Search result for

republican

(55 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -republican-, *republican*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
republican[ADJ] เกี่ยวกับสาธารณรัฐ
Republican[N] สมาชิกพรรครีพับริกันของสหรัฐอเมริกา, Syn. registered Republican, conservative
republicanize[VT] ทำให้เป็นสาธารณรัฐ
republicanization[N] การทำให้เป็นสาธารณรัฐ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
republican(รีพับ'ลิเคิน) adj.,n. (ผู้สนับสนุน) เกี่ยวกับสาธารณรัฐ, Republican adj.,n. (สมาชิก) เกี่ยวกับพรรค Republican Partyในอเมริกา

English-Thai: Nontri Dictionary
republican(adj) เกี่ยวกับสาธารณรัฐ
republican(n) ผู้นิยมระบอบสาธารณรัฐ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
republican form of governmentการปกครองแบบสาธารณรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
republicanismสาธารณรัฐนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Republican Seperatist armies vie for the allegiance of neutral planetsกองกำลังแบ่งแยกสาธารณรัฐทั้งหลาย ต่างก็ต้องการการสนับสนุน จากดวงดาวที่เป็นกลาง Ambush (2008)
Toydarian Royal Delegation, this is the Republican envoy, please respond.สภาขุนนางทอยดาเรี่ยน นี่คือยานทูตสหพันธรัฐ ตอบด้วย Ambush (2008)
We were sadly unable to do the taping at Casa Pacifica because of the Coast Guard radio interference, so we ended up at the rather more modest Smith house, which was owned by a local Republican businessman.เราได้แ่ต่เสียดายที่ไม่ได้ ไปอัดเทปกันที่คาซา แปซิฟิคา เพราะคลื่นวิทยุยามชายฝั่ง ส่งสัญญาณรบกวน เราเลยยุติ แล้วย้ายไปที่ดูหรูยิ่งกว่า คือที่คฤหาสถ์สมิธ Frost/Nixon (2008)
He wanted so much for us to stay in Pasadena, marry Republicans, and breed like rabbits.พ่ออยากให้พวกเราอยู่ในพาสซาดีน่ามากๆ แต่งงานกับพวกรีพับลิกัน แล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์เหมือนพวกกระต่าย Julie & Julia (2009)
A Republican would fire you.สมาชิกพรรคจะไล่คุณออก Julie & Julia (2009)
The republican party is going to back me for governor.พรรครีพับลิกันกำลังจะกลับมาเป็นรัฐบาล I Lied, Too. (2009)
Republican chairman sees lily on the news, dumps me, decides to back another horse.ผู้ใหญ่ในรีพับลิกันเห็นลิลลี่ในข่าว ทำให้ผมคงต้องตัดสินใจใหม่ I Lied, Too. (2009)
Started as an independent, then tried to get the republicans to back him for governor.เริ่มจากพรรคอิสระ,แล้วมาอยู่กับรีพับลิกัน ที่นำเขาเข้าไปในรัฐบาลได้ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
I feel like a republican at the kennedy compound.ฉันรู้สึกเหมือนกันนักการเมืองกำลังหาเสียงที่ตึกเคนเนดี้เลย The Grandfather (2009)
My mother was a lifelong Republican.แม่ผมเป็นริพับลิกันมาตลอดน่ะ Remains to Be Seen (2009)
And then get your teeth knocked out by a republican.แล้วก็มีฟันหักกับพวกรีพับลิกัน Comparative Religion (2009)
That republicans say they'll make the major issueเจเรมี่ อัลเลน-คนไข้รายที่ 77 You Don't Know Jack (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
republicanDo you think the Democratic Party will get the better of the Republican Party?
republicanIn the next election, the Democratic Party is expected to get the better of the Republican Party.
republicanIn the past I used to vote for the Democratic ticket, but from now on I'll climb on the Republican bandwagon.
republicanIn the past I used to vote the Democratic ticket, but from now on I'll climb on the Republican's bandwagon.
republicanThe newspaper declared for the Republican candidate.

CMU English Pronouncing Dictionary
REPUBLICAN    R IY0 P AH1 B L AH0 K AH0 N
REPUBLICAN    R AH0 P AH1 B L IH0 K AH0 N
REPUBLICANS    R AH0 P AH1 B L IH0 K AH0 N Z
REPUBLICANS    R IY0 P AH1 B L AH0 K AH0 N Z
REPUBLICAN'S    R IY0 P AH1 B L IH0 K AH0 N Z
REPUBLICANS'    R AH0 P AH1 B L IH0 K AH0 N Z
REPUBLICANS'    R IY0 P AH1 B L IH0 K AH0 N Z
REPUBLICANISM    R AH0 P AH1 B L IH0 K AH0 N IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
republican    (n) (r i1 p uh1 b l i k @ n)
republicans    (n) (r i1 p uh1 b l i k @ n z)
republicanism    (n) (r i1 p uh1 b l i k @ n i z @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Republikaner {m} | Republikaner {pl}republican | republicans [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP [Add to Longdo]
リパブリカン[, ripaburikan] (n) republican [Add to Longdo]
共和[きょうわ, kyouwa] (adj-f) republican; cooperative; (P) [Add to Longdo]
共和主義[きょうわしゅぎ, kyouwashugi] (n,adj-no) republicanism [Add to Longdo]
共和制[きょうわせい, kyouwasei] (n) republicanism; (P) [Add to Longdo]
共和制度[きょうわせいど, kyouwaseido] (n) republicanism [Add to Longdo]
共和政[きょうわせい, kyouwasei] (n) republicanism [Add to Longdo]
共和政治[きょうわせいじ, kyouwaseiji] (n) republican government [Add to Longdo]
共和政体[きょうわせいたい, kyouwaseitai] (n,adj-no) republican form of government [Add to Longdo]
共和党[きょうわとう, kyouwatou] (n) Republican Party; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
共和政体[gòng hé zhèng tǐ, ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄓㄥˋ ㄊㄧˇ, / ] republican system of government [Add to Longdo]
共和党[Gòng hé dǎng, ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄉㄤˇ, / ] Republican Party [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Republican \Re*pub"lic*an\ (r?-p?b"l?-kan), n.
   1. One who favors or prefers a republican form of government.
    [1913 Webster]
 
   2. (U.S.Politics) A member of the Republican party.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.)
    (a) The American cliff swallow. The cliff swallows build
      their nests side by side, many together.
    (b) A South African weaver bird ({Philetaerus socius}).
      These weaver birds build many nests together, under a
      large rooflike shelter, which they make of straw.
      [1913 Webster]
 
   {Red republican}. See under {Red}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Republican \Re*pub"lic*an\ (-l?-kan), a. [F. r['e]publicain.]
   1. Of or pertaining to a republic.
    [1913 Webster]
 
       The Roman emperors were republican magistrates named
       by the senate.            --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Consonant with the principles of a republic; as,
    republican sentiments or opinions; republican manners.
    [1913 Webster]
 
   {Republican party}. (U.S. Politics)
    (a) An earlier name of the Democratic party when it was
      opposed to the Federal party. Thomas Jefferson was its
      great leader.
    (b) One of the existing great parties. It was organized in
      1856 by a combination of voters from other parties for
      the purpose of opposing the extension of slavery, and
      in 1860 it elected Abraham Lincoln president.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 republican
   adj 1: relating to or belonging to the Republican Party; "a
       Republican senator"; "Republican party politics"
   2: having the supreme power lying in the body of citizens
     entitled to vote for officers and representatives responsible
     to them or characteristic of such government; "the United
     States shall guarantee to every state in this union a
     republican form of government"- United States Constitution;
     "a very republican notion"; "so little republican and so much
     aristocratic sentiment"- Philip Marsh; "our republican and
     artistic simplicity"-Nathaniel Hawthorne
   n 1: a member of the Republican Party
   2: an advocate of a republic (usually in opposition to a
     monarchy)
   3: a tributary of the Kansas River that flows from eastern
     Colorado eastward through Nebraska and Kansas [syn:
     {Republican}, {Republican River}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 r
 
 1. , (kıs.) Rabbi, radical railroad, Reaumur, Republican, Rex, right (tiyatroda), River, Road, Royal.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rep.
 
 1. (kıs.) Republic, Republican.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top