ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*mockingbird*

M AA1 K IH0 NG B ER2 D   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mockingbird, -mockingbird-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mockingbird[N] นกอเมริกาลายสีดำและขาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mockingbird(มิค'คิงเบิร์ด) n. นกร้องร้องเลียนเสียงของนกอื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mockingbirds munched me mother!ท้าทายนก ให้แทะฉัน! James and the Giant Peach (1996)
Mockingbird Trail, right?กระเต็นทางใช่ไหม I Spit on Your Grave (2010)
I'm looking for Mockingbird Trail.ฉันเมตร มองหา กระเต็นทาง I Spit on Your Grave (2010)
Mockingbird Trail. Yeah, you're lost all right.ทางกระเต็น ใช่คุณ กำลัง สูญเสีย สิทธิ ทั้งหมด I Spit on Your Grave (2010)
You staying over in that cabin on Mockingbird?ท่านอยู่ ในห้องโดยสาร ไป กับ กระเต็น ที่ I Spit on Your Grave (2010)
She rented the place down on Mockingbird Trail.เธอ เช่า สถานที่ลงบน กระเต็น Trail I Spit on Your Grave (2010)
This is Storch. I'm at Mockingbird cabin.นี้เป็น สโทฃ ฉันเมตรที่ ห้อง โดยสาร กระเต็น I Spit on Your Grave (2010)
Mockingbird Trail.ทางกระเต็น I Spit on Your Grave (2010)
If the mockingbird Represents the idea of innocence,ถ้านกมอคกิ้ง คือสัญลักษณ์ ของความไร้เดียงสา The Jenna Thing (2010)
I saw a mockingbird in the park.ผมเห็นนกร้องในสวน Withdrawal (2010)
Then you say, "What color is the mockingbird?"แล้วคุณก็ต้องบอกว่า "นกตัวนั้น สีอะไร?" Withdrawal (2010)
Now, everybody, open your To Kill a Mockingbirds to page one.ทุกคนเปิด 'ผู้บริสุทธิ์' ไปหน้าแรก Bad Teacher (2011)
You've never read "To Kill a Mockingbird"?คุณไม่เคยอ่าน "To Kill a Mockingbird"หรอ? Watch While I Revise the World (2011)
"To kill a mockingbird."นี่ "To kill a mockingbird." Watch While I Revise the World (2011)
It's 313 Mockingbird.313 มอคกิ้ง เบริ์ด The First Secret (2011)
Harper Lee's To Kill a Mockingbird.To Kill a Mocking Bird ของฮาร์เปอร์ ลี The Perks of Being a Wallflower (2012)
Did you already do the term paper on To Kill a Mockingbird?เธอเขียนรายงานเรื่อง To Kill a Mocking Bird เสร็จแล้วเหรอ? The Perks of Being a Wallflower (2012)
A mockingbird.นกเลียนเสียง The North Remembers (2012)
Have you read this one-- To Kill a Mockingbird?เคยอ่านเล่มนี้ไหม? - - "To Kill a Mockingbird" (วรรณกรรมอเมริกัน "ผู้บริสุทธิ์" โดย ฮาร์เปอร์ ลี) Enemy of My Enemy (2013)
? Daddy's gonna buy you a mockingbird ?Daddy's gonna buy you a mockingbird Don't You Feel Me (2013)
? If that mockingbird don't sing ?If that mockingbird don't sing Don't You Feel Me (2013)
Task force X to Mockingbird. We have the prize, we're coming home.เราได้รางวัลละ กลับบ้านกัน Keep Your Enemies Closer (2013)
Mockingbird, this is Harbinger on emergency frequency Delta Charlie.มอกกิ้งเบิร์ด นี่ ฮาร์บิงเกอร์ จากความถี่ฉุกเฉิน Suicidal Tendencies (2015)
♪ Hush little baby ♪ ♪ Don't say a word ♪ ♪ Momma's gonna buy you a mockingbird.. แม่รึ แม่คะ Bait (2015)
We sent it to "Mr. And Mrs. Herman Munster, 1313 Mockingbird Lane."Wir haben es an Mr. und Mrs. Herman Munster geschickt, in der 1313 Mockingbird Lane. Family Portrait (1964)
Oh, yes, yes. We live at 1313 Mockingbird Lane.Wir leben in 1313 Mockingbird Lane. The Midnight Ride of Herman Munster (1964)
Yes, Sergeant. Get out a 106 on a Herman Munster. The Mockingbird Heights vicinity.Gib eine 106 heraus auf Herman Munster, wohnhaft in Mockingbird Heights. The Midnight Ride of Herman Munster (1964)
Uh, my name is Herman Munster, I live on Mockingbird Lane, and I wanna go home now!Mein Name ist Herman Munster. Ich wohne in der Mockingbird Lane und ich möchte jetzt nach Hause. The Midnight Ride of Herman Munster (1964)
How would you like to look at the prizewinner for the most intelligent pet... at Mockingbird Heights School?Wollt ihr einen Blick auf den Gewinner des Preises für das intelligenteste Tier der Mockingbird High School werfen? Bats of a Feather (1965)
[Fanfare] And our first-prize winner... goes to a lucky person right here in Mockingbird Heights.Und unser 1. Preis geht an einen Glücksvogel hier in Mockingbird Heights. Country Club Munsters (1965)
The Munsters... mind you, the entire family... has won a membership to the Mockingbird Heights Country Club. Whoopee!Die Munsters... und damit meine ich die gesamte Familie haben eine Mitgliedschaft im Country Club von Mockingbird Heights gewonnen. Country Club Munsters (1965)
It's a Mr. And Mrs. Herman Munster and family of Mockingbird Lane.Mr. und Mrs. Herman Munster und Familie, Mockingbird Lane. Country Club Munsters (1965)
It's a letter from the Mockingbird Heights Country Club.Einen Brief vom Mockingbird Heights Country Club. Country Club Munsters (1965)
"Inhuman footprints were found this morning on putting greens at the Mockingbird Heights Country Club."Unmenschliche Fußabdrücke fanden sich heute morgen auf den Putting Greens des Mockingbird Heights Country Club." Country Club Munsters (1965)
Precinct? Uh, Mockingbird Heights Precinct.- Das Mockingbird Heights Revier. Don't Bank on Herman (1965)
Wha... Information, could I have the number of the Mockingbird Heights Police Department, please?Auskunft, ich hätte gerne die Nummer des Polizeireviers von Mockingbird Heights. Don't Bank on Herman (1965)
"1313 Mockingbird Lane."1313 Mockingbird Lane. Far Out Munsters (1965)
People and statues. And he even talked about photographing... the new Mockingbird Heights National Bank building.Menschen, Statuen, und er sprach sogar davon das neue Mockingbird Heights Bankgebäude zu fotografieren. Herman Munster, Shutterbug (1965)
The Mockingbird Heights National Bank building.Das Mockingbird Heights Bankgebäude. Herman Munster, Shutterbug (1965)
That's the front of the Mockingbird Heights National Bank building.Das ist die Front des Mockingbird Heights Bankgebäudes. Ja, ja, ja... Herman Munster, Shutterbug (1965)
"Mockingbird Heights National Bank was held up by two men with guns."Die Mockingbird Heights Nationalbank wurde von zwei bewaffneten Männer überfallen. Herman Munster, Shutterbug (1965)
"This afternoon the Mockingbird Heights National Bank... "was held up by two men with guns.""Die Mockingbird Heights Nationalbank wurde heute Nachmittag von zwei bewaffneten Männern überfallen." Herman Munster, Shutterbug (1965)
"Dear Police, we are being held captive here at 1313 Mockingbird Lane... "by the bank robbers. "Yours very truly, the Munsters.""Verehrte Polizei, wir werden hier, in 1313 Mockingbird Lane von den Bankräubern gefangen gehalten. Herman Munster, Shutterbug (1965)
His name is a Mr. Herman Munster and he lives on Mockingbird Lane.Sein Name ist Mr. Herman Munster. Er wohnt in der Mockingbird Lane. Herman the Rookie (1965)
If you're ever in Mockingbird Heights, look me up.Wenn ihr mal in Mockingbird Heights seid, schaut vorbei. Herman, the Master Spy (1965)
Uh, "Herman Munster. Mockingbird Heights."Herman Munster, Mockingbird Heights. If a Martian Answers, Hang Up (1965)
Richard Burton.Mockingbird Lane 1313. Lily Munster, Girl Model (1965)
I could travel to the four corners of the earth, and I'd never find anybody like that.- Mockingbird Lane 1313. - Was machen Sie jetzt? Lily Munster, Girl Model (1965)
Alfred, that looks like the perfect spot to stage our next accident... the intersection of Mockingbird Lane and Maple Drive.Alfred, das sieht nach dem richtigen Ort für unseren nächsten Unfall aus. Die Kreuzung bei Mockingbird Lane und Maple Drive. Movie Star Munster (1965)
The corner of Mockingbird Lane and Maple Drive oughta be around here somewhere.Die Ecke Mockingbird Lane / Maple Drive muss hier irgendwo sein. Movie Star Munster (1965)

CMU English Pronouncing Dictionary
MOCKINGBIRD    M AA1 K IH0 NG B ER2 D

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mockingbird \mockingbird\, mocking bird \mocking bird\n.
   (Zool.),
   A long-tailed gray-and-white songbird of North America
   ({Mimus polyglottos}), remarkable for its exact imitations of
   the notes of other birds. Its back is gray; the tail and
   wings are blackish, with a white patch on each wing; the
   outer tail feathers are partly white. Originally its range
   was confined mostly to the southern states, but by late 19th
   century it had migrated as far north as New York. The name is
   also applied to other members of thee same and related
   genera, found in Mexico, Central America, and the West
   Indies, such as the blue mockingbird of Mexico, {Melanotis
   caerulescens}.
 
   Syn: mocker, {Mimus polyglottos} .
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top