ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meinung

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meinung-, *meinung*
German-Thai: Longdo Dictionary
Meinung(n) die, pl. Meinungen| ความเห็น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meinung {f}; Ansicht {f}; Anschauung {f} | Meinungen {pl} | meiner Meinung nach; meiner Ansicht nach | ohne eigene Meinung | sich eine Meinung bilden | öffentliche Meinung {f}opinion | opinions | in my opinion | without a personal opinion | to form an opinion | public opinion [Add to Longdo]
Meinung {f} | Meinungen {pl}sentence | sentences [Add to Longdo]
Meinung {f}; Gutachten {n}opinion [Add to Longdo]
Meinung {f}; Ansicht {f}estimation [Add to Longdo]
Meinungsaustausch {m}change of views [Add to Longdo]
Meinungsbefragung {f}opinion poll [Add to Longdo]
Meinungsbildung {f} | öffentliche Meinungsbildung {f}forming of an opinion; opinion-forming | shaping of public opinion [Add to Longdo]
Meinungsforscher {m}; Meinungsforscherin {f}(opinion) pollster; poll-taker [Add to Longdo]
Meinungsforschung {f}opinion polling; canvassing [Add to Longdo]
Meinungsfreiheit {f}freedom of opinion [Add to Longdo]
Meinungsmacher {m}spindoctor [Add to Longdo]
Meinungsumfrage {f}public-opinion poll [Add to Longdo]
Meinungsverschiedenheit {f}difference of opinion [Add to Longdo]
Meinungsverschiedenheit {f}dissension [Add to Longdo]
Meinungsverschiedenheiten {pl}bad blood [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
思惑[おもわく, omowaku] Meinung, Ansicht, Erwartung [Add to Longdo]
意見[いけん, iken] Meinung, Ansicht [Add to Longdo]
見解[けんかい, kenkai] Meinung, Ansicht [Add to Longdo]
言い分[いいぶん, iibun] Meinung, Einwand [Add to Longdo]
[せつ, setsu] Meinung, Theorie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Meinung /mainuŋ/ 
   idea; mind; opinion; sentence

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top