ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-paella-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: paella, *paella*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who knew paella was gonna be so complicated? So you've been skipping dinners because you're sad there's not gonna be any more dinners?ใครจะไปรู้ว่า ข้าวผัดสเปนจะทำยากขนาดนั้น ดังนั้นพ่อพลาดอาหารมื้อค่ำ เพราะพ่อเศร้า Dance with Somebody (2012)
I'm not eating paella.ฉันไม่กินพาเอล่านะ Goal II: Living the Dream (2007)
Connie, paella's ready.คอนนี่ อาหารเสร็จแล้ว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Whether revolution or paella Nothing Spanish is simple. Be is Paella or revolution.Ob Revolution oder Paella, nichts Spanisches ist unkompliziert. A Monkey in Winter (1962)
A Paella without shellfish is like warm champagne.Eine Paella ohne Muscheln ist wie Lamm ohne Knoblauch. A Monkey in Winter (1962)
Claire used to say I made the world's best PaellaFür meine Liebste machte ich die beste Paella. A Monkey in Winter (1962)
Mr. Fouquet. The Paella was superb.Lhre Paella war köstlich. A Monkey in Winter (1962)
Do you like paella?Mögen Sie Paella? Suzanne's Career (1963)
One night I cook you both paella.Irgendwann werde ich euch beiden Paella kochen. Gourmet Night (1975)
I make a paella, a surprise tonight.Ich mache eine Paella, eine Überraschung, heute Abend. The Anniversary (1979)
Manuel's making a special paella for tonight, got some champagne, but don't tell her I've remembered yet.Manuel, macht eine spezielle Paella für heute Abend. Habe etwas Sekt, aber sag ihr nichts, dass ich's nicht vergessen habe The Anniversary (1979)
Hi, Mr Fawlty, what time for the paella?Hey, Herr Fawlty, zu welcher Zeit, Paella? The Anniversary (1979)
Mr Fawlty, Manuel says he's cooking a paella.Herr Fawlty, Manuel sagt, dass er eine Paella koche. The Anniversary (1979)
- I can do paella, you know.- Ich kann Paella, weiß Sie. The Anniversary (1979)
Please come. He tell me I not know how to make a paella.Er sagt, ich wisse nicht, wie man Paella macht. The Anniversary (1979)
I tell him paella is Spanish, not cockney stinking eel pie!Ich sag ihm, Paella ist Spanisch, keine stinkende, englische Aalbrühe! The Anniversary (1979)
I make paella like my mama...Ich mache Paella wie meine Mamma... The Anniversary (1979)
I tell him paella is fish dish.Ich sage ihm, Paella ist Fischgericht. The Anniversary (1979)
A soldier's paella needs a fish or a chicken.Für eine gute Paella... Asterix and Caesar (1985)
How's the paella?Und die "Paella"? Year of Enlightment (1986)
He'd probably put you in his paella.Er würde euch wahrscheinlich in seine Paella stecken. It's Alive III: Island of the Alive (1987)
And he cooked paella so well that day!Wie gut er an den Tag Paella machte. Belle Epoque (1992)
That's true. If he'd given me a baby instead of all that paella!Ich hätte lieber einen Sohn gehabt, anstatt soviel Paella! Belle Epoque (1992)
I'm serving paella.Es gibt Paella. Captain Video: Part 1 (1992)
I've loads of paella.Ich habe jede Menge Paella. The Red Squirrel (1993)
They had to come back at 8:30 on the dot to have paella.Und er hat ihnen gesagt, dass sie um genau 20.30 Uhr wiederkommen müssten, um die Paella zu essen. Regarding Buñuel (2000)
A half hour goes by, he puts the paella on the floor, and when they arrive he jumps up and steps on the paella.10 Minuten gehen rum, 15, eine halbe Stunde. Da stellt er die Paella in die Mitte des Zimmers. Wenn sie kommen, stampft er in die Paella. Regarding Buñuel (2000)
He stepped on it and said, "Here's your paella, you don't come late to my house!"Er schmeißt sie runter und stampft rein und sagt: "Da ist eure Paella." "In meinem Haus isst man pünktlich." Regarding Buñuel (2000)
I'm a paella expert.Ich bin eine Paella-Expertin. Sex and Lucía (2001)
I'm your paella chef from Valencia.Ich bin Deine Paellaköchin aus Valencia. Sex and Lucía (2001)
The restaurant in Madrid grew famous thanks to the paellas made by the silent girlDas Restaurant in Madrid wurde bekannt. Dank der paellas die das stille Mädchen zubereitete. Sex and Lucía (2001)
- Paella.- Paella. Berlin Is in Germany (2001)
Like right now... I'm making my famous Coconut Pete's Paella.Gerade bereite ich meine berühmte Paella zu. Club Dread (2004)
Coconut Pete's Paella?Coconut Petes Paella? Club Dread (2004)
Coconut Pete's Paella!Paella mit Kokosnuss! Club Dread (2004)
Gabrielle Solis who lives down the block brought a spicy paella.Gabrielle Solis, die weiter unten wohnt, hatte scharfe Paella dabei. Pilot (2004)
Gabrielle liked her paella piping hot.Gabrielle mochte ihre Paella kochend heiß. Pilot (2004)
The fact that people still insist on serving paella... is simply beyond me.Dass es immer noch Mode sein soll, Paella zu servieren, ist mir unbegreiflich. The Nanny and the Professor (2004)
And garlic soup and paella.Und Knoblauchsuppe und Paella. The Party's Over (2004)
- Paella, gumbo, Lasagna King.- Paella, Gumbo, Lasagne-König? The Party's Over (2004)
I invited friends over and I'm going to cook a "paella".Ich habe Freunde eingeladen und mache gerade eine Paella. Queens (2005)
- How's the "paella"?- Was macht die Paella? Queens (2005)
- He's making a "paella".Er macht Paella. Queens (2005)
Risotto with mushrooms or paella?Risotto mit Pilzen oder Paella? Melissa P. (2005)
People eat ham, lentils, Paella. Food.Wir Menschen essen Schinken, Linsen, Paella, Essen. Aislados (2005)
- You have paella for breakfast?- Frühstückst du Paella? Aislados (2005)
cocido, paella, fabada, gazpacho, and in the other, posh food:Eintopf, Paella, Fabada, Gazpacho, und bei euch Blödsinn, der nicht satt macht: Aislados (2005)
And here is the paella!Paella! Lead, Follow, or Get Out of the Way (2006)
- It's paella.- Es ist Paella. Partings (2006)
Lorelai, eat your paella.Lorelai, iss deine Paella. Partings (2006)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Paella { f } [ cook. ]paella [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パエリア;パエリヤ;パエーリャ;パエリャ;パエジャ;パエージャ[paeria ; paeriya ; pae-rya ; paerya ; paeja ; pae-ja] (n) paella (Spanish rice dish) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  paella
      n 1: saffron-flavored dish made of rice with shellfish and
           chicken

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top