Search result for

magnetic field

(42 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magnetic field-, *magnetic field*, magnetic fiel
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magnetic field[N] สนามแม่เหล็ก, Syn. magnetic flux

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
magnetic fieldสนามแม่เหล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
MAGNETIC magnetic field(n) สนามแม่เหล็ก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
magnetic fieldสนามแม่เหล็ก, สนามแม่เหล็ก สนามของแรงซึ่งมีอยู่รอบ ๆ แท่งแม่เหล็กหรือรอบ ๆ ตัวนำ ที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก คือ บริเวณที่อนุภาคไฟฟ้าเคลื่อนที่เข้าไปแล้วมีแรงกระทำต่ออนุภาคนั้น ขนาดของสนามแม่เหล็กเท่ากับปริมาณของเส้นแรงแม่เหล็กหรือฟลักซ์แม่เหล็กต่อหน่วยพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Magnetic Fieldสนามแม่เหล็กไฟฟ้า, สนามแม่เหล็ก [การแพทย์]
Magnetic Field, Oscillatingสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนค่าความเข้มต่างกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The magnetic field of the planet is bleeding out.สนามแม่เหล็กของดาวนี้กำลังลด Dead Space: Downfall (2008)
The magnetic fields have decreased by more than 80 percent in the last 48 hours.สนามแม่เล็กลดลง กว่า80เปอร์ ใน48ชั่วโมงที่ผ่านมา 2012 (2009)
The data also shows the Earth's poles have reversed their magnetic fields.ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่า ขั้วโลกทั้งสอง ได้กลับสนามแม่เหล็กของมัน 2012 (2009)
Well, we've just flown through the corona, which is even hotter, to say nothing of magnetic fields, gravitational stresses.เออ พวกเราแค่บินอยู่ในโคโรนา แต่อันนี้ร้อนกว่ามาก ไม่มีอะไรในสนามพลังแม่เหล็ก Light (2009)
Were highly responsive to magnetic fields.จะตอบสนองอย่างรุนแรง ต่อสนามแม่เหล็ก Of Human Action (2009)
Measure the magnetic field... and the natural electromagnetic environment.และสนามแม่เหล็กไฟฟ้าตามสภาพแวดล้อมธรรมชาติ Insidious (2010)
You've seen a few examples of the crude stimuli, when we apply magnetic Fields. But what about natural stimuli?เหล่านี้เป็นเหตุการณ์สั้น ๆ ที่มี ผลกระทบที่มีประสิทธิภาพในคน Is There a Creator? (2010)
A strong magnetic field will disrupt the portal, which is why the prisoners of Inostranka couldn't be transported that way, being too close to polar anomalies.สนามแม่เหล็กแรงสูงจะทำลายประตูมิติ เหตุนั้นนักโทษของอินอสทรานก้า จึงถูกขนส่งไปแบบนั้นไม่ได้ Turnabout (2011)
You need to create a strong magnetic field at the site or physically remove the uranium from the plant before he can act.คุณต้องสร้างสนามแม่เหล็กแรงสูงที่นั้น หรือเอายูเรเนียมออกมา ก่อนที่เขาจะลงมือ Turnabout (2011)
We have a research lab at Camp Pendleton with an ion engine that can generate a strong magnetic field, sir, so that even if their location is discovered, they'd be protected from Thomas' technology.เรามีแล็บที่แคมป์เพนเดิลตัน กับเครื่องอิออนที่สร้าง สนามแม่เหล็กแรงสูง Turnabout (2011)
A textbook magnetic field.สนามแม่เหล็กตามตำราเป๊ะ From Up on Poppy Hill (2011)
It's a magnetic field generator to knock out the video feed to the cameras.เครื่องสร้างสนามแม่เหล็ก ตัวตัดสัญญาณวิดีโอที่ไปยังกล้อง Demons (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
magnetic fieldSo pigeons can find their way home with the help of the Earth's magnetic field.
magnetic fieldSo the pigeon can feel the magnetic field on its head, but it can't feel the Earth's magnetic field.
magnetic fieldSo there is a magnetic field around earth.
magnetic fieldThe magnetite is attracted to the earth's magnetic field.
magnetic fieldThe magnets, of course, have a magnetic field around them.
magnetic fieldThis may be because they could not use the earth's magnetic field.
magnetic fieldTo learn the answer you must know a little about the magnetic field around the world.
magnetic fieldWhile the magnetic field of the world is far way.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนามแม่เหล็ก[N] magnetic field, Syn. สนามไฟฟ้า, Example: เราสามารถตรวจสอบว่าบริเวณใดมีสนามแเม่เหล็กหรือไม่โดยใช้เข็มทิศ, Thai definition: ส่วนที่อยู่บริเวณโดยรอบแม่เหล็กที่ทำให้แม่เหล็กดูดสารบางอย่างได้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Magnetfeld {n} | Magnetfelder {pl}magnetic field | magnetic fields [Add to Longdo]
Magnetometer {n}magnetic field meter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マクスウェルの方程式[マクスウェルのほうていしき, makusuueru nohouteishiki] (n) Maxwell's equations (summarizing the classical properties of the electromagnetic field) [Add to Longdo]
永久磁場[えいきゅうじば, eikyuujiba] (n) permanent magnetic field [Add to Longdo]
磁界[じかい, jikai] (n) magnetic field [Add to Longdo]
磁場[じば(P);じじょう, jiba (P); jijou] (n) (1) magnetic field; (2) ambience; atmosphere; focal point; (P) [Add to Longdo]
電磁界[でんじかい, denjikai] (n) {comp} electromagnetic field [Add to Longdo]
電磁場[でんじば, denjiba] (n) electromagnetic field [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
磁场[cí chǎng, ㄘˊ ㄔㄤˇ, / ] magnetic field [Add to Longdo]
磁感应强度[cí gǎn yìng qiáng dù, ㄘˊ ㄍㄢˇ ˋ ㄑㄧㄤˊ ㄉㄨˋ, / ] magnetic field density [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
磁界[じかい, jikai] magnetic field [Add to Longdo]
電磁界[でんじかい, denjikai] electromagnetic field [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 magnetic field \magnetic field\ n. (Physics)
   The space around a magnet through which it exerts magnetic
   force; a field of force surrounding a permanent magnet,
   electrical current, or a moving charged particle; called also
   {magnetic flux} and {field of magnetic force}.
   [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 field \field\ (f[=e]ld), n. [OE. feld, fild, AS. feld; akin to
   D. veld, G. feld, Sw. f[aum]lt, Dan. felt, Icel. fold field
   of grass, AS. folde earth, land, ground, OS. folda.]
   1. Cleared land; land suitable for tillage or pasture;
    cultivated ground; the open country.
    [1913 Webster]
 
   2. A piece of land of considerable size; esp., a piece
    inclosed for tillage or pasture.
    [1913 Webster]
 
       Fields which promise corn and wine.  --Byron.
    [1913 Webster]
 
   3. A place where a battle is fought; also, the battle itself.
    [1913 Webster]
 
       In this glorious and well-foughten field. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       What though the field be lost?    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. An open space; an extent; an expanse. Esp.:
    (a) Any blank space or ground on which figures are drawn
      or projected.
    (b) The space covered by an optical instrument at one
      view; as, wide-field binoculars.
      [1913 Webster + PJC]
 
         Without covering, save yon field of stars.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Ask of yonder argent fields above. --Pope.
      [1913 Webster]
 
   5. (Her.) The whole surface of an escutcheon; also, so much
    of it is shown unconcealed by the different bearings upon
    it. See Illust. of {Fess}, where the field is represented
    as gules (red), while the fess is argent (silver).
    [1913 Webster]
 
   6. An unresticted or favorable opportunity for action,
    operation, or achievement; province; room.
    [1913 Webster]
 
       Afforded a clear field for moral experiments.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   7. (Sports) An open, usually flat, piece of land on which a
    sports contest is played; a playing field; as, a football
    field; a baseball field.
 
   Syn: playing field, athletic field, playing area.
     [PJC]
 
   8. Specifically: (Baseball) That part of the grounds reserved
    for the players which is outside of the diamond; -- called
    also {outfield}.
    [1913 Webster]
 
   9. A geographic region (land or sea) which has some notable
    feature, activity or valuable resource; as, the diamond
    fields of South Africa; an oil field; a gold field; an ice
    field.
    [WordNet 1.6]
 
   10. A facility having an airstrip where airplanes can take
     off and land; an airfield.
 
   Syn: airfield, landing field, flying field, aerodrome.
     [WordNet 1.6]
 
   11. A collective term for all the competitors in any outdoor
     contest or trial, or for all except the favorites in the
     betting.
     [1913 Webster]
 
   12. A branch of knowledge or sphere of activity; especially,
     a learned or professional discipline; as, she's an expert
     in the field of geology; in what field did she get her
     doctorate?; they are the top company in the field of
     entertainment.
 
   Syn: discipline, subject, subject area, subject field, field
     of study, study, branch of knowledge.
     [WordNet 1.6]
 
   Note: Within the master text files of this electronic
      dictionary, where a word is used in a specific sense in
      some specialized field of knowledge, that field is
      indicated by the tags: () preceding that sense of the
      word.
      [PJC]
 
   13. A location, usually outdoors, away from a studio or
     office or library or laboratory, where practical work is
     done or data is collected; as, anthropologists do much of
     their work in the field; the paleontologist is in the
     field collecting specimens. Usually used in the phrase
 
   {in the field}.
    [WordNet 1.6]
 
   14. (Physics) The influence of a physical object, such as an
     electrically charged body, which is capable of exerting
     force on objects at a distance; also, the region of space
     over which such an influence is effective; as, the
     earth's gravitational field; an electrical field; a
     magnetic field; a force field.
     [PJC]
 
   15. (Math.) A set of elements within which operations can be
     defined analagous to the operations of addition,
     subtraction, multiplication, and division on the real
     numbers; within such a set of elements addition and
     multiplication are commutative and associative and
     multiplication is distributive over addition and there
     are two elements 0 and 1; a commutative division ring;
     as, the set of all rational numbers is a field.
     [WordNet 1.6]
 
   Note: Field is often used adjectively in the sense of
      belonging to, or used in, the fields; especially with
      reference to the operations and equipments of an army
      during a campaign away from permanent camps and
      fortifications. In most cases such use of the word is
      sufficiently clear; as, field battery; field
      fortification; field gun; field hospital, etc. A field
      geologist, naturalist, etc., is one who makes
      investigations or collections out of doors. A survey
      uses a field book for recording field notes, i.e.,
      measurment, observations, etc., made in field work
      (outdoor operations). A farmer or planter employs field
      hands, and may use a field roller or a field derrick.
      Field sports are hunting, fishing, athletic games, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Coal field} (Geol.) See under {Coal}.
 
   {Field artillery}, light ordnance mounted on wheels, for the
    use of a marching army.
 
   {Field basil} (Bot.), a plant of the Mint family ({Calamintha
    Acinos}); -- called also {basil thyme}.
 
   {Field colors} (Mil.), small flags for marking out the
    positions for squadrons and battalions; camp colors.
 
   {Field cricket} (Zool.), a large European cricket ({Gryllus
    campestric}), remarkable for its loud notes.
 
   {Field day}.
     (a) A day in the fields.
     (b) (Mil.) A day when troops are taken into the field for
       instruction in evolutions. --Farrow.
     (c) A day of unusual exertion or display; a gala day.
 
   {Field driver}, in New England, an officer charged with the
    driving of stray cattle to the pound.
 
   {Field duck} (Zool.), the little bustard ({Otis tetrax}),
    found in Southern Europe.
 
   {Field glass}. (Optics)
     (a) A binocular telescope of compact form; a lorgnette; a
       race glass.
     (b) A small achromatic telescope, from 20 to 24 inches
       long, and having 3 to 6 draws.
     (c) See {Field lens}.
 
   {Field lark}. (Zool.)
     (a) The skylark.
     (b) The tree pipit.
 
   {Field lens} (Optics), that one of the two lenses forming the
    eyepiece of an astronomical telescope or compound
    microscope which is nearer the object glass; -- called
    also {field glass}.
 
   {Field madder} (Bot.), a plant ({Sherardia arvensis}) used in
    dyeing.
 
   {Field marshal} (Mil.), the highest military rank conferred
    in the British and other European armies.
 
   {Field officer} (Mil.), an officer above the rank of captain
    and below that of general.
 
   {Field officer's court} (U.S.Army), a court-martial
    consisting of one field officer empowered to try all
    cases, in time of war, subject to jurisdiction of garrison
    and regimental courts. --Farrow.
 
   {Field plover} (Zool.), the black-bellied plover ({Charadrius
    squatarola}); also sometimes applied to the Bartramian
    sandpiper ({Bartramia longicauda}).
 
   {Field spaniel} (Zool.), a small spaniel used in hunting
    small game.
 
   {Field sparrow}. (Zool.)
     (a) A small American sparrow ({Spizella pusilla}).
     (b) The hedge sparrow. [Eng.]
 
   {Field staff} (Mil.), a staff formerly used by gunners to
    hold a lighted match for discharging a gun.
 
   {Field vole} (Zool.), the European meadow mouse.
 
   {Field of ice}, a large body of floating ice; a pack.
 
   {Field}, or {Field of view}, in a telescope or microscope,
    the entire space within which objects are seen.
 
   {Field magnet}. see under {Magnet}.
 
   {Magnetic field}. See {Magnetic}.
 
   {To back the field}, or {To bet on the field}. See under
    {Back}, v. t. -- {To keep the field}.
     (a) (Mil.) To continue a campaign.
     (b) To maintain one's ground against all comers.
 
   {To lay against the field} or {To back against the field}, to
    bet on (a horse, etc.) against all comers.
 
   {To take the field} (Mil.), to enter upon a campaign.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 magnetic field
   n 1: the lines of force surrounding a permanent magnet or a
      moving charged particle [syn: {magnetic field}, {magnetic
      flux}, {flux}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top