Search result for

injuries

(35 entries)
(0.3447 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -injuries-, *injuries*, injurie , injury
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Injuriesบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
Injuriesการบาดเจ็บ, บาดแผล, การฉีกขาด, บาดเจ็บ, ภยันตราย [การแพทย์]
Injuries, Avulsionการหักอันเกิดจากแรงดึง [การแพทย์]
Injuries, Bluntภยันตรายจากแรงกระแทก [การแพทย์]
Injuries, Complexการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับอวัยวะหลาย ๆ อย่าง [การแพทย์]
Injuries, Contre-Coupคองตรา-คูป์อินเจอรี [การแพทย์]
Injuries, Deglovingถลกผิวหนังหลุด, การบาดเจ็บแบบเนื้อถลกออก [การแพทย์]
Injuries, Explosiveบาดเจ็บจากการระเบิด [การแพทย์]
Injuries, Furthurภยันตรายที่จะเกิดมากขึ้นต่อไป [การแพทย์]
Injuries, Gunshotบาดแผลจากการถูกยิง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Treating professional sports injuries now?รักษาแบบมืออาชีพ ตอนนี้เล่นกีฬาที่อันตราย Dying Changes Everything (2008)
I'm afraid your injuries are more severe then we've previously thought, my dear.ฉันเกรงว่า บาดแผลของเธอในคราวนี้/Nอาจจะสาหัสจนยากที่จะรักษามันได้... พวกเราก็เลยร่วมกันคิดอยู่นานเลยล่ะ/Nสาวน้อย Bolt (2008)
Then how do you explain your injuries?งั้น, เจ้าจะอธิบายเรื่องบาดแผล อย่างไร? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Not again, Peter. I'm still recovering from my injuries.อย่านะ ปีเตอร์ แผลฉันเพิ่งหายจากคราวก่อนนะ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Thanks for no serious injuries.และขอบคุณที่เราไม่ได้บาดเจ็บกันมากเท่าไหร่ Invictus (2009)
Here is Grayson's Market, which was open for business at the time but fortunately, there were no fatalities or injuries reported....นี่คือซุเปอร์มาร์เก็ตที่เกิดเหตุ ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 2012 (2009)
The clones' injuries were not consistent with what...ไม่มีร่องรอยการถูกยิง แผลของพวกโคลนก็ไม่สอดคล้องเลยกับ... Trespass (2009)
Corporal Gorman succumbed to injuries sustained in an encounter with an alien entity.สิบโทกอร์แมนเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ จากการต่อต้านการโจมตี ของเอเลี่ยนต่างดาว Water (2009)
You've got neurologic ED, probably caused by injuries you sustained during your own childhood sexual abuse.อาจเกิดจากการบาดเจ็บที่แกได้รับ ระหว่างการถูกคุกคามทางเพศตอนเป็นเด็ก Rates of Exchange (2009)
No injuries?ไม่มีการบาดเจ็บเหรอครับ Roadkill (2009)
I've suffered terrible injuries and 17 surgeries."เร็วๆนี้ หนูทรมานจาก อาการติดเชื้อในช่องท้อง Good Mourning (2009)
I'm afraid your friend's injuries were too severe.หมอเกรงว่าเพื่อนคุณ\ ได้รับบาดเจ็บสาหัส A New Day in the Old Town (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
injuriesAll his injuries are external.
injuriesHe suffered internal injuries in the car accident.
injuriesHe suffered terrible pain from his injuries.
injuriesNo major damage or injuries are known to have resulted from the quake measuring 3.0 on the Richter scale.
injuriesThe victims are entitled to compensation for their injuries.
injuriesWe were surprised to see his injuries.

CMU English Pronouncing Dictionary
INJURIES    IH1 N JH ER0 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
injuries    (n) (i1 n jh @ r i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
死傷[ししょう, shishou] (n,vs) casualties; injuries and deaths [Add to Longdo]
重軽傷[じゅうけいしょう, juukeishou] (n) major or minor injuries [Add to Longdo]
傷病[しょうびょう, shoubyou] (n) injuries and sickness [Add to Longdo]
爆傷[ばくしょう, bakushou] (n) damage or injuries caused by bombing or an explosion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Injury \In"ju*ry\, n.; pl. {Injuries}. [OE. injurie, L. injuria,
   fr. injurius injurious, wrongful, unjust; pref. in- not +
   jus, juris, right, law, justice: cf. F. injure. See {Just},
   a.]
   Any damage or hurt done to a person or thing; detriment to,
   or violation of, the person, character, feelings, rights,
   property, or interests of an individual; that which injures,
   or occasions wrong, loss, damage, or detriment; harm; hurt;
   loss; mischief; wrong; evil; as, his health was impaired by a
   severe injury; slander is an injury to the character.
   [1913 Webster]
 
      For he that doeth injury shall receive that that he did
      evil.                  --Wyclif(Col.
                          iii. 25).
   [1913 Webster]
 
      Many times we do injury to a cause by dwelling on
      trifling arguments.           --I. Watts.
   [1913 Webster]
 
      Riot ascends above their loftiest towers,
      And injury and outrage.         --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Note: Injury in morals and jurisprudence is the intentional
      doing of wrong. --Fleming.
 
   Syn: Harm; hurt; damage; loss; impairment; detriment; wrong;
     evil; injustice.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top