ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

house of lords

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -house of lords-, *house of lords*, house of lord
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
house of lordsสภาสูง,สภาขุนนาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
House of Lordsสภาขุนนาง (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
House of Lordsสภาขุนนาง (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
house of lordsThe British Parliament is divided into the House of Commons and the House of Lords.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สภาขุนนาง[n. exp.] (saphā khunnāng) EN: House of Lords   FR: Chambre haute [f] ; Sénat [m] ; Chambre des pairs [f] ; Chambre des lords [f]
สภาสูง[n. exp.] (saphā sūng) EN: Upper House ; House of Elders ; Senate ; House of Lords   FR: Chambre haute [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
貴族院[きぞくいん, kizokuin] (n) House of Lords [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lord \Lord\, n. [OE. lord, laverd, loverd, AS. hl[=a]ford, for
   hl[=a]fweard, i. e., bread keeper; hl[=a]f bread, loaf +
   weardian to look after, to take care of, to ward. See {Loaf},
   and {Ward} to guard, and cf. {Laird}, {Lady}.]
   1. One who has power and authority; a master; a ruler; a
    governor; a prince; a proprietor, as of a manor.
    [1913 Webster]
 
       But now I was the lord
       Of this fair mansion.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Man over men
       He made not lord.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A titled nobleman., whether a peer of the realm or not; a
    bishop, as a member of the House of Lords; by courtesy;
    the son of a duke or marquis, or the eldest son of an
    earl; in a restricted sense, a baron, as opposed to
    noblemen of higher rank. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   3. A title bestowed on the persons above named; and also, for
    honor, on certain official persons; as, lord advocate,
    lord chamberlain, lord chancellor, lord chief justice,
    etc. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   4. A husband. "My lord being old also." --Gen. xviii. 12.
    [1913 Webster]
 
       Thou worthy lord
       Of that unworthy wife that greeteth thee. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Feudal Law) One of whom a fee or estate is held; the male
    owner of feudal land; as, the lord of the soil; the lord
    of the manor.
    [1913 Webster]
 
   6. The Supreme Being; Jehovah.
    [1913 Webster]
 
   Note: When Lord, in the Old Testament, is printed in small
      capitals, it is usually equivalent to Jehovah, and
      might, with more propriety, be so rendered.
      [1913 Webster]
 
   7. (Christianity) The Savior; Jesus Christ.
    [1913 Webster]
 
   {House of Lords}, one of the constituent parts of the British
    Parliament, consisting of the lords spiritual and
    temporal.
 
   {Lord high chancellor}, {Lord high constable}, etc. See
    {Chancellor}, {Constable}, etc.
 
   {Lord justice clerk}, the second in rank of the two highest
    judges of the Supreme Court of Scotland.
 
   {Lord justice general}, or {Lord president}, the highest in
    rank of the judges of the Supreme Court of Scotland.
 
   {Lord keeper}, an ancient officer of the English crown, who
    had the custody of the king's great seal, with authority
    to affix it to public documents. The office is now merged
    in that of the chancellor.
 
   {Lord lieutenant}, a representative of British royalty: the
    {lord lieutenant of Ireland} being the representative of
    royalty there, and exercising supreme administrative
    authority; the {lord lieutenant of a county} being a
    deputy to manage its military concerns, and also to
    nominate to the chancellor the justices of the peace for
    that county.
 
   {Lord of misrule}, the master of the revels at Christmas in a
    nobleman's or other great house. --Eng. Cyc.
 
   {Lords spiritual}, the archbishops and bishops who have seats
    in the House of Lords.
 
   {Lords temporal}, the peers of England; also, sixteen
    representative peers of Scotland, and twenty-eight
    representatives of the Irish peerage.
 
   {Our lord}, Jesus Christ; the Savior.
 
   {The Lord's Day}, Sunday; the Christian Sabbath, on which the
    Lord Jesus rose from the dead.
 
   {The Lord's Prayer}, (Christianity) the prayer which Jesus
    taught his disciples, also called the {Our Father}.
    --Matt. vi. 9-13.
 
   {The Lord's Supper}.
    (a) The paschal supper partaken of by Jesus the night
      before his crucifixion.
    (b) The sacrament of the eucharist; the holy communion.
 
   {The Lord's Table}.
    (a) The altar or table from which the sacrament is
      dispensed.
    (b) The sacrament itself.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 House of Lords
   n 1: the upper house of the British parliament [syn: {House of
      Lords}, {British House of Lords}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top