Search result for

weaver

(51 entries)
(0.0416 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weaver-, *weaver*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weaver[N] ผู้ถักทอสิ่งต่างๆ (โดยเฉพาะเพื่อเลี้ยงชีพ), Syn. webster
weaverbird[N] นกขนาดเล็กชนิดหนึ่งในทวีปเอเชียและแอฟริกา, See also: อยู่ในตระกูล Ploceidae

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
weaver(วี'เวอะ) n. ผู้ทอ,ผู้สาน,ช่างทอผ้า,ช่างสาน,ผู้ปะติดปะต่อ,ผู้ประกอบ,ผู้ร้อย (ดอกไม้) ,ผู้เรียบเรียง,นกจำพวก Ploceus cucullatus

English-Thai: Nontri Dictionary
weaver(n) คนทอผ้า,ผู้ประกอบ,คนร้อยมาลัย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Weaversช่างทอ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is the weaver's workshop and the brass smith forgeนั่นเป็นภาพโรงงานทอผ้า ส่วนนั่นเป็นโรงหลอมเหล็ก Portrait of a Beauty (2008)
Where is the weaver's workshop?โรงทอผ้าอยู่ทางไหน Portrait of a Beauty (2008)
A thousand years ago, a clan of weavers discovered a mystical language hidden in the fabric.เมื่อหลายพันปีก่อน ชนชาวทอผ้ากลุ่มนึง ได้ค้นพบภาษาลึกลับ ซ่อนไว้ในใยผ้า Wanted (2008)
- Mr. Kinnery, Weaver?- อาจารย์คินเนอร์รี่, วีเวอร์ ? Dragonball: Evolution (2009)
They're very rare. I'm a bead weaver, how I make money.กว่าที่พวกเขาจะมาได้เเสนบำบาก ฉันเป็นช่างทอผ้าลูกปัด ฉันจะทำมาหากินยังไง Balm (2009)
Hello, ms. Weaver. How are you today?ฮัลโหล คุณ เวียเวอร์ เปนอย่างไรบ้างวันนี้ The Good Wound (2009)
Ms. Weaver.มิสเวียเวอร์ The Good Wound (2009)
Weaver, lachlan weaver.วีเวอร์ ลาคแลน วีเวอร์ Desert Cantos (2009)
Ms. Weaver.คุณวีเวอร์ Desert Cantos (2009)
Ms. Weaver.มิส เวียเวอร์ Desert Cantos (2009)
Hello, Ms. Weaver. How are you this evening?สวัสดีคุณวีเวอร์ สบายดีไหม Today Is the Day: Part 2 (2009)
Ms weaver.คุณวีเวอร์ To the Lighthouse (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระจาบ[N] weaverbird, Syn. นกกระจาบ, Example: นกกระจาบเกาะอยู่บนหลังคาบ้าน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกขนาดเล็กในวงศ์ Ploceidae มี 3 ชนิด คือ กระจาบธรรมดา กระจาบอกลาย และกระจาบทอง ทำรังด้วยหญ้า ห้อยอยู่กับกิ่งไม้ ปากรังอยู่ด้านล่าง มักอยู่รวมกันเป็นหมู่ กินเมล็ดพืช
นกกระจาบ[N] ricebird, See also: weaverbird, Example: กระจาบฝูงหนึ่งบินผ่านไปเสียงจาบๆ แต่คูนไม่รู้ว่ามันพากันบินไปทางไหน เพราะยามมองออกไปนอกเกวียนก็เห็นแต่ฟ้ากับดินชนกัน, Count unit: ตัว, Thai definition: นกขนาดเล็กในวงศ์ Ploceidae มี 3 ชนิด คือ กระจาบธรรมดา (Ploceus philippinus) กระจาบอกลาย (P. manyar) และกระจาบทอง (P. hypoxanthus) ทำรังด้วยหญ้า ห้อยอยู่กับกิ่งไม้ ปากรังอยู่ด้านล่าง มักอยู่รวมกันเป็นหมู่ กินเมล็ดพืช

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างทอ[n. exp.] (chang thø) EN: weaver   
ช่างทอผ้า[n.] (chang thø phā) EN: weaver   FR: tisserand [m]
คนทอผ้า[n.] (khon thø phā) EN: weaver   FR: tisserand [m]
กระจาบ[n.] (krajāp) EN: weaverbird   FR: alouette [f]
มดแดง[n. exp.] (mot daēng) EN: weaver ant ; tailor ant ; red ant ; yellow ant   FR: fourmi tisserande [f] ; fourmi oecophylle = fourmi œcophylle [m]
นกกระจาบ[n.] (nok krajāp) EN: weaver ; ricebird ; weaverbird   FR: tisserin [m]
นกกระจาบอกลาย[n. exp.] (nok krajāp ok lāi) EN: Streaked Weaver   FR: Tisserin manyar [m] ; Tisserin rayé [m]
นกกระจาบธรรมดา[n. exp.] (nok krajāp thammadā) EN: Baya Weaver   FR: Tisserin Baya [m]
นกกระจาบทอง[n. exp.] (nok krajāp thøng) EN: Asian Golden Weaver   FR: Tisserin doré [m] ; Tisserin à ventre jaune [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WEAVER    W IY1 V ER0
WEAVERS    W IY1 V ER0 Z
WEAVER'S    W IY1 V ER0 Z
WEAVERLING    W IY1 V ER0 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weaver    (n) (w ii1 v @ r)
weavers    (n) (w ii1 v @ z)
weaverbird    (n) (w ii1 v @ b @@ d)
weaverbirds    (n) (w ii1 v @ b @@ d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weber {m}; Weberin {f} | Weber {pl}; Weberinnen {pl}weaver | weavers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
機屋[はたや, hataya] (n) weaver [Add to Longdo]
機織り;機織[はたおり, hataori] (n) weaving; weaver [Add to Longdo]
機織鳥[はたおりどり;ハタオリドリ, hataoridori ; hataoridori] (n) (uk) weaverbird; weaver (any of a number of birds in family Ploceidae that weave elaborate nests) [Add to Longdo]
金襴鳥[きんらんちょう;キンランチョウ, kinranchou ; kinranchou] (n) (uk) red bishop (species of African weaverbird, Euplectes orix) [Add to Longdo]
七夕(P);棚機;棚幡;織女(iK)[たなばた(P);しちせき(七夕), tanabata (P); shichiseki ( tanabata )] (n) (See 五節句) Festival of the Weaver (July 7th); Star Festival (one of the five annual festivals); (P) [Add to Longdo]
織り子[おりこ, oriko] (n) weaver [Add to Longdo]
織工[しょっこう, shokkou] (n) weaver [Add to Longdo]
織女[しょくじょ, shokujo] (n) female weaver; Vega [Add to Longdo]
足長蜘蛛[あしながぐも;アシナガグモ, ashinagagumo ; ashinagagumo] (n) (uk) Tetragnatha praedonia (species of long-jawed orb weaver) [Add to Longdo]
天人鳥[てんにんちょう;テンニンチョウ, tenninchou ; tenninchou] (n) (uk) pin-tailed whydah (species of weaverbird, Vidua macroura) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纺织者[fǎng zhī zhě, ㄈㄤˇ ㄓ ㄓㄜˇ, / ] weaver [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weaver \Weav"er\, n.
   1. One who weaves, or whose occupation is to weave. "Weavers
    of linen." --P. Plowman.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A weaver bird.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) An aquatic beetle of the genus {Gyrinus}. See
    {Whirling}.
    [1913 Webster]
 
   {Weaver bird} (Zool.), any one of numerous species of
    Asiatic, Fast Indian, and African birds belonging to
    {Ploceus} and allied genera of the family {Ploceidae}.
    Weaver birds resemble finches and sparrows in size,
    colors, and shape of the bill. They construct pensile
    nests composed of interlaced grass and other similar
    materials. In some of the species the nest is
    retort-shaped, with the opening at the bottom of the tube.
    
 
   {Weavers' shuttle} (Zool.), an East Indian marine univalve
    shell ({Radius volva}); -- so called from its shape. See
    Illust. of {Shuttle shell}, under {Shuttle}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whirligig \Whirl"i*gig\, n. [Whirl + gig.]
   [1913 Webster]
   1. A child's toy, spun or whirled around like a wheel upon an
    axis, or like a top. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything which whirls around, or in which persons or
    things are whirled about, as a frame with seats or wooden
    horses.
    [1913 Webster]
 
       With a whirligig of jubilant mosquitoes spinning
       about each head.           --G. W. Cable.
    [1913 Webster]
 
   3. A mediaeval instrument for punishing petty offenders,
    being a kind of wooden cage turning on a pivot, in which
    the offender was whirled round with great velocity.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) Any one of numerous species of beetles belonging
    to {Gyrinus} and allied genera. The body is firm, oval or
    boatlike in form, and usually dark colored with a
    bronzelike luster. These beetles live mostly on the
    surface of water, and move about with great celerity in a
    gyrating, or circular, manner, but they are also able to
    dive and swim rapidly. The larva is aquatic. Called also
    {weaver}, {whirlwig}, and {whirlwig beetle}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 weaver
   n 1: a craftsman who weaves cloth
   2: finch-like African and Asian colonial birds noted for their
     elaborately woven nests [syn: {weaver}, {weaverbird}, {weaver
     finch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top