ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strengthening

S T R EH1 NG TH AH0 N IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strengthening-, *strengthening*, strengthen
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Young-Po, you will assist General Heuk-Chi in strengthening national defense.ยองโพ เ้จ้าช่วยท่านนายพลฮุกชินิน ในการเพิ่มการป้องกันเมือง Episode #1.8 (2006)
And you do have a flabby tummy, so we'll need to spend some time strengthening your diaphragm.คุณอาจจะได้รับการขอความช่วยเหลือในการ รับมือกับเหตุการณ์บางอย่างเล็กน้อย ตกลงไหม? The King's Speech (2010)
Planning on strengthening yourself with alcohol?เธอจะกินจนเมามายเพื่อสุขภาพที่ดีงั้นเหรอ? Episode #1.5 (2010)
Look, every time you tell us it was an accident, you're strengthening the story he's gonna use to get out of it-- That you were clumsy, accident-prone.ฟังนะ ทุกครั้งที่คุณบอกว่า เป็นอุบัติเหตุ คุณกำลังสร้างพยานที่แน่นหนา เพื่อให้เขา หนีพ้นจากเรื่องนี้ไปได้ เพราะคุณซุ่มซ่าม Get Carter (2011)
The Formics are rebuilding and strengthening their fleet. We must conquer or die.ฟอร์มิคส์กำลังสร้างยานขึ้นใหม่และเพิ่มความแข็งแกร่งในกองทัพ เราต้องพิชิตชัย ไม่งั้นก็ต้องตาย Ender's Game (2013)
I ask you to have faith that in time our pain will prove strengthening and ultimately a testament to how much Todd mattered and always will.เเต่ขอให้พวกคุณจงมีศรัทธา ความเจ็บปวดของเรา จะพิสูจน์ความแข็งแกร่ง เเละสุดท้ายคือพันธสัญญา Fallen (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strengtheningThe key to raising every soldier into a great warrior is in strengthening training.
strengtheningThe strengthening of competitiveness on export markets is an urgent need.
strengtheningThey confirmed the importance of strengthening global precautions in order to prevent devastating losses.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STRENGTHENING S T R EH1 NG TH AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strengthening (v) strˈɛŋθnɪŋ (s t r e1 ng th n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
関係強化[かんけいきょうか, kankeikyouka] (n, vs) strengthening of relations [Add to Longdo]
強含み[つよふくみ, tsuyofukumi] (n) strengthening; strong tone; strong feeling [Add to Longdo]
強兵[きょうへい, kyouhei] (n) powerful army; strengthening of the military [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strengthen \Strength"en\, v. t. [imp. & p. p. {Strengthened}; p.
   pr. & vb. n. {Strengthening}.]
   1. To make strong or stronger; to add strength to; as, to
    strengthen a limb, a bridge, an army; to strengthen an
    obligation; to strengthen authority.
    [1913 Webster]
 
       Let noble Warwick, Cobham, and the rest, . . .
       With powerful policy strengthen themselves. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To animate; to encourage; to fix in resolution.
    [1913 Webster]
 
       Charge Joshua, and encourage him, and strengthen
       him.                 --Deut. iii.
                          28.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To invigorate; confirm; establish; fortify; animate;
     encourage.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strengthening \Strength"en*ing\, a.
   That strengthens; giving or increasing strength. --
   {Strength"en*ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]
 
   {Strengthening plaster} (Med.), a plaster containing iron,
    and supposed to have tonic effects.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strengthening
   n 1: becoming stronger [ant: {weakening}]
   2: the act of increasing the strength of something [ant:
     {weakening}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top