Search result for

molasses

(30 entries)
(0.0789 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -molasses-, *molasses*, molasse
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
molasses[N] กากน้ำตาล
molasses[N] น้ำเชื่อมข้นที่เหลือจากการตกผลึกของน้ำตาล, Syn. treacle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
molasses(มะแลส'ซิซ) n. น้ำเชื่อมหวานข้นที่เป็นส่วนที่เหลือจากการตกผลึกของน้ำตาล, Syn. syrup

English-Thai: Nontri Dictionary
molasses(n) น้ำอ้อย,กากน้ำตาล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
molassesกากน้ำตาล, ของเหลวข้นคล้ายน้ำเชื่อมมีสีน้ำตาลเข้ม  เป็นของเหลือจากการตกผลึกแยกเอาน้ำตาลบางส่วนออกแล้วในกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายจากอ้อย ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล ผงชูรส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Molassesน้ำเหลืองน้ำตาล, กากน้ำตาล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Molasses.กากน้ำตาล The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Is it candy floss? Molasses.สารไหนหรือเปล่า หรือกากน้ำตาล Sherlock Holmes (2009)
Molasses, dang nabit!กากน้ำตาล แย่จริง Ball and Chain (2010)
Medical info like that is molasses slow to get, unless I...ข้อมูลทางการแพทย์แบบนี้ หาได้ช้าหน่อย นอกเสียแต่ว่าฉัน... Safe Haven (2010)
Why would I waste my time on rum, tobacco, molasses and dates when you have a more valuable cargo onboard?ทำไมข้าจะต้องเสียเวลากับเหล้ารัม ยาสูบ และกากน้ำตาลไร้ค่า ในเมื่อแกมี ของล้ำค่าอยู่บนเรือนี้ The Adventures of Tintin (2011)
You get the molasses out your ass, you keep your goddamn eyeballs off me.เพราะงั้นพวกแกเลิกจ้องฉันซะที เก็บแรงไว้เดินเถอะ Django Unchained (2012)
Oh, believe me, no one loves that molasses bread more than I do.โอ้ เชื่อฉันสิคะ ไม่มีใครชอบ ขนมปังกากน้ำตาลมากไปกว่าฉันหรอกค่ะ Welcome to Briarcliff (2012)
And we'd push through that snow like it was molasses.และเรารินหิมะออกมันคล้ายกับกากน้ำตาล Saving Mr. Banks (2013)
Not easy finding molasses in wartime.ไม่ง่ายเลยที่จะหาเหล้ารัมในช่วงสงคราม And Now His Watch Is Ended (2013)
♪ Salt pork and molasses ♪ Ooh, ooh ♪#หมูโรยเกลือกับกากน้ำตาล# #อู อู # Diva (2013)
The Celts believed All Hallows' Eve to be a sacred time when the souls of lost loved ones walked the earth and were honored with prayer, not face paint and molasses-based faux blood.ชาวเคลท์เชื่อว่าคืนก่อนวันฉลองนักบุญ เป็นเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ และวิญญาณที่จากไปของผู้ที่เรารัก Dead Men Tell No Tales (2015)
Y'all ought to be grateful. I can take back that molasses.พวกคุณควรจะขอบคุณ ฉันเอาน้ำเชื่อมกลับไปได้ Free State of Jones (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กากน้ำตาล[N] molasses, Example: กากน้ำตาลเป็นผลิตผลพลอยได้จากการทำน้ำตาล, Thai definition: ของเหลวข้นเหนียวสีคล้ำที่ได้จากการกลั่นน้ำตาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กากน้ำตาล[n. exp.] (kāk nāmtān) EN: molasses   FR: mélasse [f]
น้ำเชื่อม[n.] (nāmcheūam) EN: sirup ; treacle ; molasses   FR: sirop [m] ; mélasse [f]
น้ำอ้อย[n.] (nām øi) EN: molasses ; cane juice   FR: mélasse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOLASSES    M AH0 L AE1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
molasses    (n) (m @1 l a1 s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
さとうきび糖;サトウキビ糖;砂糖黍糖[さとうきびとう(さとうきび糖;砂糖黍糖);サトウキビとう(サトウキビ糖), satoukibitou ( satoukibi tou ; satou kibi tou ); satoukibi tou ( satoukibi tou )] (n) cane sugar; sugar cane juice; sugar cane molasses [Add to Longdo]
糖蜜[とうみつ, toumitsu] (n,adj-no) molasses [Add to Longdo]
蜜豆[みつまめ, mitsumame] (n) {food} mixture of boiled beans, jelly cubes, fruit pieces and molasses [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糖蜜[táng mì, ㄊㄤˊ ㄇㄧˋ, ] molasses; syrup [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Molasses \Mo*las"ses\, n. [F. m['e]lasse, cf. Sp. melaza, Pg.
   mela[,c]o, fr. L. mellaceus honeylike, honey-sweet, mel,
   mellis, honey. See {Mellifluous}, and cf. {Melasses}.]
   The thick, brown or dark colored, viscid, uncrystallizable
   sirup which drains from sugar, in the process of manufacture;
   any thick, viscid, sweet sirup made from vegetable juice or
   sap, as of the sorghum or maple. See {Treacle}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 molasses
   n 1: thick dark syrup produced by boiling down juice from sugar
      cane; especially during sugar refining

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top