ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mockingbird

M AA1 K IH0 NG B ER2 D   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mockingbird-, *mockingbird*, mockingbir
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mockingbird[N] นกอเมริกาลายสีดำและขาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mockingbird(มิค'คิงเบิร์ด) n. นกร้องร้องเลียนเสียงของนกอื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mockingbirds munched me mother!ท้าทายนก ให้แทะฉัน! James and the Giant Peach (1996)
Mockingbird Trail, right?กระเต็นทางใช่ไหม I Spit on Your Grave (2010)
I'm looking for Mockingbird Trail.ฉันเมตร มองหา กระเต็นทาง I Spit on Your Grave (2010)
Mockingbird Trail. Yeah, you're lost all right.ทางกระเต็น ใช่คุณ กำลัง สูญเสีย สิทธิ ทั้งหมด I Spit on Your Grave (2010)
You staying over in that cabin on Mockingbird?ท่านอยู่ ในห้องโดยสาร ไป กับ กระเต็น ที่ I Spit on Your Grave (2010)
She rented the place down on Mockingbird Trail.เธอ เช่า สถานที่ลงบน กระเต็น Trail I Spit on Your Grave (2010)
This is Storch. I'm at Mockingbird cabin.นี้เป็น สโทฃ ฉันเมตรที่ ห้อง โดยสาร กระเต็น I Spit on Your Grave (2010)
Mockingbird Trail.ทางกระเต็น I Spit on Your Grave (2010)
If the mockingbird Represents the idea of innocence,ถ้านกมอคกิ้ง คือสัญลักษณ์ ของความไร้เดียงสา The Jenna Thing (2010)
I saw a mockingbird in the park.ผมเห็นนกร้องในสวน Withdrawal (2010)
Then you say, "What color is the mockingbird?"แล้วคุณก็ต้องบอกว่า "นกตัวนั้น สีอะไร?" Withdrawal (2010)
Now, everybody, open your To Kill a Mockingbirds to page one.ทุกคนเปิด 'ผู้บริสุทธิ์' ไปหน้าแรก Bad Teacher (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
MOCKINGBIRD    M AA1 K IH0 NG B ER2 D

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mockingbird \mockingbird\, mocking bird \mocking bird\n.
   (Zool.),
   A long-tailed gray-and-white songbird of North America
   ({Mimus polyglottos}), remarkable for its exact imitations of
   the notes of other birds. Its back is gray; the tail and
   wings are blackish, with a white patch on each wing; the
   outer tail feathers are partly white. Originally its range
   was confined mostly to the southern states, but by late 19th
   century it had migrated as far north as New York. The name is
   also applied to other members of thee same and related
   genera, found in Mexico, Central America, and the West
   Indies, such as the blue mockingbird of Mexico, {Melanotis
   caerulescens}.
 
   Syn: mocker, {Mimus polyglottos} .
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mockingbird
   n 1: long-tailed grey-and-white songbird of the southern United
      States able to mimic songs of other birds [syn:
      {mockingbird}, {mocker}, {Mimus polyglotktos}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 mockingbird
  n.
 
   Software that intercepts communications (especially login transactions)
   between users and hosts and provides system-like responses to the users
   while saving their responses (especially account IDs and passwords). A
   special case of {Trojan horse}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top