Search result for

waves

(46 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waves-, *waves*, wave
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a wavesabbr. atrial contraction waves
airwaves(แอร์' เวฟวซฺ) n., pl. สื่ออากาศของการกระจายเสียงวิทยุและของโทรทัศน์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wavesคลื่น [TU Subject Heading]
Waves (Physics)คลื่น (ฟิสิกส์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To begin with, cover is a hole in the ground, but as the enemy are rolled back by succeeding waves of troops, the men immediately behind start serious digging.เพื่อเริ่มต้นกับฝาครอบเป็นเพียง หลุมในพื้นดิน แต่เป็นศัตรูถูกยกเลิกไป How I Won the War (1967)
And we lived beneath the wavesและเราอาศัยอยู่ใต้คลื่น Yellow Submarine (1968)
Pounding, overwhelming waves.ห้ำหั่นคลื่นครอบงำ Yellow Submarine (1968)
His brain waves are flat and he's persistent vegetative.(เสียงหมอ) Billy มีอาการ โคม่าแบบตื่นตัว Deep Throat (1993)
Lf, somehow, a burst of gravity waves escaped from the core, it could distort space-time.-สมุมติว่ามีคลื่นพลังหลุดออกมาจากแกนปั่น มันจะไปบิดเบนห้วงเวลาทำให้จัสตินดูเหมือนหายไป Event Horizon (1997)
Comes up in waves.ม้วนตัวเป็นคลื่น Event Horizon (1997)
The sky's fallin' on your head. The waves are crashin' over your little boat.คลื่นโถมเข้าหาเรือลำเล็กของคุณ พายก็จะหัก Good Will Hunting (1997)
Ready to hit the waves.พร้อมที่จะรับมือกับคลื่นแล้ว City of Angels (1998)
Miss Padoan, what are you doing here all alone? Counting the waves?ว่ายังไงคุณปาโดน หลบมายืนนับคลื่นอยู่เหรอไง The Legend of 1900 (1998)
When the kids are acting up, the waves will set them straight.เด็ก ๆ จะได้สนุกกับ คลื่นทะเลสุดหรรษา The Story of Us (1999)
Swaying between the waves, I can escape despair,I hope never to forget. Now that I think about it, nothing seems scary to me. One Piece: Wan pîsu (1999)
If that map I worked so hard on falls victim to the high waves...ฉันอยากเกิดเป็นหนอนไหม ฉันนี่ มันแย่ที่สุด One Piece: Wan pîsu (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wavesAs for the air, there is always some moisture in the atmosphere, but when the amount increases a great deal, it affects the light waves.
wavesCan you hear the noise of the waves on the beach?
wavesHe got fired for making waves too often.
wavesHe had the sensation that he was still on the waves.
wavesHer action is still making waves in Japanese society.
wavesHe was carried away by the waves from the shore and out to sea.
wavesI could see the rippling waves on my right.
wavesIf she hadn't made waves about it, she never would have got her money back.
wavesI sit in front of a computer screen all day, so I get pretty heavily bombarded by electro-magnetic waves.
wavesIt is carried away by tidal waves.
wavesLast year in the Philippines, earthquakes and tidal waves resulted in the deaths of more than 6000 people.
wavesLight and sound travel in waves.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟันคลื่น[v. exp.] (fan khleūn) EN: head into the waves ; sail through waves   FR: fendre les flots
การสะท้อนของคลื่น[n. exp.] (kān sathøn khøng khleūn) EN: reflection of waves   FR: réflexion des ondes [f]
โล้[v.] (lō) EN: sway ; swing ; ride the waves   FR: se balancer ; osciller
เป็นตับ[X] (pen tap) EN: in sets ; in waves ; large groups (of) ; great numbers (of) ; a raft (of)   

CMU English Pronouncing Dictionary
WAVES    W EY1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
waves    (v) (w ei1 v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
一石を投じる[いっせきをとうじる, issekiwotoujiru] (exp,v1) to create a stir; to make waves; to raise a question about; to cause a sensation [Add to Longdo]
宇宙電波[うちゅうでんぱ, uchuudenpa] (n) cosmic radio waves [Add to Longdo]
寄せては返す[よせてはかえす, yosetehakaesu] (v5s,vi) (waves) to break on the shore and retreat [Add to Longdo]
逆巻く[さかまく, sakamaku] (v5k,vi) to surge (water or waves) [Add to Longdo]
狂瀾[きょうらん, kyouran] (n) raging waves [Add to Longdo]
極超短波[ごくちょうたんぱ;きょくちょうたんぱ, gokuchoutanpa ; kyokuchoutanpa] (n) ultrahigh frequency; UHF; ultrashort waves [Add to Longdo]
金波[きんぱ, kinpa] (n) golden waves; moonlight [Add to Longdo]
金波銀波[きんぱぎんぱ, kinpaginpa] (n) sparkling waves; waves sparkling in the moonlight or with the light of the rising (setting) sun [Add to Longdo]
銀波[ぎんぱ, ginpa] (n) silvery waves [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
涵淡[hán dàn, ㄏㄢˊ ㄉㄢˋ, ] waves [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
高周波[こうしゅうは, koushuuha] high frequency waves [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top