิกหรือ? Fantastic Four (2005)
Abort. Don't do this in front of them, it's gonna freak them out.เดวิด อย่าทำอย่างนี้กับเด็กๆ เดี่ยวแกตกใจ Just Like Heaven (2005)
I got so scared, I ran to him. Abort it, he says.ชั้นกลัวมาก ชั้นไปหาเขา ทำแท้งซะ เขาบอก Sad Movie (2005)
I read that people get abortions for much smaller problemsเคยอ่านเจอว่าคนที่ทำแท้ง เพราะปัญหาเพียงเล็กน้อย Ing (2006)
I'm having an abortion.ฉันจะเอาเด็กออก The Omen (2006)
Look, Mr. Thorn, if you want to help your wife, you really must consider an abortion.ฟังนะคุณธอร์น/Nถ้าคุณคิดจะช่วยภรรยาคุณ คุณจะต้องพิจารณาเอาเด็กออก The Omen (2006)
We're not having an abortion.เราจะไม่เอาเด็กออก The Omen (2006)
What if your mission's aborted or your success doesn't measure to this final statement?แล้วถ้าภารกิจคุณล้มเหลว... ...หรือว่าถ้าความสำเร็จคุณ ไม่ได้รับการพูดถึงล่ะ The Astronaut Farmer (2006)
Abort system on standby. Cleared for launch at zero hour, 9 a.m.เปิดระบบป้องกันความผิดพลาด เปิดโล่งเพื่อปล่อยนับ 0 ชั่วโมงที่ 9 โมงเช้า The Astronaut Farmer (2006)
Curtis, abort the countdown.เคอร์ติส ยกเลิกนับถอยหลัง ย้ำ ยกเลิก Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Repeat, abort, abort. Stand down.หยุดก่อน ทุกทีมหยุดก่อน Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
All teams stand down. We're aborting entry. Repeat, we're aborting entry.ยกเลิกการบุก ย้ำ ยกเลิกการบุก Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Abort.ยกเลิก Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
All teams, abort the operation.ทุกทีม ยกเลิกแผน Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Repeat: This is an abort.ย้ำ คำสั่งยกเลิก Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
For an abortion?สำหรับทำแท้งใช่มั้ย? A Millionaire's First Love (2006)
The coroner report said she had an abortion.รายงานของนิติเวชบอกว่าเธอแท้ง Confession of Pain (2006)
Scraping in the uterus indicates that she had an abortion, and nothing in her medical history.แต่ไม่มีในประวัติทางการแพทย์ของเธอ มีเหตุผลเดียวที่เธอปิดบังเรื่องแท้ง, แฟนเธออยากได้ลูก,แต่เธอไม่อยาก Alone (2007)
Only one reason to hide an abortion.หรือว่าคนที่ทำแท้งให้เธอใช้ Alone (2007)
Unless the guy was performing an abortion with a shotgun...มันไม่ใช่จากการทำแท้ง,เธอเป็นหลังจากนั้น แฟนหนุ่มของเธอใช้ถุงยางอนามัย Alone (2007)
Stop enabling him. It's not the abortion, it's what she did after.เขาบังคับใจตัวเอง Alone (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abortI had an abortion two years ago.
abortPeople are taking sides on the abortion issue.
abortShe had an abortion.
abortThe independent candidate took the abortion issue off his platform.
abortTheir effort proved abortive.
abortThe project was aborted.
abortThe throng protested against abortion.
abortThis is a sociological study on abortion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แท้ง[V] miscarry, See also: have a miscarriage, have an abortion, abort, be born prematurely, Syn. ตายในท้อง, ตายในครรภ์, Example: มารดาที่ติดเชื้อซิฟิลิสในขณะตั้งครรภ์ และไม่ได้รับการรักษา บุตรในครรภ์อาจจะแท้งหรือเสียชีวิตตั้งแต่ในครรภ์, Thai definition: สิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อนกำหนดคลอด โดยที่ลูกในท้องไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้
ทำแท้ง[V] abort, Syn. รีดลูก, Example: ในปัจจุบันผู้หญิงทำแท้งกันมากขึ้น, Thai definition: ทำให้ทารกออกจากครรภ์ก่อนกำหนด โดยมีเจตนาเพื่อทำลายทารกนั้น
รีดลูก[V] abort, See also: terminate, have an abortion, Syn. ทำแท้ง
ตกเลือด[V] miscarry, See also: have a miscarriage, bleed excessively, have an abnormal issue of blood, have an abortion, Syn. แท้งลูก, Example: เธอตกเลือดเพราะหกล้ม, Thai definition: อาการที่เลือดออกผิดธรรมดาเนื่องจากแท้งลูกเป็นต้น,
แท้งลูก[V] miscarry, See also: abort

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแท้ง[n.] (kān thaēng) EN: abortion ; miscarriage   FR: avortement [m] ; fausse couche [f]
การแท้งลูก[n. exp.] (kān thaēng lūk) EN: abortion   FR: avortement [m]
การทำแท้ง[n.] (kān thamthaēng) EN: abortion   FR: avortement [m]
แท้ง[v.] (thaēng) EN: miscarry ; have a miscarriage ; abort ; have an abortion   FR: avorter ; faire une fausse couche
แท้งลูก[v. exp.] (thaēng lūk) EN: abort   FR: avorter
ทำแท้ง[n.] (thamthaēng) EN: abortion   
ทำแท้ง[v.] (thamthaēng) EN: abort ; have an abortion   FR: avorter
ยกเลิก[v.] (yokloēk) EN: cancel ; annul ; abort ; call off ; revoke ; nullify ; abolish ; recant ; repeal ; rescind ; quash ; abandon ; abrogate ; abdicate   FR: annuler ; abroger ; supprimer ; abandonner

CMU English Pronouncing Dictionary
ABORT    AH0 B AO1 R T
ABORTED    AH0 B AO1 R T AH0 D
ABORTIVE    AH0 B AO1 R T IH0 V
ABORTING    AH0 B AO1 R T IH0 NG
ABORTION    AH0 B AO1 R SH AH0 N
ABORTIONS    AH0 B AO1 R SH AH0 N Z
SABORTECH    S EY1 B ER0 T EH2 K
ABORTIONIST    AH0 B AO1 R SH AH0 N AH0 S T
ABORTIONISTS    AH0 B AO1 R SH AH0 N AH0 S S
ABORTIONISTS    AH0 B AO1 R SH AH0 N AH0 S
ANTIABORTION    AE2 N T IY0 AH0 B AO1 R SH AH0 N
ANTIABORTION    AE2 N T AY0 AH0 B AO1 R SH AH0 N
ABORTIONISTS    AH0 B AO1 R SH AH0 N AH0 S T S
ABORTIFACIENT    AH0 B AO2 R T AH0 F EY1 SH AH0 N T
ABORTIFACIENTS    AH0 B AO2 R T AH0 F EY1 SH AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abort    (v) ˈəbˈɔːt (@1 b oo1 t)
aborts    (v) ˈəbˈɔːts (@1 b oo1 t s)
aborted    (v) ˈəbˈɔːtɪd (@1 b oo1 t i d)
aborting    (v) ˈəbˈɔːtɪŋ (@1 b oo1 t i ng)
abortion    (n) ˈəbˈɔːʃən (@1 b oo1 sh @ n)
abortive    (j) ˈəbˈɔːtɪv (@1 b oo1 t i v)
abortions    (n) ˈəbˈɔːʃənz (@1 b oo1 sh @ n z)
abortively    (a) ˈəbˈɔːtɪvliː (@1 b oo1 t i v l ii)
abortionist    (n) ˈəbˈɔːʃənɪst (@1 b oo1 sh @ n i s t)
antiabortion    (n) ˈæntɪəbˈɔːʃən (a1 n t i @ b oo1 sh @ n)
abortionists    (n) ˈəbˈɔːʃənɪsts (@1 b oo1 sh @ n i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
退出[tuì chū, ㄊㄨㄟˋ ㄔㄨ, 退] to withdraw; to abort; to quit, #3,497 [Add to Longdo]
人流[rén liú, ㄖㄣˊ ㄌㄧㄡˊ, ] a stream of people; an abortion; abbr. of 人工流產手術|人工流产手术, #10,438 [Add to Longdo]
流产[liú chǎn, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄢˇ, / ] a miscarriage; an abortion; to abort (an action), #12,086 [Add to Longdo]
舍弃[shě qì, ㄕㄜˇ ㄑㄧˋ, / ] to give up; to abandon; to abort, #15,279 [Add to Longdo]
未遂[wèi suì, ㄨㄟˋ ㄙㄨㄟˋ, ] not accomplished; unsuccessful (attempt at assassination); abortive, #23,933 [Add to Longdo]
堕胎[duò tāi, ㄉㄨㄛˋ ㄊㄞ, / ] to induce an abortion; induced abortion, #32,530 [Add to Longdo]
人工流产[rén gōng liú chǎn, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄔㄢˇ, / ] abortion, #38,134 [Add to Longdo]
[dú, ㄉㄨˊ, ] still-born chick (in unhatched egg); same as 殰, abortion; stillborn, #228,455 [Add to Longdo]
人流手术[rén liú shǒu shù, ㄖㄣˊ ㄌㄧㄡˊ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] an abortion; abbr. of 人工流產手術|人工流产手术 [Add to Longdo]
未成[wèi chéng, ㄨㄟˋ ㄔㄥˊ, ] minor (i.e. person under 18); incomplete; unachieved; failed; abortive [Add to Longdo]
[dú, ㄉㄨˊ, ] an abortion; stillborn [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbrechen {n}abort; abortion; cancellation [Add to Longdo]
Abbrechen {n} ohne Änderungenabort without change [Add to Longdo]
Abbruchcode {m}abort code [Add to Longdo]
Abbruchmakro {n} [comp.]abort macro [Add to Longdo]
Abort {m}; Abtritt {m}; Latrine {f}; Donnerbalken {m}; Plumpsklo {n} [ugs.]privy [Add to Longdo]
Abtreiber {m}abortionist [Add to Longdo]
Abtreibung {f}; Schwangerschaftsabbruch {m} | Abtreibungen {pl} | Abtreibung {f} in fortgeschrittener Schwangerschaftabortion | abortions | late-term abortion [Add to Longdo]
Abtreibungsgegner {m}; Abtreibungsgegnerin {f}anti-abortionist [Add to Longdo]
Abtritterker {m}; Aborterker {m}garderobe [Add to Longdo]
Antiabtreibungskampagne {f}anti-abortion campaign [Add to Longdo]
Fehlgebären {n}abortiveness [Add to Longdo]
Fristenregelung {f}provisions permitting abortion within the first three months of pregnancy [Add to Longdo]
Labortechnik {f}laboratories [Add to Longdo]
Labortisch {m}laboratory bench [Add to Longdo]
Programmabbruch {m}; fehlerbedingtes Abbrechen {n}abortion [Add to Longdo]
Schwangerschaftsabbruch {m}; Abort {m}(induced) abortion [Add to Longdo]
Toilette {f}; WC {n}; Abort {m} | Toiletten {pl}toilet | toilets; restrooms [Am.] [Add to Longdo]
abbrechen; abtreiben | abbrechend | abgebrochento abort | aborting | aborted [Add to Longdo]
abtreiben | abtreibend | abgetriebento procure abortion | procuring abortion | procured abortion [Add to Longdo]
abtreibendabortional [Add to Longdo]
fehlschlagen; scheiternto abort [Add to Longdo]
fehlgebären; eine Fehlgeburt haben | fehlgebärend; zu früh gebärendto abort | aborting [Add to Longdo]
fehlgeschlagen; gescheitertfailed; aborted [Add to Longdo]
unvollkommenabortive [Add to Longdo]
vorzeitigabortive [Add to Longdo]
vorzeitig {adv}abortively [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アボート;アポート(ik)[, abo-to ; apo-to (ik)] (n,vs) {comp} abort [Add to Longdo]
ミフェプリストン[, mifepurisuton] (n) mifepristone (abortifacient steroid developed under the name RU-486) [Add to Longdo]
下ろし薬[おろしぐすり, oroshigusuri] (n) an abortive [Add to Longdo]
人工中絶[じんこうちゅうぜつ, jinkouchuuzetsu] (n) (abbr) (See 人工妊娠中絶) abortion [Add to Longdo]
人工妊娠中絶[じんこうにんしんちゅうぜつ, jinkouninshinchuuzetsu] (n) abortion [Add to Longdo]
人工流産[じんこうりゅうざん, jinkouryuuzan] (n) abortion [Add to Longdo]
水子;稚子;若子[みずこ;みずご;ちし(稚子), mizuko ; mizugo ; chishi ( chigo )] (n) (1) (みずこ, みずご only) aborted, stillborn or miscarried foetus (fetus); (2) (arch) newborn baby [Add to Longdo]
水子供養[みずごくよう, mizugokuyou] (n) memorial service to appease an aborted foetus [Add to Longdo]
水子地蔵[みずこじぞう, mizukojizou] (n) (See 地蔵) Ksitigarbha statue erected to help deliver miscarried and aborted fetuses to buddhahood (foetuses) [Add to Longdo]
切迫流産[せっぱくりゅうざん, seppakuryuuzan] (n) threatened abortion; imminent abortion; threatened miscarriage; imminent miscarriage [Add to Longdo]
堕ろす[おろす, orosu] (v5s) to abort (an embryo or fetus) (negative nuance) [Add to Longdo]
堕胎[だたい, datai] (n,vs) abortion; feticide; (P) [Add to Longdo]
堕胎医[だたいい, dataii] (n) abortionist [Add to Longdo]
堕胎罪[だたいざい, dataizai] (n) an illegal abortion [Add to Longdo]
打ち切る(P);打切る[うちきる, uchikiru] (v5r,vt) to stop; to abort; to discontinue; to close; (P) [Add to Longdo]
中絶[ちゅうぜつ, chuuzetsu] (n,adj-no) (1) (See 妊娠中絶) abortion; (vs) (2) to have an abortion; (3) (now rare) interruption; discontinuance; suspension; abeyance; (P) [Add to Longdo]
徒労[とろう, torou] (n) fruitless effort; wasted effort; abortive scheme; (P) [Add to Longdo]
妊娠中絶[にんしんちゅうぜつ, ninshinchuuzetsu] (n) abortion; pregnancy termination [Add to Longdo]
不成功[ふせいこう, fuseikou] (adj-na,n,adj-no) failure; abortive (attempt, action) [Add to Longdo]
放棄シーケンス[ほうきシーケンス, houki shi-kensu] (n) {comp} abort sequence [Add to Longdo]
流産[りゅうざん, ryuuzan] (n,vs,adj-no) miscarriage; (spontaneous) abortion; abortive birth [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アポート[あぽーと, apo-to] abort [Add to Longdo]
打ち切る[うちきる, uchikiru] (to) abort [Add to Longdo]
放棄シーケンス[ほうきシーケンス, houki shi-kensu] abort sequence [Add to Longdo]
アボート[あぼーと, abo-to] abort [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top