Search result for

natural gas

(38 entries)
(0.0347 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -natural gas-, *natural gas*, natural ga
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
natural gas[N] แก๊ซธรรมชาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
natural gasแก๊สธรรมชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
natural gasolene; casing head gasoleneแกโซลีนธรรมชาติ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
natural gasoline; condensate; distillateแก๊สธรรมชาติเหลว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Natural gasก๊าซธรรมชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Natural Gasก๊าซธรรมชาติ
เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดเบา ซึ่งประกอบด้วยธาตุคาร์บอน (C) ตั้งแต่ 1-4 อะตอม กับไฮโดรเจน (H) จับตัวกันเป็นโมเลกุลโดยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ตามชั้นหินดินเป็นเวลาหลายร้อยล้านปี เนื่องจากความร้อนและความกดดันจึงแปรสภาพเป็นก๊าซธรรมชาติ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีสถานะเป็นก๊าซที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ เบากว่าอากาศ ก๊าซธรรมชาติประกอบด้วยก๊าซมีเทน (CH4) เป็นส่วนใหญ่ และอาจมีก๊าซอีเทน (C2H6) โปรเพน (C3H8) และบิวเทน(C4H10) ปนอยู่บ้าง นอกจากนี้ก็อาจมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน ฮีเลียม ไอน้ำ ปนอยู่ด้วย ประโยชน์ของก๊าซธรรมชาติ คือ ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมี [ปิโตรเลี่ยม]
Natural gasก๊าซธรรมชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Natural gasก๊าซธรรมชาติ
ไฮโดรคาร์บอน (เช่น มีเธน, อีเธน, หรือ โพรเพน) ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติใต้ผิวโลกซึ่งอยู่ในสถานะก๊าซที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศภายใต้ภาวะปกติ แต่ประกอบด้วยกำมะถันรวมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20.0 grains ต่อ 100 ลบ.ฟ.มาตรฐาน นอกจากนั้นยังต้องประกอบไปด้วยมีเธนอย่างน้อยร้อยละ 70 โดยปริมาตรหรือมีค่า gross calorific ระหว่าง 950 และ 1,100 บีทียูต่อ ลบ.ฟ.มาตรฐาน ก๊าซธรรมชาติไม่รวมถึงก๊าซดังต่อไปนี้ ก๊าซจากหลุมฝังกลบ, digester gas, ก๊าซจากการกลั่นน้ำมัน, sour gas, blast furnace gas, coal-derived gas, producer gas, coke oven gas, หรือก๊าซอื่นใดที่มีองค์ประกอบของกำมะถันหรือ heating value เปลี่ยนแปลงสูงมาก คือไม่คงที่ [สิ่งแวดล้อม]
Natural Gas แก๊สธรรมชาติ
คือสารไฮโตรคาร์บอนที่มีสภาพเป็นแก๊สทุกชนิด ไม่ว่าชื้นหรือแห้ง ที่ ผลิตได้จากหลุมน้ำมันหรือหลุมแก๊ส และให้ความหมายรวมถึงแก๊สที่เหลือ จากการแยกไฮโตรคาร์บอนในสภาพของเหลว หรือสารพลอยได้ ออกจากแก๊สขึ้นด้วย [สิ่งแวดล้อม]
natural gasก๊าซธรรมชาติ, แก๊สที่พบตามบ่อน้ำหรือบ่อแก๊สธรรมชาติ เป็นของผสมของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นมีเทนและอีเทน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Natural gas in submerged landsก๊าซธรรมชาติในพื้นดินใต้ทะเล [TU Subject Heading]
Natural Gas Liquidก๊าซโซลีนธรรมชาติ
ไฮโดรคาร์บอนซึ่งสามารถแยกออกมาในรูปของเหลวจากการผลิตก๊าซธรรมชาติ มีอีเทน แอลพีจี และเพนเทน เป็นองค์ประกอบหลัก [ปิโตรเลี่ยม]
Natural gas pipelinesท่อส่งก๊าซธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Natural gas vehicleก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Within the next few minutes, that room is going to be saturated with natural gas.ในอีก 5 นาที มันจะฟุ้งเต็มห้อง Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
There's a lot of natural gas to be had in Louisiana.หลุยส์เซียน่ามีก๊าซธรรมชาติมากมาย Beautifully Broken (2010)
Well, I'd like to talk to her about an excitin' opportunity to sell her natural gas lease rights for what could prove to be a substantial amount of money.ผมต้องการมาเสนอโอกาสดีๆให้เธอ ให้เธอทำสัญญาให้เช่าซื้อก๊าซธรรมชาติ สิ่งที่ได้แน่ๆคือ เม็ดเงินมากมายมหาศาล If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
Well, uh, Maxine's house might be sittin' on a fuckload of natural gas.ใต้บ้านของแมกซีนมีก๊าซธรรมชาติอยู่ If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
Yeah. Yeah, you and me, and then we could split all the natural gas money.ใช่ นายกับฉัน แล้วเราจะขายก๊าซจนรวยเละ If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
Now, either you tell Maxine about that natural gas offer, or I will.เอาล่ะนายจะเป็นคนบอกแมกซีน หรือจะให้ฉันบอก If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
I'd like to talk to her about an excitin' opportunity to sell her natural gas lease rights for a substantial amount of money.ผมมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นมาเสนอ ให้เธอทำสัญญาให้เช่าซื้อก๊าซธรรมชาติ สิ่งที่ได้แน่ๆคือเงินมหาศาล I'm Alive and on Fire (2011)
Now, either you tell Maxine about that natural gas offer, or I will.นายจะบอกแมกซีนเรื่องก๊าซ หรือจะให้ฉันบอกเอง I'm Alive and on Fire (2011)
Zetrov holds the bulk of Russia's oil and natural gas leases, as well as finance, media, aviation, and sports.ซีต็อฟ ถือเป็นกลุ่มหลักของน้ำมันในประเทศรัศเซีย และมีสัญญาเกี่ยวกับพวกก๊าซธรรมชาติ เช่นเดียวกับเรื่องการเงิน Game Change (2011)
People need natural gas, so for the most part, Tritak should keep a steady price, but it shot up 600% recently because of a buy frenzy initiated at Baylor Zimm.ผู้คนต้องการก๊าซธรรมชาติ ซึ่งที่จริงแล้ว ไทรแท็คควรจะ รักษาระดับราคาให้คงที่ แต่มันพรุ่งขึ้นไปถึง 600% เมื่อเร็วๆนี้ Risk (2012)
Companies dig down and fracture shale beds to release natural gas.บริษัทต่างๆขุดเจาะและแยกชั้นหิน เพื่อปล่อยก๊าซธรรมชาติออกมา Risk (2012)
The only thing that the Turks and the Georgians would undermine with their pipeline is Russia's monopoly on the Eastern European natural gas market.สิ่งเดียวที่พวกเติร์กและจอร์เจียน ต้องขัดแย้งเรื่องท่อส่งแก๊ส ก็คือ การผูกขาดของรัสเซียในตลาดแก๊สธรรมชาติ ของยุโรปตะวันออก Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
natural gasThis car runs on natural gas.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก๊าซธรรมชาติ[N] natural gas, Syn. ปิโตรเลียม, Example: ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าแร่ธาตุน้ำมันก๊าซธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์, Thai definition: น้ำมันจากดินที่นำมากลั่นเป็น้ำเชื้อเพลิง เป็นน้ำมันดิบที่ประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนและสารอินทรีย์อื่นๆ อีกมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก๊สธรรมชาติ[n. exp.] (kaēt thammachāt) EN: natural gas   FR: gaz naturel [m]
ก๊าซหุงต้ม[n. exp.] (kāt hung tom) EN: liquid propane gas ; LPG ; LNG ; liquid natural gas   
ก๊าซธรรมชาติ[n. exp.] (kāt thammachāt) EN: natural gas   FR: gaz naturel [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
液化天然ガス[えきかてんねんガス, ekikatennen gasu] (n) liquefied natural gas; LNG [Add to Longdo]
天然ガス[てんねんガス, tennen gasu] (n) natural gas; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天然气[tiān rán qì, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄑㄧˋ, / ] natural gas [Add to Longdo]
天燃气[tiān rán qì, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄑㄧˋ, / ] natural gas (fuel) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Natural \Nat"u*ral\ (?; 135), a. [OE. naturel, F. naturel, fr.
   L. naturalis, fr. natura. See {Nature}.]
   1. Fixed or determined by nature; pertaining to the
    constitution of a thing; belonging to native character;
    according to nature; essential; characteristic; innate;
    not artificial, foreign, assumed, put on, or acquired; as,
    the natural growth of animals or plants; the natural
    motion of a gravitating body; natural strength or
    disposition; the natural heat of the body; natural color.
    [1913 Webster]
 
       With strong natural sense, and rare force of will.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Conformed to the order, laws, or actual facts, of nature;
    consonant to the methods of nature; according to the
    stated course of things, or in accordance with the laws
    which govern events, feelings, etc.; not exceptional or
    violent; legitimate; normal; regular; as, the natural
    consequence of crime; a natural death; anger is a natural
    response to insult.
    [1913 Webster]
 
       What can be more natural than the circumstances in
       the behavior of those women who had lost their
       husbands on this fatal day?      --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Having to do with existing system to things; dealing with,
    or derived from, the creation, or the world of matter and
    mind, as known by man; within the scope of human reason or
    experience; not supernatural; as, a natural law; natural
    science; history, theology.
    [1913 Webster]
 
       I call that natural religion which men might know .
       . . by the mere principles of reason, improved by
       consideration and experience, without the help of
       revelation.              --Bp. Wilkins.
    [1913 Webster]
 
   4. Conformed to truth or reality; as:
    (a) Springing from true sentiment; not artificial or
      exaggerated; -- said of action, delivery, etc.; as, a
      natural gesture, tone, etc.
    (b) Resembling the object imitated; true to nature;
      according to the life; -- said of anything copied or
      imitated; as, a portrait is natural.
      [1913 Webster]
 
   5. Having the character or sentiments properly belonging to
    one's position; not unnatural in feelings.
    [1913 Webster]
 
       To leave his wife, to leave his babes, . . .
       He wants the natural touch.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Connected by the ties of consanguinity. especially,
    Related by birth rather than by adoption; as, one's
    natural mother. "Natural friends." --J. H. Newman.
    [1913 Webster +PJC]
 
   7. Hence: Begotten without the sanction of law; born out of
    wedlock; illegitimate; bastard; as, a natural child.
    [1913 Webster]
 
   8. Of or pertaining to the lower or animal nature, as
    contrasted with the higher or moral powers, or that which
    is spiritual; being in a state of nature; unregenerate.
    [1913 Webster]
 
       The natural man receiveth not the things of the
       Spirit of God.            --1 Cor. ii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   9. (Math.) Belonging to, to be taken in, or referred to, some
    system, in which the base is 1; -- said of certain
    functions or numbers; as, natural numbers, those
    commencing at 1; natural sines, cosines, etc., those taken
    in arcs whose radii are 1.
    [1913 Webster]
 
   10. (Mus.)
     (a) Produced by natural organs, as those of the human
       throat, in distinction from instrumental music.
     (b) Of or pertaining to a key which has neither a flat
       nor a sharp for its signature, as the key of C major.
     (c) Applied to an air or modulation of harmony which
       moves by easy and smooth transitions, digressing but
       little from the original key.
     (d) Neither flat nor sharp; -- of a tone.
     (e) Changed to the pitch which is neither flat nor sharp,
       by appending the sign [natural]; as, A natural.
       --Moore (Encyc. of Music).
       [1913 Webster +PJC]
 
   11. Existing in nature or created by the forces of nature, in
     contrast to production by man; not made, manufactured, or
     processed by humans; as, a natural ruby; a natural
     bridge; natural fibers; a deposit of natural calcium
     sulfate. Opposed to {artificial}, {man-made},
     {manufactured}, {processed} and {synthetic}. [WordNet
     sense 2]
     [PJC]
 
   12. Hence: Not processed or refined; in the same statre as
     that existing in nature; as, natural wood; natural foods.
     [PJC]
 
   {Natural day}, the space of twenty-four hours. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Natural fats}, {Natural gas}, etc. See under {Fat}, {Gas}.
    etc.
 
   {Natural Harmony} (Mus.), the harmony of the triad or common
    chord.
 
   {Natural history}, in its broadest sense, a history or
    description of nature as a whole, including the sciences
    of {botany}, {Zoology}, {geology}, {mineralogy},
    {paleontology}, {chemistry}, and {physics}. In recent
    usage the term is often restricted to the sciences of
    botany and Zoology collectively, and sometimes to the
    science of zoology alone.
 
   {Natural law}, that instinctive sense of justice and of right
    and wrong, which is native in mankind, as distinguished
    from specifically revealed divine law, and formulated
    human law.
 
   {Natural modulation} (Mus.), transition from one key to its
    relative keys.
 
   {Natural order}. (Nat. Hist.) See under {order}.
 
   {Natural person}. (Law) See under {person}, n.
 
   {Natural philosophy}, originally, the study of nature in
    general; the natural sciences; in modern usage, that
    branch of physical science, commonly called {physics},
    which treats of the phenomena and laws of matter and
    considers those effects only which are unaccompanied by
    any change of a chemical nature; -- contrasted with
    {mental philosophy} and {moral philosophy}.
 
   {Natural scale} (Mus.), a scale which is written without
    flats or sharps.
 
   Note: Model would be a preferable term, as less likely to
      mislead, the so-called artificial scales (scales
      represented by the use of flats and sharps) being
      equally natural with the so-called natural scale.
 
   {Natural science}, the study of objects and phenomena
    existing in nature, especially biology, chemistry, physics
    and their interdisciplinary related sciences; {natural
    history}, in its broadest sense; -- used especially in
    contradistinction to {social science}, {mathematics},
    {philosophy}, {mental science} or {moral science}.
 
   {Natural selection} (Biol.), the operation of natural laws
    analogous, in their operation and results, to designed
    selection in breeding plants and animals, and resulting in
    the survival of the fittest; the elimination over time of
    species unable to compete in specific environments with
    other species more adapted to survival; -- the essential
    mechanism of evolution. The principle of natural selection
    is neutral with respect to the mechanism by which
    inheritable changes occur in organisms (most commonly
    thought to be due to mutation of genes and reorganization
    of genomes), but proposes that those forms which have
    become so modified as to be better adapted to the existing
    environment have tended to survive and leave similarly
    adapted descendants, while those less perfectly adapted
    have tended to die out through lack of fitness for the
    environment, thus resulting in the survival of the
    fittest. See {Darwinism}.
 
   {Natural system} (Bot. & Zool.), a classification based upon
    real affinities, as shown in the structure of all parts of
    the organisms, and by their embryology.
 
       It should be borne in mind that the natural system
       of botany is natural only in the constitution of its
       genera, tribes, orders, etc., and in its grand
       divisions.              --Gray.
    
 
   {Natural theology}, or {Natural religion}, that part of
    theological science which treats of those evidences of the
    existence and attributes of the Supreme Being which are
    exhibited in nature; -- distinguished from {revealed
    religion}. See Quotation under {Natural}, a., 3.
 
   {Natural vowel}, the vowel sound heard in urn, furl, sir,
    her, etc.; -- so called as being uttered in the easiest
    open position of the mouth organs. See {Neutral vowel},
    under {Neutral} and Guide to Pronunciation, [sect] 17.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Syn: See {Native}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 natural gas \natural gas\ n.
   The combustible gas found associated with petroleum deposits,
   and also in other geological formations, comprised
   predominantly of methane plus variable other constitutents.
   It is an important source of energy, and is transported long
   distances by pipelines, or in a liquefied state in tankers,
   for commercial distribution. Some natural gas deposits
   contain helium, and comprise the primary source of that rare
   element.
 
   Syn: gas.
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 natural gas
   n 1: a fossil fuel in the gaseous state; used for cooking and
      heating homes [syn: {natural gas}, {gas}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top